Впровадження МСФЗ в Україні: класифікація основних засобів за П(С)БО 7 та МСБО 16

Секція: Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України. Коментарі (0)
Кількість переглядів:  6,287

Анотація. Проведено аналіз теоретичних визначень поняття «основних засобів», розглянута класифікація основних засобів для цілей бухгалтерського обліку згідно П(С)БО порівняно з МСБО.

Стратегічний вибір України на користь євроінтеграційного курсу є обґрунтованим і закономірним, тому вимагає відповідних змін у нормативно-законодавчій базі України до стандартів складання фінансової звітності.

Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні  стандарти, якщо вони не суперечать Закону України та офіційно оприлюднені  на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики [1, ст. 12-1]. Міжнародні стандарти фінансової звітності прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, це документи, якими визначено  порядок складання фінансової звітності.

За сучасних умовах господарювання головною метою є теоретичні визначення об’єкта основних засобів, методологічні основи формування в обліку інформації про основні засоби, розкриття інформації про основні засоби, яка необхідна для користувачів фінансової звітності.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності встановлені в П(С)БО 7 «Основні засоби» [2]. Так, згідно П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва /діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних  і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [2, п. 4].

Метою Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» є визначення облікового підходу до основних засобів, щоб користувачі фінансової звітності могли розуміти інформацію про інвестиції суб’єкта господарювання в його основні засоби та зміни в таких інвестиціях. У міжнародній практиці МСБО 16 розглядаються основні питання обліку основних засобів: визнання активів, визначення їх балансової вартості, амортизаційних відрахувань, збитків від зменшення корисності, які слід визнавати у зв’язку з ними [3, п. 1].

Відповідно до МСБО 16 основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх:

а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

Вартість, визначення суб’єктом господарювання – це теперішня вартість грошових потоків, які, за очікуванням суб’єкта господарювання, виникнуть упродовж використання активу і від його вибуття після закінчення строку його корисної експлуатації або які, за очікуванням, виникнуть при погашенні зобов’язання [3 п.6], поняття, яке міститься в МСБО 16, але відсутнє у П(С)БО 7.

Згідно з конкретними вимогами П(С)БО 7 до визначення та оцінки основних засобів для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами [2, п 5, пп. 5.1, пп. 5.2]:

1) основні засоби: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом [4, пп. 5.1.2]; будівлі, споруди та передавальні пристрої [4, пп. 5.1.3]; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); тварини [4, пп. 5.1.3]; багаторічні насадження; інші основні засоби;

2) інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; природні ресурси; інвентарна тара; предмети покату; інші необоротні матеріальні активи.

Клас основних засобів за МСБО – це група активів, однакових за характером і способом використання в діяльності суб’єкта господарювання.

У МСБО виділені такі класи основних засобів: земля; земля та будівлі; машини та обладнання; кораблі; літаки; автомобілі; меблі та приладдя; офісне обладнання [3, п. 37].

Таким чином, класифікація основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7 дещо відрізняється. У МСБО 16 не виділяються інші необоротні матеріальні активи, які виділено у самостійну групу в П(С)БО 7. В МСБО 16 у фінансовій звітності слід розкрити інформацію для кожного класу основних засобів, а у П(С)БО 7 у примітках до фінансової щодо кожної групи основних засобів.

 Література

1. ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХIV із змінами  від 02.09.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затв. наказом Міністерства  фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 із зм. та доп. від 18.03.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00

3. Міжнародні стандарти  бухгалтерського  обліку  16  «Основні засоби»  IASB; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_014

4. Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку наказ Міністерства фінансів України від 18.03.2011 р. № 372 із змінами, внесениминаказом МФУ від 07.02. 2013 р. № 73. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com. ua/uk/letters-and-orders/treasury/1831-372.html

Автор:   @   24 Жовтень 2014 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 голосів, в середньому: 1.00 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Автор: tollin.ru
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓