Вплив змін валютних курсів в міжнародній системі обліку (МСБО 21)

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,521

В умовах глобалізаційних перетворень показником підвищення рівня економіки будь-якої країни є розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Специфіка такої діяльності визначає необхідність проведення розрахунків із закордонними контрагентами в іноземній валюті. Ці операції знаходять облікове відображення із врахуванням вимог національних положень стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності залежно від того, яке рішення прийнято суб’єктом господарювання щодо концептуальної основи ведення його бухгалтерського обліку.

Питання обліку операцій в іноземній валюті досліджувались різними вченими, як зарубіжними (Р. Алібера, С. Стікней, Дж. Флавер, Л. Лоренсен, Р. Паркер та ін.), так і вітчизняними (С. Голов, Ф. Бутинець, І. Жиглей В. Жук, С. Левицька, А.Озеран, Д. Чирка та ін.). Із врахуванням наукових досягнень необхідним є поглиблене дослідження проблем обліку операцій в іноземній валюті, впливу змін валютних курсів на облікове відображення інформації та її узагальнення у фінансовій звітності.

За своєю економічною суттю операції в іноземній валюті є непростими оскільки характеризуються високим ступенем ризику та різноманітністю форм здійснення. Певною мірою складність пояснюється й відсутністю єдиного загального визначення терміну «операції в іноземній валюті», а також ототожненням із поняттям «валютні операції». Вивчення змісту нормативних документів, що регулюють питання бухгалтерському обліку у національній та міжнародній практиці, дає підстави стверджувати, що поняття «операції в іноземній валюті» є значно ширшим. Валютні операції пов’язані із переходом права власності та інших прав на валютні кошти (валютні цінності, виражені в іноземній валюті) та їх використанням як засобу платежу. Отже, операції в іноземній валюті включають валютні операції, які характерні для зовнішньоекономічної діяльності, а також інші  (наприклад, експортно-імпортні) операції в іноземній валюті, які, по-суті, і є об’єктами бухгалтерського обліку.

Для обліку операцій в іноземній валюті вітчизняні суб’єкти господарювання застосовують норми П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів» (надалі – П(С)БО 21) [3], а ті, які ведуть облік і складають фінансову звітність за міжнародними  стандартами − МСБО 21 «Вплив зміни валютних курсів» (надалі – МСБО 21) [1]. Незважаючи на те, що положення П(С)БО 21 були розроблені за міжнародними зразками, між ним та МСБО 21 залишаються певні розбіжності. На відміну від вимог, що містить П(С)БО 21, в МСБО 21 виокремлено три види валют: функціональну, іноземну, валюту представлення. Поняття «функціональна валюта» трактується як валюта основного економічного середовища, в якому суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність [1]. У МСБО 21 передбачено цілий перелік факторів, із врахуванням яких суб’єкт господарювання економічно обґрунтовує вибір функціональної валюти, що має достовірно відображати економічний вплив операцій, умов та фактів господарської діяльності.

МСБО 21 розподіляє курсові доходи (витрати) між звичайними доходами (витратами) та тими, що відносяться до іншого сукупного доходу, тобто, на відміну від вимог П(С)БО 21 міжнародний стандарт не передбачає розподіл курсових різниць  на операційні та неопераційні.

Разом з тим, положеннями МСБО 21 й П(С)БО 21, визначено однакові вимоги щодо необхідності застосування монетарно-немонетарного методу для відображення впливу змін валютних курсів. За цим методом передбачено, що статті балансу поділяються на монетарні (грошові кошти, активи і зобов’язання, які будуть отримані або оплачені у фіксованій сумі грошових коштів або їх еквівалентів) та немонетарні (відображаються в обліку за історичною собівартістю та не підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною валютного курсу) [1,3]. Слід зауважити, що у МСБО 21 порівняно з національним стандартом ширше представлено порядок відображення впливу змін валютних курсів, проте міжнародним стандартом не передбачено порядку перерахунку статей власного капіталу в іноземній валюті. Загалом, за міжнародною практикою рекомендують вважати статті капіталу немонетарними статтями та перераховувати їх лише за історичним курсом іноземної валюти на дату визнання в балансі [4].

Розкриття інформації щодо впливу змін валютних курсів у фінансовій звітності необхідно здійснювати з дотриманням норм не лише МСФЗ 21, інтегровано  з іншими міжнародними стандартами. Зокрема, норми
МСБО 29 «Фінансова звітність у гіперінфляції» [2] слід використовувати за умов, коли економіка країни є гіперінфляційною. У такому випадку фінансова звітність перед здійсненням фактичного перерахунку статей фінансової звітності у валюту представлення підлягає коригуванню з урахуванням інфляції (суми за немонетарними статтями коригуються з урахуванням рівня інфляції на основі зміни загального індексу цін (однак, лише  з дати придбання до дати балансу);  різниці за монетарними і немонетарними статтями, що виникають в результаті застосування індексу цін на звітну дату розкривають як окрему складову власного капіталу) [2].

Положення МСБО 21 визначають для суб’єктів господарювання більше альтернатив щодо вибору валюти подання звітності та порядку представлення інформації про курсові різниці у фінансовій звітності,  що обумовлює використання принципу суттєвості. При цьому господарюючі суб’єкти, які за концептуальну основу використовують міжнародні стандарти фінансової звітності, мають відчувати високий рівень відповідальність за якість та доречність інформації, яка підлягає відображенню у звітності.

Слід відмітити, що окремим проблемним питанням було і залишається питання порядку перерахунку в іноземну валюту статей фінансової звітності, яка формується суб’єктами господарювання для задоволення інформаційних вимог іноземних користувачів за вимогами національного законодавства. Цей порядок  в достатній мірі не розкрито ні в П(С)БО 21, ні в МСБО  21(IAS/IFRS). Очевидно, деякою мірою це можна пояснити тим, що за сучасних умов подання фінансової звітності, складеної за національними стандартами з показниками статей у гривневому еквіваленті для зарубіжних користувачів не представляють вагомої цінності. Тому важливо на практиці здійснити обґрунтований вибір валюти подання фінансової звітності. Це залежить, перш за все, від конкретизації й змісту вимог відповідними користувачами фінансової інформації. Разом з тим, при виборі валюти представлення звітності слід враховувати, як формується фінансова звітність: окремо взятого підприємства, чи консолідована фінансова звітність. Групи компаній, які використовують однакову функціональну валюту, можуть обирати іншу валюту представлення, аніж обрана ними функціональна валюта [4].

Підсумовуючи, слід зауважити, що застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності надає вітчизняним підприємствам автономність у виборі підходів до ведення обліку й розширює  можливості для ефективного функціонування інформаційної системи підприємства. Оскільки звітність, складена відповідно до МСФЗ, є більш інформативною й зрозумілою для зарубіжного користувача та існує можливість її зіставлення із звітами зарубіжних компаній, то можна стверджувати що гармонізація вітчизняного обліку із міжнародними стандартами сприятиме залученню іноземних інвестицій, розширенню сфери і напрямків зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»: міжнародний документ від 01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_022.
  2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» : міжнародний документ від01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/929_048.
  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»: наказ МФУ від 10.08.2000 р. № 193 з наступними змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.
  4. Чирка Д.М. Операції в іноземній валюті як об’єкт облікової політики // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Вип. 3(21). – Ч. 1. – Житомир: ЖДТУ, 2011. –
    С. 391-402.
Автор:   @   22 Грудень 2016 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓