Меню
Категорії
Визначення та визнання витрат у фінансових звітах суб’єктів господарювання, сформованих за МСФЗ
01.07.2015 МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення

Автор: Пилипчак Максим Юрійович

 

Анотація. Доведено актуальність дослідження проблем трансформації до МСФЗ витрат підприємства, оскільки їх відображення в обліку та звітності є неоднозначним та суперечливим. Розкрито методичні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її у фінансовій звітності в Україні. Проведено порівняльний аналіз П(С)БО 16 «Витрати» та МСФЗ в частині обліку витрат.

 

Україна географічно є частиною Європи і перебуває у процесі інтеграції до світового економічного простору, має можливість розширення кордонів для інвестиційного потоку в державу, а також для підвищенням професійної діяльності бухгалтерів, саме тому трансформація вітчизняної фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності останнім часом стає все більш актуальною для українських підприємств. Однією з найважливіших проблем трансформації до МСФЗ є трансформація витрат підприємства, оскільки їх відображення в обліку та звітності не є однозначним та суперечливим.

Оскільки витрати э важливим об’єктом при формуванні фінансової звітності та при прийнятті господарських рішень у діяльності підприємства, то актуальними є питання адаптації, визнання та визначення витрат відповідно до вимог МСФЗ.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її у фінансовій звітності в Україні визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

На відміну від українського П(С)БО 16 «Витрати» у МСФЗ відсутній аналогічний йому стандарт, присвячений витратам, що ускладнює процес управління витратами (табл. 1.)

Таблиця 1. Стандарти для визначення витрат.

П(С)БО МСФЗ
П(С)БО 16 «Витрати» МСФЗ 2 “Запаси” (IAS 2 – Inventories) – в частині витрат
МСФЗ 16 “Основні засоби” (IAS 16 – Property, Plant and Equipment) – в частині витрат
МСФЗ 19 “Виплати працівникам” (IAS 19 – Employee Benefits) – в частині витрат
МСФЗ 23 “Витрати на позики”(IAS 23 – Borrowing costs) – в частині витрат

 

Ці стандарти регулюють порядок включення витрат до первісної вартості продукції (матеріалів, товарів), основних засобів та нематеріальних активів (їх капіталізацію), а також порядок їх списання у вигляді амортизації (декапіталізацію) або вибуття. Крім того, МСФЗ 23 “Витрати на позики” визначає, як обліковувати витрати за позиками.

В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття такої інформації у фінансовій звітності регулює П(С)БО 16 “Витрати”, НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (в частині визначення терміну, відображення витрат та принципів формування фінансової звітності), П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”(в частині визнання витрат) та деякі інші.

МСФЗ 2 “Запаси” передбачає загальний підхід, відповідно до якого виокремлюють дві категорії витрат:

– витрати на продукт;

– витрати періоду.

Вітчизняний П(С)БО 16 “Витрати” не передбачає вищезазначеного розмежування, а оперує тільки категорією “витрати”. Окреме місце займають витрати періоду, тобто витрати, що не включені до складу вартості запасів і відносяться з часом, з урахуванням принципу відповідності, до складу витрат звітного періоду. Крім того, слід підкреслити, що п. 14 МСФЗ 2 “Запаси” регламентує склад окремих видів витрат.

Між МСФЗ та П(С)БО виникають відхилення та неточності при трансформації звітності вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти, так проблеми можна виокремити за такими статями:

– Витрати праці: згідно п. 13 П(С)БО 16, «заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві… які можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат» включаються тільки до прямих витрат праці. Але при цьому вимога економічно доцільного шляху «віднесення» не наголошена. Згідно МСБО при підготовці звітності зарплата виробничого персоналу (якщо вона не відрядна або не погодинна) додається до виплат виробничого керівництва та списується до загальновиробничих витрат.

  • Адміністративні витрати та витрати на збут. Про їх трансформацію

говорити досить важко так як у МСФЗ така класифікація витрат прямо не передбачена. Класифікація витрат ( на адміністративні та витрати на збут) у звітові про прибутки та збитки та інший сукупний дохід це професійне судження бухгалтера.

Згідно МСБО підприємство має можливість обрати будь – яку з запропонованих класифікацій витрат. Якщо буде обрана трансформація за характером то потрібно буде вносити значну кількість трансформаційних коректувань для переведення на іншу модель представлення витрат, так-як в національній моделі використовується модель по функції витрат.

  • Собівартість реалізації. Як правило собівартість в окремих випадках

підлягає трансформації. Утому випадку коли коригуються самі витрати, які відносяться до собівартості (амортизація, гарантійні резерви), то коригувань не уникнути. У наш час майже не залишилося підприємств які можуть відхилятися від П(С)БО у частині розподілу загальновиробничих витрат. Якщо підприємство не дотримувалося вимог національного обліку, то при трансформації це потрібно буде зробити – визнати нерозподілені загальновиробничі витрати у складі собівартості. В національній практиці наднормативні витрати відносять до інших операційних витрат, а згідно МСФЗ вони повинні включатися до собівартості реалізації.

  • Витрати з податку на прибуток. Податок на прибуток при трансформації не змінюється, але витрати по податку на прибуток включають таку складову як зміну відкладених податкових активів та зобов’язань. Трансформовані залишки на рахунках дозволяють розрахувати бухгалтерську базу активів та зобов’язань за МСФЗ, яку необхідно порівняти з даними податкового обліку.
  • Інші операційні доходи та витрати. МСФЗ не виділяють інші операційні прибутки та витрати окремою статтею. Однак інколи МСФЗ потребують розкриття за статями результатів від іншої операційної діяльності.
  • Інші фінансові доходи і витрати. Згідно МСФЗ – звітах фінансові витрати, пов’язані з залученням позикового капіталу повинні відображатися окремим рядком. Для трансформацій звітності слід вводити додаткові субрахунки для різних видів фінансових витрат – пов’язаних і не пов’язаних з залученням іноземного капіталу. Тоді при трансформації фінансові витрати, пов’язані з залученням іноземного капіталу, будуть відображені окремим рядком, а інші фінансові витрати – залучені до фінансових доходів і представлені у звіті про прибутки та збитки як результат іншої операційної діяльності.
  • Рахунки інших доходів та витрат у трансформаційній звітності підлягають згортанню. При цьому у примітках до фінансової звітності відображаються за  статтями  результати  з  кожного  виду  іншої діяльності.

Отже, з кожним днем облік доходів та витрат набуває все більшого стратегічного значення для підприємства. Сьогодні, на кожному підприємстві, на перше місце ставиться саме результат його діяльності – прибуток чи збиток.

Не зважаючи на те, що можна помітити досить вагомі відмінності між визначенням, класифікацією, оцінкою та визнанням витрат між МСФЗ та П(С)БО. Але якщо трансформувати витрати для переходу на МСФЗ, то це дасть змогу компаніям, зокрема українським, які мають інтереси на міжнародному ринку, надати потенційним та наявним інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим сторонам прозору інформацію про свою діяльність, особливо це стосується інформації щодо фінансових результатів, зокрема, витрат.

Адже міжнародна практика свідчить, що звітність, сформована відповідно до МСФЗ, відрізняється високою інформативністю для користувача.

Напишіть відгук

Ви маєте бути ви увійшли щоб залишити коментар.

*