Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності

Секція: МСФЗ для малого та середнього бізнесу: міжнародний досвід, впровадження в Україні , МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  2,148

Анотація. Досліджено порядок відображення виплати працівникам за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності вітчизняних підприємств

 

Захист соціальних інтересів суспільства в контексті сталого розвитку України забезпечує новий формат економічних відносин. Бухгалтерський облік стає інструментом генерування такої (соціально важливої) інформації, а його продукт звітність ‒ виступає джерелом інформації для широкого кола зацікавлених користувачів такої інформації. Перш за все, це стосується відображення соціальних показників діяльності підприємства у своїй звітності. Одним з яких є показник виплат працівникам підприємства. В наших попередніх дослідженнях було зроблено висновок, що досі немає адаптованих форм фінансової звітності під вимоги МСФЗ, які б повністю відповідали їхнім вимогам [1, c. 11]. Тому питання відображення інформації про виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності набуває актуальності.

Розкриття інформації щодо виплат працівникам підприємства за МСФЗ регулюється МСБО 19 «Виплати працівникам» [2], а за національними стандартами – П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [3]. Провідний вітчизняний вчений С. Голов, зазначає, що ступінь невідповідності МСБО 19 «Виплати працівникам» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам» є помірною [4, c. 204].       І. Жолнер зазначає, що вищенаведені стандарти майже не мають відмінностей [5, c. 336]. На противагу Н. Овсюк та О. Радченко зазначають, що в П(С)БО 26 “Виплати працівникам” інформація представлена у більш стислому вигляді, що дозволяє скоротити час на вивчення стандарту, але це не завжди полегшує роботу бухгалтера, адже все, що не описано в даному стандарті можна тлумачити по-різному, що може в подальшому призвести до неоднозначності обліку та виникнення помилок [6, c. 368].

Відповідно до п. 8 МСБО 19 «Виплати працівникам»:

а) виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками, або при звільненні;

б) короткострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні працівників), що, як очікується, будуть сплачені у повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надають відповідні послуги;

в) виплати по закінченні трудової діяльності – це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні працівників та короткострокових виплат працівникам), які підлягають сплаті після закінчення трудової діяльності;

г) інші довгострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім виплат по закінченні трудової діяльності та виплат при звільненні), які не підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги [2].

Виходячи із складу виплат працівникам підприємства за МСБО 19 «Виплати працівникам» [2], пропонується доповнити форму № 5 „Примітки до річної фінансової звітності” [7] відповідним розділом – «Виплати працівникам» за відповідними категоріями працівників з метою інформаційного забезпечення соціальної відповідальності суб’єктів господарювання, що наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Відображення інформації щодо виплат працівникам у формі № 5 „Примітки до річної фінансової звітності” (Авторська розробка)

XVI. Виплати працівникам
Назва показників Код рядка На початок/кінець звітного періоду
Категорії працівників
Адміністративно-господарський персонал Виробничий персонал Інженерно-технічний персонал Службовці Допоміжний персонал
1 2 3 4 5 6 7
XVI.І. Короткострокові виплати працівникам
Короткострокові виплати працівникам 1600          
Заробітна плата, тис. грн. 1601          
Внески на соціальне забезпечення, тис. грн. 1602          
Оплачувана щорічна відпустка, тис. грн.: 1610          
– накопичувальні 1611          
– ненакопичувальні 1612          
Оплачувана відпустка у зв’язку з хворобою, тис. грн.: 1620          
– накопичувальні 1621          
– ненакопичувальні 1622          
Участь у прибутку, тис. грн. 1630          
Преміювання, тис. грн.: 1640          
– за поточні результати роботи 1641          
– за результатами звітного періоду 1642          
– за винахід 1643          
– за раціоналізаторську пропозицію 1644          
– інше 1645          
Негрощові виплати, тис. грн. 1650          
– професійне навчання 1651          
– цінні подарунки 1652          
– туристичні путівки 1653          
– нагороди 1654          
– медичне забезпечення 1655          
– надання житла 1656          
– надання автомобілів 1657          
– надання санаторно-курортного лікування 1658          
XVI.ІІ. Довгострокові виплати працівникам
Пенсії та разові виплати при виході на пенсію, тис. грн. 1660          
Інші виплати по закінченні трудової діяльності, тис. грн.: 1670          
– страхування життя по закінченні трудової діяльності 1671          
– медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності 1672          
XVI.ІІІ. Інші довгострокові виплати працівникам
Додаткові оплачувані періоди відсутності на роботі, тис. грн.: 1680          
– довгострокові відпустки за вислугу років 1681          
– оплачувану академічну відпустку 1682          
Виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, тис. грн. 1690          
Виплати за тривалою непрацездатністю, тис. грн. 1691          
Виплати при звільненні, тис. грн. 1692          

 

В процесі дослідження наведено авторську пропозицію щодо відображення інформації щодо виплат працівникам за МСФЗ у формі № 5 „Примітки до річної фінансової звітності”, а саме: а) розмежовано виплати працівникам на короткострокові та довгострокові виплати; б) до короткострокових виплат включено наступні показники: 1) заробітна плата; 2) внески на соціальне забезпечення; 3) оплачувана щорічна відпустка; 4) оплачувана відпустка у зв’язку з хворобою; 5) участь у прибутку; 6) преміювання; 7) негрощові виплати; в) до довгострокових виплат працівникам підприємства включаються: 1) пенсії та разові виплати при виході на пенсію; 2) інші виплати по закінченні трудової діяльності; г) до інших довгострокових виплат працівникам належать: 1) додаткові оплачувані періоди відсутності на роботі; 2) виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років; 3) виплати за тривалою непрацездатністю; 4) виплати при звільненні.

 

Література

  1. Безверхий К. Фінансова звітність за МСФЗ: міфологія від мінфіну / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – C.8 – 11.
  2. International Accounting Standard 19 “Employee Benefits” [Electronic resource]. – Mode of access to the resource: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2015/ias19.pdf.
  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03/print1434128201263901.
  4. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: [Моногр.] / С. Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
  5. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: [Навч. посіб.] / І. В. Жолнер. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
  6. Овсюк Н. В.Виплати працівникам за ПСБО 26 та МСФЗ (IAS) 19: порівняльний аспект / Н. В. Овсюк, О. Ю. Радченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – 3 (24). – С. 360 – 368.
  7. Наказ Міністерства фінансів України «Про Примітки до річної фінансової звітності» № 302 від 29.11.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00/print1385933432887969.

 

Автор:   @   16 Липень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓