Відображення доходів в звітності підприємств, складеній за МСФЗ

Секція: Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України. Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,952

Автор: Папко Юлія В’ячеславівна

 

Анотація. Розглянуто шляхи уніфікації та стандартизації національних облікових систем. Здійснено порівняльну характеристику визначення, класифікації та оцінки доходів відповідно до вимог П(С)БО та МСФЗ. Доведено, що структура МСБО 18 є значно ширшою, ніж П(С)БО 15 та існують також відмінності у змісті даних положень.

 

Бухгалтерський облік, як і кожна система знань постійно розвивається. Виходячи з того, що система бухгалтерського обліку характеризується різними аспектами – технологічним, структурним і організаційним, то відповідно необхідна загальна її організація.

Україна була однією з перших країн на пострадянському просторі, що задекларувала курс на впровадження міжнародних підходів до побудови національної системи бухгалтерського обліку, які в основному були представлені міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (згодом фінансової звітності). І ось лише в 2011 році задекларована ціль втілилася у Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 12.05.2011 р.[9]. На початку 2012 року у періодичних виданнях з’являється все більше публікацій, присвячених практичним аспектам першого застосування МСФЗ та процесам трансформації бухгалтерського обліку на підприємствах у нових умовах господарювання [2, 3, 11, 13, 13]. А у лютому 2012 року Міністерство фінансів України навіть відкрило сайт, присвячений МСФЗ [14]. Останнім часом у вітчизняному законодавстві відбулось багато змін стосовно впровадження МСФЗ в Україні. Проте у  науковій літературі проблеми, з якими зіткнулись українські підприємства в контексті цих змін, поки залишаються недостатньо висвітленими, також не приділяється увага питанню вартості переходу на МСФЗ для України.

Існує декілька шляхів уніфікації та стандартизації національних облікових систем, основними з яких є:

 • застосування МСФЗ як національних стандартів без змін в «чистому вигляді»;
 • розробка національних стандартів бухгалтерського обліку на основі принципів МСФЗ;
 • розробка національних стандартів бухгалтерського обліку автономно від МСФЗ.

Міжнародна федерація бухгалтерів визначила основні труднощі, з якими стикаються країни при запровадженні МСФЗ (рис. 1).

рис 1

Рис. 1. Труднощі процесу прийняття та запровадження МСФЗ [4, c. 23].

Хоча є деякі проблеми із застосуванням стандартів, але вигоди застосування МСФЗ переважають.

В таблиці наведено порівняльну характеристику визначення, класифікації та оцінки доходів відповідно до вимог П(С)БО, МСФЗ.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика П(С)БО 15 та МСБО 18 відносно  умов визнання доходів

П(С)БО 15 [15] МСБО 18 [14]
Визначення доходу
Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) (п.3 НП(С)БО 1). Дохід – це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду, у формі припливу або збільшення активів, або зменшення зобов’язань, які впливають на збільшення капіталу, окрім вкладів засновників (п.70) [7].
Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається за наявності наступних умов:
покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); а) суб’єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на товар;
підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); б) за суб’єктом господарювання не залишається ані подальша участь керівництва пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;
сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; в) суму доходу можна достовірно оцінити;
є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. г) ймовірно, що до суб’єкта господарювання надійдуть економічнівигоди;
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Визнання доходів від надання послуг
10. Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. 20. Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на дату балансу.
Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:
можливості достовірної оцінки доходу; а)можна достовірно оцінити суму доходу;
імовірності надходження економічних вигод від надання послуг; б) існує ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних вигід, пов’язаних з операцією;
можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу; в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на дату балансу;
можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення. г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.
Класифікація доходів
Відповідає класифікації встановленій НП(С)БО 1:а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг);б) інші операційні доходи;в) фінансові доходи;г) інші доходи;

д) надзвичайні доходи (п.7)

М(С)БО 18 «Дохід» передбачає наступні види доходів:А) доход від реалізації товарів;Б) дохід від надання послуг;В) відсотки, роялті, дивіденди.

 

Порівнюючи основні положення цих стандартів можна сказати, що структура МСБО 18 є значно ширшою, ніж П(С)БО 15 та існують також відмінності у змісті даних положень.

Отже, з вище проведеного порівняння можна зробити висновок, що П(С)БО 15 «Дохід» та МСБО 18 «Дохід» має досить значну кількість спільних рис, а саме: визнання доходів, оцінка та їх відображення, які трактуються подібно в обох стандартах. Однак, виявлений і ряд відмінностей, які є досить несуттєвим, а саме: класифікація та об’єм висвітлення деяких із питань є різними. Дані порівняння дають змогу зробити висновок, що в МСФЗ більш конкретизовано певні положення, але й національний стандарт містить моменти, які, зокрема, зумовлені національними особливостями обліку. Міжнародні стандарти не тільки узагальнюють накопичений досвід різних країн, але й активно впливають на розвиток національної системи бухгалтерського обліку. Аналіз змісту національних положень свідчить про необхідність їх постійного розвитку та удосконалення відповідно до змін, що відбуваються в економіці країни.

 

Література

 • Бенджамін Хілл. Порівняння національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: програма фінансового навчання / Б. Хілл. – К: Проект USAID “Розвиток ринків капіталу”, 2010. – 37 с.
 • Бондарчук Н.В. Гармонізація бухгалтерського обліку України за міжнародними стандартами / Н.В. Бондарчук // Економічні науки. – Сер. «Облік і фінанси». – Вип. 9 (33). – Ч. 1. – 2012. – С. 116–121.
 • Васильєва В.Г.Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: проблеми та перспективи / В.Г.Васильєва, К.С.Костюченко // Економічний простір. – 2012. – №60. – С.29–37.
 • Веріга Г. Проблемні аспекти трансформації фінансової звітності підприємств України відповідно до принципів МСФЗ / Г.Веріга, А.Савро // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №9. – С. 23–24.
 • Голов С.Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміни та поширення // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №8–9. – С. 54.
 • Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: Моногр. – К. Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
 • Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ від 12.05.2011 р. № 3332-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ „Ліга‖.
 • Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектора. VII Міжнародна науково-практична конференція. ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 25 листопада 2011 р.: збірник тез та виступів / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2011. – 438 с.
 • Каткова Н.В. Колізії складання фінансової звітності в Україні / Н.В.Каткова // Економічні науки. – Сер. «Облік і фінанси». – Вип. 9 (33). – Ч. 2. – 2012. – С. 70–77.
 • Касьяненко Т.Г. Преобразование финансовой отчетности предприятия для целей оценки бизнеса: Учеб. пособие / Т.Г. Касьяненко. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 167 с.
 • Колінько Н.І. Відповідність фінансової звітності українських підприємств міжнародним стандартам / Н.І. Колінько, Т.Є. Єзерська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 215–220.
 • Корінько М.Д. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, методологія, організація: Монографія / М.Д. Корінько, Г.Б.Тітаренко. – К.: Книги для бізнесу, 2009. – 471 с.
 • Лапішко М.Л. Нові вимоги МСФЗ до формування фінансової звітності / М.Л.Лапішко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 1 (44). – С.326–330.
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408
 • Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доход» [Текст] : наказ Міністерства фінансів України від 29.10.1999 р. №290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon. nau.ua

Світлична В.Ю. Гармонізація національної фінансової звітності з міжнародними стандартами: актуальність, порядок та перспективи / В.Ю.Світлична, С.М.Малик // Комунальне господарство міст. – Сер. «Економічні науки». Зб. наук. праць. – 2011. – №100. – С. 234–241.

Автор:   @   1 Липень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓