Удосконалення складання консолідованої фінансової звітності на прикладі ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів»

Секція: Впровадження МСФЗ в корпоративному секторі України Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,256

На сьогодні світова економіка являє собою, в першу чергу, як процеси по злиттю та поглинанню, оптимізації та реорганізації не тільки звичайних підприємств, але й відомих світових холдингів та корпорацій. Саме процеси глобалізації економіки вимагає підвищення корисності інформації, яка надається корпоративними структурами для отримання не тільки власниками, алей й світовою спільнотою достовірної картини щодо даних фінансової звітності. Отже консолідована фінансова звітність покликана забезпечити користувачів у фінансової інформації про діяльність групи компаній як єдиного суб’єкта господарювання. Інформація у консолідованій фінансовій звітності направлена на інформаційне забезпечення інвесторів, акціонерів, а також інших зацікавлених користувачів стосовно діяльності корпоративної групи, оскільки підприємства постійно мають приймати довгострокові стратегічні рішення стосовно розширення та диверсифікації своєї діяльності шляхом злиття, приєднання з іншими підприємствами, створення спільних підприємств, а також укладання угод про спільну діяльність. Також, одну із головних ролей в консолідованій фінансовій звітності відіграють міжнародні стандарти фінансової звітності. Саме вони, допомагають чітко та ясно скласти консолідовані фінансові звіти, зменшуючи ризик для кредиторів та інвесторів, сприяючи мінімізації витрат кожної країни на розробку власних стандартів та поглиблюючи міжнародні кооперації в галузі бухгалтерського обліку.

Вважаємо, що вкрай актуальним, при такому стані існування великих груп підприємств, об’єднаних в один суб’єкт господарювання, є удосконалення та впровадження ефективної методики складання консолідованої фінансової звітності для сприяння розвитку соціально орієнтованої економіки та інформованості світового суспільства.

Процедура консолідації фінансової звітності є достатньо складною та потребує проведення попередніх заходів. Таке питання розглядає багато авторів, одним з них є вітчизняний науковець В. М. Костюченко [1, с. 36], який стверджує, що «важливим питанням методології підготовки та складання консолідованих фінансових звітів є сама її організація та технологія складання. Процедури консолідації фінансових звітів передбачають: складання звітів усіма підприємствами – учасниками групи; здійснення відповідних корегувань у процесі консолідації; підготовку і подання фінансових звітів. Від її організації безпосередньо залежить якість отриманої інформації». Також, слід звернути увагу на роботи дослідників А. А. Матвєєва і В. П. Суйца [2, с. 176], які пропонували «розробки пов’язані зі створенням форм внутрішньо-групової звітності, що є джерелом додаткової інформації, якої не містить фінансова звітність дочірніх підприємств, але яка є вкрай необхідною для проведення самого процесу консолідації». Таким чином, на даний час існує потреба в удосконалення чіткого алгоритму складання консолідованої фінансової звітності, який повинен не тільки стосуватися безпосередньо самого процесу консолідації, але й містити заходи, які здійснюються на підготовчих етапах.

Згідно з МСБО 27 «консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність групи, подана як фінансова звітність одного економічного суб’єкта господарювання» [3, абз. 3, п. 4]. Таке визначення тотожне з наведеними в НПСБО, але не конкретизує суті цього виду звітності. Консолідовані фінансові звіти (згідно з МСФЗ 10) – це фінансова звітність групи, у якій активи, зобов’язання, капітал, дохід, витрати і потоки грошових коштів материнського підприємства та його дочірніх підприємств представлені як активи, зобов’язання, капітал, дохід, витрати і потоки грошових коштів єдиного суб’єкта економічної діяльності [4, додаток А].

Консолідована фінансова звітність на ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» призначена для характеристики загального фінансового стану підприємства та спільного фінансового результату діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці. При цьому вона також відображає всі економічні взаємозв’язки між суб’єктами господарювання групи та виконує функцію контролю для материнського підприємства. Оскільки підприємство знаходиться у скрутному становищі, йому необхідно оптимізувати своє становище прийняттям правильних рішень інвесторами за допомогою складання консолідованої звітності.

ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» займається виробництвом металообробних машин, інших верстатів, а також ремонтом та технічним обслуговування машин i устаткування. Географічна структура продажів складає 33% продажі в Україні, 37% – країни СНД, 30% – інші країни. Підприємство має власну залізничну гілку та автомобільний парк. Компанія займається експортом товарів в такі країни, як: Білорусь, Німеччина, Ірак, Казахстан, В’єтнам, Туреччина та Єгипет.

Консолідований звіт про фінансовий стан на ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства. При цьому можуть не наводитися статті (рядки) форм фінансової звітності, за якими у групи підприємств відсутні показники (крім випадків, якщо такі показники були в попередньому звітному році).

При складанні звітності підлягають виключенню:

а) балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в кожному дочірньому підприємстві;

б) сума внутрішньо-групових операцій та внутрішньо-групового сальдо.

в) сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньо-групових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані) [5, п. 4, роз. ІІ].

Як правило, материнське підприємство заводу для складання консолідованого звіту про фінансовий стан в обов’язковому порядку визначає частку меншості в капіталі та фінансових результатах дочірніх підприємств. Частка меншості визначається як добуток відсотку голосів, які не належать материнському підприємству, відповідно до власного капіталу та чистого прибутку (збитку) дочірніх підприємств зменшеного (збільшеного) на суму нереалізованого прибутку (збитку) від внутрішньо-групових операцій. Але, слід зауважити, що дане підприємство не дотримується певних вимог щодо складання консолідованої фінансової звітності, а саме не розраховує нерозподілений прибуток групи та не виключає внутрішньо-групові операції між дочірніми підприємствами.

Підсумовуючи все вище зазначене, ми прийшли до висновку, що консолідована фінансова звітність ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» та аналогічних вітчизняних підприємств, яка складається на основі показників дочірніх підприємств, повинна відображати фінансовий стан і фінансові результати господарської діяльності усіх компаній максимально прозоро та якісно, при цьому застосовуючи Міжнародні стандарти фінансової звітності. Для цього, необхідно позбутися заподіяних підприємством помилок, більш кваліфіковано складати усю фінансову звітність групи підприємства, а також для успішного та більш глобального заходу щодо удосконалення складання консолідованої фінансової звітності є: призначення відповідальних за адаптацію і впровадження міжнародних стандартів; розроблення та адаптування нормативно-правової бази бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні до законодавства ЄС та МСФЗ; наближення національних стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ; визначення переліку суб’єктів, які зобов’язані надавати звітність за МСФЗ; планування заходів з перепідготовки та навчання спеціалістів з МСФЗ у системі вищої освіти; створення фактичного механізму контролю за дотриманням принципів та вимог МСФЗ.

 

Список літератури:

  1. Костюченко, В. М. Консолідовані фінансові звіти : порядок складання за МСФЗ і П(с)БО [Текст] / В. М. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 6. – С. 34–41.
  2. Матвеев, А. А. Консолидированная финансовая отчетность : методика и практика [Текст] : учебно-практическое пособие / А. А. Матвеев, В. П. Суйц. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 176 с.
  3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 (МСБО 27). Консолідована та окрема фінансова звітність [Електронний ресурс] : міжнародний документ IASB від 01 січ. 2012 р. (стан на 01.01.2012 р.) – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_045‎‎‎.
  4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 (МСФЗ 10). Консолідована фінансова звітність [Електронний ресурс] : міжнародний документ IASB від 01 січ. 2013 р. (стан на 01.01.2013 р.) – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_065‎‎‎.
  5. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 27 черв. 2013 р. № 628. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/z1223-13‎‎.

 

наук. кер. – д.е.н, доцент Кузіна Р. В., Одеський національний економічний університет

Автор:   @   16 Січень 2018 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓