Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,822

Автор: Бадалова Жанна

 

Анотація. Обґрунтовано необхідність трансформації фінансової звітності. Запропоновано загальну послідовність трансформації фінансової звітності. Надано рекомендації щодо можливих варіантів подання та розкриття статей, наведених у формах фінансових звітів, встановлених П(с)БО

 

Прийняття та запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в окремо взятій країні відбувається в середовищі та під впливом певних економічних, політичних, правових і культурних чинників.

Запровадження принципів і методів МСФЗ в Україні здійснюється в умовах існуючої системи державного регулювання бухгалтерського обліку.

Згідно із Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, вста­новленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Виконання даної вимоги потребує трансформації фінансової звітності, скла­деної відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО). Це обумовлено тим, що хоч П(с)БО суттєво й не протирічать міжнародним стандар­там, проте не повністю охоплюють усі вимоги МСФЗ щодо подання та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Метою статті є опис методики перетворення фінансової звітності ук­раїнських підприємств у звітність, що відповідає усім вимогам Міжнародних стан­дартів фінансової звітності (МСФЗ). Потреба трансформації обумовлена тим, що Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, враховуючи, що МСФЗ встанов­люють лише мінімальний перелік статей, які слід наводити безпосередньо у фінан­сових звітах.

Трансформація звітності згідно міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) необхідна :

– компаніям, які ведуть міжнародний бізнес,

– компаніям, які планують виходити на IPO, залучати інвестиції чи залучити іноземного партнера,

– інвестору, якій планує купити чи продати бізнес, чи оцінює можливість інвестування в Україну,

– усякому власнику, якому потрібен звіт у відповідності із міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ),

– публічним українським компаніям, акції яких котируються на біржі.

Розвиток ринкових відносин, створення підприємств різних форм власності, необхідність визначення і відображення фінансових результатів їхньої діяльності потребували радикальних змін в організації і методології бухгалтерського обліку в Україні. Постановою Кабінету Міністрів України № 1706-98-п від 28.10.1998 р. було затверджено Програму реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, яка передбачала перехід всіх суб’єктів господарювання на принципи і методи Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Водночас певні відмінності П(С)БО від міжнародних стандартів ще зберігаються.

Оскільки методи оцінки статей звітності, викладені в П(с)БО, узгоджуються з МСФЗ, трансформацію можна здійснити на базі фінансових звітів, складених відповідно до вимог П(с)БО.

Загальна послідовність запропонованої трансформації фінансової звітності така:

 1. Вибір облікових політик та форматів фінансових звітів
 2. Трансформація статей балансу на початок року (крім
 3. нерозподіленого прибутку та відстрочених податків)
 4. Визначення податку на прибуток за минулий рік та відстрочених
 5. податків на початок року згідно з МСБО 12
 6. Трансформація звіту про фінансові результати за попередній рік
 7. Визначення нерозподіленого прибутку на початок року
 8. Трансформація статей балансу на кінець року (крім
 9. нерозподіленого прибутку та відстрочених податків)
 10. Визначення відстрочених податків на кінець року згідно з МСБО 12
 11. Трансформація звіту про фінансові результати за звітний рік
 12. Визначення нерозподіленого прибутку на кінець року
 13. Завершення трансформації балансу
 14. Складання звіту про власний капітал згідно з МСБО 1
 15. Складання звіту про рух грошових коштів згідно з МСБО 7
 16. Підготовка приміток до фінансових звітів згідно з вимогами МСФЗ

Враховуючи, що процес внесення змін та доповнень до міжнародних стандартів фінансової звітності триває, можна очікувати, що рівень невідповідності між П(с)БО та МСФЗ буде існувати постійно. Зокрема, можна прогнозувати зростання розбіжностей у сфері обліку фінансових інструментів, обліку інвестицій у спільну діяльність, розкриття інформації щодо пов’язаних сторін тощо.

Отже, умовою здійснення трансформації є визначення розбіжностей між національними П(С)БО і МСФЗ, які на даний час зберігаються, незважаючи на твердження про те, що «національне положення(стандарт) бухгалтерського обліку – нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи і методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам».

Незважаючи на те, що МСФЗ служили основою для створення національних П(С)БО (ст.1 З «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»),на даний час існують розбіжності між національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та МСФЗ.

В процесі трансформування фінансової звітності українських підприємств (насамперед – акціонерних товариств) слід враховувати існуючі відмінності між національними ті міжнародними стандартами фінансової звітності.

Міжнародна практика свідчить, що звітність, сформована відповідно до МСФЗ, відрізняється високою інформативністю для користувача. Використання МСФЗ дає змогу компаніям, зокрема українським, які мають інтереси на міжнародному ринку, надати потенційним та наявним інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим сторонам прозору інформацію про свою діяльність, особливо це стосується інформації щодо фінансових результатів.

 

Список використаних джерел

 1. Жук В.М. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні / В.М. Жук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 2. – с. 248.
 2. Методичний посібник «Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами» – С.Ф.Голов, В.М.Костюченко, О.М.Кулага, – 4-е видання, – с.308.
 3. МСФЗ у законі / С. Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №9. – с. 360.
 4. МСФЗ: українська версія // Бухгалтерія. – 2012. – №6. – с.300.
 5. Омелянович М. Перехід на МСФЗ: дюжина відповідей на найбільш актуальні запитання / М. Омелянович // Все про бухгалтерський облік. – 2012. –№30. – с.226.
 6. Особенности перехода на Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: leda-a.com/…/24-osobennosti-perekhoda-na-mezhdunarodnye-stand.
Автор:   @   1 Липень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓