Стандарти для малого і середнього бізнесу: переваги в порівнянні з повною версією МСФЗ

Секція: МСФЗ для малого та середнього бізнесу: міжнародний досвід, впровадження в Україні Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,571

Анотація. У тезах досліджено історію виникнення міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств. Особливу увагу присвячено визначенню відмінностей між МСФЗ і МСС, а саме відмінності у визнанні та оцінці активів, зобовязань, доходів і витрат, предатсавленні фінансових звітів.

Процес глобалізації світової економіки, необхідність посилення захисту прав інвесторів та забезпечення прозорості функціонування міжнародних ринків капіталу зумовив розвиток нових підходів до удосконалення методології розкриття економічної інформації про результати діяльності суб’єктів господарювання. Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) й повинно стати основою для забезпечення потреби найширшого кола користувачів фінансової звітності економічною інформацією.

У світовій практиці Міжнародні стандарти фінансової звітності не отримали широкого поширення серед підприємств малого та середнього бізнесу. Основні тому причини – відсутність котирувань цінних паперів на фондових ринках, обмежені фінансові можливості та недостатній професійний рівень бухгалтерів і аудиторів таких підприємств. З метою зниження навантаження на малі і середні підприємства щодо складання звітності відповідно до міжнародних стандартів Рада з МСФЗ розробила спрощений стандарт (далі – стандарт для МСС).

Стандарт для МСС обсягом 230 сторінок був офіційно опублікований 9 червня 2009 року. З цього моменту він набув чинності і діє як самостійний документ поряд з повною версією МСФЗ. Він має наступну структуру: вступ, 35 тем, глосарій, основа для висновків (окремий буклет), ілюстративна фінансова звітність і перелік необхідних розкриттів (окремий буклет). До найбільш складних тем наведені приклади і додаткові інструкції щодо їх застосування.

За результатами порівняння стандарту з повною версією МСФЗ можна зробити наступні висновки. У стандарті для МСС кожному звіту присвячена окрема тема. У повній версії МСФЗ вимоги до звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід та про зміни в капіталі містяться в МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності», а до звіту про рух грошових коштів – в МСБО (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів».

Питання визнання та оцінки доходів і витрат за договорами на будівництво викладаються в темі 23 “Дохід від звичайної діяльності” (в повній версії МСФЗ – в окремому МСБО (IAS) 11 «Будівельні контракти”).

В темі 34 МСС «Спеціалізовані види діяльності» розглядаються питання щодо діяльності сільського господарства, видобувних галузей, договорів концесії. У повній версії МСФЗ ці питання викладаються в МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство », МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»,  КТМФЗ (IFRIC) 12 «Послуги за угодами про концесію».

Спрощення в стандарті для МСС в порівнянні з повною версією МСФЗ стосуються подання фінансової звітності, визнання та оцінки активів, зобов’язань, доходів і витрат, розкриття інформації.

Зі стандарту для МСС виключені ряд тем повної версії МСФЗ зважаючи на їх слабке застосування для МСС:

 • прибуток на акцію,
 • операційні сегменти,
 • проміжна фінансова звітність,
 • непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність,
 • договори страхування,
 • облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення.

Відносно фінансової звітності МСС дозволено не представляти звіт про фінансовий стан (баланс) на початкову дату самого раннього порівняльного періоду, якщо компанія ретроспективно переглядає статті фінансової звітності; представляти звіт про сукупні доходи та нерозподілений прибуток замість двох окремих звітів (про сукупний дохід і про зміни в капіталі), якщо причинами зміни капіталу були прибуток або збиток звітного періоду, виплата дивідендів, виправлення помилок минулого періоду або зміни в обліковій політиці.

Основні відмінності від повної версії МСФЗ з питань визнання активів і зобов’язань, доходів і витрат такі:

 • Основні засоби, нематеріальні активи заборонено обліковувати за переоціненою вартістю. Перегляд строку корисного використання, ліквідаційної вартості та методу нарахування амортизації повинен проводитися тільки в умовах істотної зміни умов експлуатації об’єкта.
 • Інвестиційна власність оцінюється по первісній або справедливій вартості не в залежності від обраної облікової політики, а в залежності від того, як ця інвестиційна власність використовується, для чого призначена і яка оцінка буде найбільш адекватна в конкретних обставинах.
 • Витрати на позики незалежно від цілей використання позикових коштів повинні визнаватися витратами періоду. Метод списання на витрати значно перевершує метод капіталізації витрат на позики по простоті застосування.
 • Витрати на розробки повинні списуватися на витрати періоду, в якому вони були понесені. Можливість капіталізації витрат, пов’язаних з розробкою комерційно життєздатного продукту, відсутня.
 • Державні гранти завжди визнаються як дохід незалежно від цілей отримання.
 • Фінансові інструменти. Значним спрощенням можна вважати скорочення числа класифікаційних груп з чотирьох до двох:
  • Оцінюються за первісною або амортизованою вартістю;
  • Оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням різниць на фінансовий результат.
 • Облік інвестицій в асоційовані і спільно контрольовані компанії. Стандарт дозволяє три методи обліку вкладень в асоційовані і спільно контрольовані компанії:
 • За первісною вартістю придбання;
 • За методом пайової участі;
 • За справедливою вартістю.

Метод пропорційної консолідації для спільно контрольованих компаній був виключений.

 • Амортизація та знецінення ділової репутації та інших нематеріальних активів, які не мають кінцевого терміну використання. Якщо компанія не може оцінити строк корисного використання ділової репутації або іншого нематеріального активу, то передбачається, що він дорівнює 10 рокам. Такий порівняно невеликий термін був обраний, щоб мінімізувати можливість завищення оцінки нематеріальних активів. Поряд з нарахуванням амортизації компанія повинна щорічно тестувати ділову репутацію або нематеріальний актив, який не має кінцевого терміну використання, на виявлення ознак знецінення та оцінювати відшкодування активу тільки при наявності таких ознак (а не щорічно, як вимагається в повній версії МСФЗ).
 • Облік вкладень в дочірні компанії. Якщо компанія має вкладення в дочірні підприємства, придбані не для продажу протягом 12 місяців, відповідно до стандарту вона зобов’язана надавати консолідовану фінансову звітність, що включає всі належні їй дочірні компанії.

Таким чином, стандарти для малого і середнього бізнесу прості і інтуїтивно зрозумілі. В них відсутні правила обліку тих операцій, з якими малий і середній бізнес не зустрічається. Враховуючи, що малими і середніми можна назвати 95% всіх компаній в світі, стандарти для малого і середнього бізнесу отримають широке поширення в найближчому майбутньому.

Сьогодні процес запровадження стандартів МСФЗ в Україні супроводжується труднощами фінансового, організаційного, ментального, кадрового характеру тощо. Однак переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами дійсні. Вони незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності, оскільки така звітність має забезпечувати повноту та достовірність інформації про діяльність підприємства, надаючи можливість оцінити та проаналізувати його привабливість для зарубіжних та національних інвесторів, кредиторів. За допомогою МСФЗ українські компанії зможуть ефективніше вирішувати такі завдання, як постійне забезпечення керівництва компаній достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень, оцінка наслідків їх прийняття. Принципи, закладені в порядок формування таких стандартів, роблять звітність, складену згідно правил МСФЗ, адекватнішою і здатною відобразити реальний майновий стан компаній, дозволяють зменшити ризики для інвесторів, забезпечити прозорість і зрозумілість інформації, поглибити міжнародну кооперацію в сфері бухгалтерського обліку.

Автор:   @   22 Грудень 2014 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Тарифы на связь от сотового оператора МТС http://mrus.net/ На тарифах Smart вы сможете общаться с друзьями.
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓