Проблеми переходу вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності

Секція: Впровадження МСФЗ в корпоративному секторі України Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,179

Досліджено проблеми переходу вітчизняних підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Останнім часом усе частіше постає питання необхідності запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у практику вітчизняних підприємств. Це пов’язано з необхідністю формування сприятливих умов для участі підприємств в міжнародної економічної діяльності. Для цього потрібно впровадження стандартизованих до міжнародних вимог облікових підходів. Адаптація українського законодавства, у тому числі нормативної бази у сфері обліку, належить до зовнішньополітичних зобов’язань України.

 

Сьогодні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в багатьох країнах стали частиною національного законодавства або загальноприйнятою практикою. Україна також вже зробила перші кроки на зустріч прийняттю МСФЗ з врахування національної специфіки. Однак, в процесі адаптації міжнародних стандартів виникають проблеми, які потребують негайного розв’язання.

В Україні передбачені досить стислі терміни для впровадження МСФЗ. Вже з 2012 року деякі підприємства мали можливість надавати фінансову звітність за вимогами МСФЗ (це публічні акціонерні товариства, банки, страховики та підприємства з урядового переліку).

Загалом, визначається чотири способи впровадження МСФЗ в окремій країні: повне прийняття; опційне застосування та адаптація – були виокремленні колишнім членом РМСБО (Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку) Д. Джералдом [1]; спосіб схвалення запропонували К. Нобс та С. Зефф [2].

Оскільки вже розпочався процес опанування МСФЗ можна визначити основні проблеми, з якими стикаються перелічені суб’єкти господарювання на кожному із етапів впровадження МСФЗ. Звичайно виділяють такі основні проблеми (див. табл. 1).

Є й позитивні моменти у цьому процесі: затверджено базове нормативне забезпечення як на рівні держави, так і окремими регуляторами (НБУ, НКЦПФР тощо); налагоджена офіційна взаємодія з Радою з МСФЗ (стандарти перекладені державною мовою і перебувають у вільному доступі для всіх бажаючих); створено і вміщено на сайті Мінфіну Інтернет-ресурс, присвячений питанням упровадження МСФЗ, на якому є достатня кількість корисної інформації, порад для практичного застосування МСФЗ; організовано широке суспільне обговорення процесів упровадження МСФЗ, проводяться круглі столи, науково-практичні конференції.

 

Таблиця 1 – Проблеми застосування МСФЗ в Україні на різних етапах впровадження*

№ п.п. Назва етапу Проблеми
1. Створення законодавчих та організаційних передумов впровадження МСФЗ недостатня мотивація керівництва підприємства
надання стислих термінів для підготовчого етапу впровадження МСФЗ
нестача кваліфікованих спеціалістів
2. Адаптація національної нормативно-правової бази бухгалтерського обліку низька якість облікової інформації
необхідність створення нормативно-правової бази з питань обліку для малого бізнесу
3. Удосконалення державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку необхідність урахування національної специфіки
потреба у єдиних методологічних засадах
4. Міжнародне співробітництво та світовий досвід відсутність досвіду стажування працівників у Раді з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО)
не передбачено подальше розширення сфери застосування МСФЗ для інших економічних суб’єктів

*Джерело: власна розробка автора на основі [4]

 

Однак, незважаючи на значні позитивні аспекти, є також проблемні моменти, які можна розділити на три групи:

  1. Технічні проблеми: існуюча система бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності не повною мірою відповідає національним П(С)БО; проблеми в оцінці окремих статей на дату переходу; необхідність використання професійного судження бухгалтерами; техніка застосування МСФЗ (або тільки для складання звітності, або для ведення бухгалтерського обліку); відображення у звітності інвестицій у дочірні та асоційовані компанії, міцний зв’язок з податковим обліком [3].
  2. Організаційні проблеми. На багатьох вітчизняних підприємствах склалася думка, що питання, пов’язані з обліком і звітністю, належать до внутрішніх проблем бухгалтерської служби. Однак це не так. Підготовка інформації та складання комплекту звітності, що відповідає міжнародним стандартам, потребує залучення широкого кола фахівців технічних, аналітичних, фінансових служб, юристів, оцінювачів та ін.
  3. Освітні проблеми. Зараз в законодавчій базі не існує обов’язкових вимог до бухгалтерів, що підтверджують знання із МСФЗ. Назріває потреба вносити зміни до програми вищої школи. Тому регуляторам з урахуванням галузевої специфіки доцільно б було розробити програми підвищення кваліфікації з урахуванням МСФЗ, затвердити перелік існуючих міжнародних дипломів, що підтверджують знання з МСФЗ.

Існують відмінності між національними та міжнародними стандартами, наприклад, суттєві відмінності у відображенні інформації у Звіті про рух грошових коштів, у формі № 1 «Баланс» і формі № 2 «Звіт про фінансові результати» несуттєві статті згортаються з іншими суттєвими; фінансові активи показують окремими рядками; нематеріальні активи (основне завдання – правильно оцінити наявні нематеріальні активи. При безоплатному одержанні оцінку здійснюють не за справедливою вартістю, а за мінімальною плюс витрати з доведення до готовності до експлуатації. Якщо виготовляють нематеріальний актив власними силами і для себе, то потрібно включити в оцінку витратні рахунки 91-94. П(С)БО 8 не передбачено, що нематеріальні активи з невизначеним терміном експлуатації не амортизуються); у П(С)БО немає інформації щодо грантів, а МСБО 20 «Облік державних грантів» потребує їх розкриття; щодо інвестиційної нерухомості (П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» та МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»), то у П(С)БО 32 немає розділу «Розкриття інформації» який включає критерії класифікації, методи і допущення при визначенні справедливої вартості, ступінь участі незалежних оцінювачів, суми, що включають у форму № 2 «Звіт про фінансові результати».

Необхідність застосування МСФЗ на сьогодні – це надійна та зіставна основа для оцінки фінансових результатів діяльності та фінансового стану, неможливість без них здійснення порівняльного аналізу у зв’язку з відмінностями в бухгалтерському обліку, пошук інвесторами нових ринків інвестування капіталу, потреба у достовірній та зрозумілій фінансовій інформації. Тому розв’язання зазначених проблем повинне стати пріоритетом діяльності відповідних державних органів, професійних та громадських організацій.

 

Список використаних джерел

  1. Gilbert Gelard National standard setters: a new role in a globalizing world [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.iasplus.com/resource/0905gelard.pdf.
  2. Stephen A. Zeff & Christopher W. Nobes Auditors’ Affirmations of Compliance with IFRS around the World: An Exploratory Study [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ruf.rice.edu/~sazeff/PDF/ Nobes-Zeff%20article%20AP%202008.pdf.
  3. Каменська Т. Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: сучасний стан, практика і проблеми впровадження / Т. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 12. – С. 39–43.
  4. Орлова В. Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами / В. Орлова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – С. 3–7.

 

Автор:   @   18 Жовтень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 голосів, в середньому: 5.00 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓