Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України

Секція: Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України. Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,114

Анотація. У статті проаналізовано організацію та методологію розробки МСФЗ; визначено склад фінансової звітності за системою GAAP та методику проведення трансформації звітності;  розкрито особливості обліку та аналізу окремих сторін ісламської економіки у світлі вивчення міжнародних принципів.

Актуальність теми. У сучасних умовах економічної глобалізації практично перед кожним українським підприємством постає питання міжнародної співпраці. Глобалізація світової економіки, розвиток підприємництва, банківських та інших фінансових установ призвели до актуалізації питання входження нашої країни до європейського та світового економічного простору. Це питання, в свою чергу, вимагає розробки та впровадження нових вимог щодо організації та методології обліку. Показники звітності, складеної за національними стандартами, зазвичай, не дають об’єктивної картини фінансового стану підприємства. Одним із загальновизнаних способів забезпечення реальності картини бізнесу компанії на сучасному етапі є підготовка інформації відповідно до МСФЗ. Ряд досліджень підтверджують порівнянність і корисність інформації для користувачів звітності, складеної за МСФЗ, а також підвищення довіри з боку інвесторів, сприяння зростанню капіталовкладень та економічному розвитку.

Широке поширення МСФЗ в останні роки базується на багаторічній роботі і численних дискусіях з питань необхідності і раціональності міжнародної гармонізації фінансової звітності. Процес подальшого поширення МСФЗ свідчить про необхідність і доступність використання міжнародних стандартів та можливість гармонізації фінансової звітності у міжнародному економічному просторі. Ряд досліджень питань впровадження МСФЗ підтверджують порівнянність і корисність інформації для користувачів звітності, а також підвищення довіри з боку інвесторів, сприяння зростанню капіталовкладень та економічному розвитку.

Питання застосування міжнародних стандартів в Україні є дискусійним. Аналіз останніх публікацій показав, що проблемі переходу України на МСФЗ приділяється достатньо велика увага. Про це свідчать численні публікації таких вчених, як Ф. Бутинець, С. Голов, Г. Кірейцев, В. Костюченко, О. Корніюк, В. Пархоменко, С. Пріліпко.

Мета і завдання наукової роботи. Метою дослідження є вивчення практики впровадження МСФЗ в країнах світу та надання рекомендацій щодо вдосконалення практики впровадження МСФЗ в Україні.

Для досягнення мети в науковій роботі поставлено наступні завдання: вивчити організацію та методологію розробки МСФЗ; визначити склад фінансової звітності по системі GAAP та методику проведення трансформації звітності;  розкрити особливості обліку та аналізу окремих сторін ісламської економіки у світлі вивчення міжнародних принципів.

Об’єктом дослідження є процес впровадження МСФЗ в країнах світу.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові й специфічні методи пізнання. При дослідженні сутності МСФЗ і етапів їх формування використовувались методи індукції та дедукції, системний і абстрактний. Для дослідження стану результатів впровадження міжнародних стандартів в країнах світу використано статистичні методи та системного підходу. При вирішенні проблем застосування МСФЗ застосований метод функціонально-логічного аналізу.

Наукова новизна результатів дослідження полягає втому, що в роботі здійснено цілісне теоретичне дослідження процесів впровадження МСФЗ в країнах світу, виявлено спільні проблеми та розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення звітності підприємств України.

Структура та обсяг наукової роботи. Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатка і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 30 сторінок комп’ютерного тексту. Наукова робота містить 1 таблицю, 1 додаток на 1 сторінці і список використаних джерел, що включає 28 найменувань на 3 сторінках.

Основний зміст наукової роботи. У вступі наукової роботи розкрито актуальність теми, визначено мету, завдання і об’єкт дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення дослідження.

У першому розділі «Організаційно-методологічні аспекти фінансової звітності та порядок розробки міжнародних стандартів» досліджено процедури формування, структура та особливості розробки МСФЗ та їх роль у міжнародному бізнесі, вивчено сучасні моделі бухгалтерського обліку та основні причини переходу країн на МСФЗ. Простежується тенденція концентрації та акціонування компаній.

Сучасні міжнародні процеси регулювання бухгалтерського обліку та звітності характеризуються усе більше широким поширенням МСФЗ. В останні п’ять років, відзначається ріст числа, що використовують МСФЗ у своїй практиці європейських компаній, керівництво яких уважає свій рівень знання МСФЗ досить високим. Соціально-економічні умови впливають на бухгалтерський облік. Якщо країни мають схожі умови, моделі обліку, як правило, ідентичні. Серед усього різноманіття облікових систем виділяють 5 основних моделей обліку. Визначено фактори, які впливають на створення  та функціонування таких систем, типи класифікацій розвитку бухгалтерських систем, також методи кількісної оцінки по МСФЗ.

У другому розділі «Склад фінансової звітності по системі GAAP та методика проведення трансформації звітності» розглянуто концепції та принципи обліку, єдині правила та вимоги GAAP щодо формування звітності.  Визначено професійні організації бухгалтерів, зміст і послідовність етапів при формуванні фінансової звітності за МСФЗ, види фінансових звітів. Виявлено основні проблеми трансформації бухгалтерської звітності, та причини з яких підприємства формують звітність відповідно до GAAP або відповідно до МСФЗ, а саме:

1) Необхідність одержання кредиту за кордоном або для залучення до участі в підприємстві іноземного інвестора.

2) Трансформація звітності необхідна для надання її кредиторові або інвесторові.

3) Трансформація звітності необхідна для керування підприємством. Класичний фінансовий аналіз базується на аналізі показників фінансової звітності, складеної відповідно до GAAP.

Зроблено висновок, що процес трансформації бухгалтерської звітності вимагає ретельної підготовки звітних даних. Виділено етапи та джерела інформації за якими формується звітність.

У третьому розділі «Звітність в обліковій стратегії ринкових структур (окремі сторони ісламської економіки у світлі вивчення міжнародних принципів)» досліджено, облік та аналіз  особливостей ісламської економічної моделі і виявлено, що функціонування ісламських інститутів  можливо лише за наявності правової бази, у створенні якої державі варто брати безпосередню участь із метою оптимального регулювання даного процесу та, по можливості, безболісно впроваджувати у фінансову сферу країни альтернативні види фінансування. Та визначено, що на цьому, на наш погляд, участь держави не обмежується. Досліджено історичний досвід ісламської моделі та її особливості, місце податків та їх роль, банківські операції та шляхи розвитку .

Висновки. Основні результати дослідження полягають у наступному:

  1. В ході дослідження практики впровадження МСФЗ в країнах світу виявлено, – МСФЗ є найбільш розробленими і поширеними бухгалтерськими стандартами в світі, що обумовлено їх стислістю та гнучкістю; мета введення стандартів фінансової звітності полягає у забезпеченні порівнянності і зрозумілості звітності суб’єктів господарювання на міжнародному ринку.
  2. Виявлено спільність проблем застосування МСФЗ в Україні та в зарубіжних країнах. Головними труднощами є: брак фінансування, невідповідність національного законодавства, відсутність знань, досвіду та навичок у бухгалтерів, проблеми перекладу стандартів національними мовами, небажання керівників підприємств відображати повну і прозору інформацію у звітності.
  3. Пропонується для вирішення зазначених проблем створення Програми, в якій було б викладено основні шляхи вирішення існуючих труднощів переходу на МСФЗ в Україні. Існування проблеми браку часу на навчання, що є важливою перешкодою до вирішення питання переходу на МСФЗ, запропоновано розв’язати шляхом створення онлайн-курсів з МСФЗ, перевагами яких є: доступність, незалежно від місця проживання; можливість займатися в зручний час, у зручному місці, простота подачі навчального матеріалу; вартість, що значно нижче очних аналогів.
Автор:   @   22 Грудень 2014 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 голосів, в середньому: 5.00 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓