Порівняння ключових характеристик П(с)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби»

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  7,015

Анотація: Проаналізовано основні положення  та виокремлено відмінності у П(с)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби». Досліджено  характеристики первісної вартості та амортизації згідно міжнародних та українських стандартів.

Виклад основного матеріалу. Основою господарської діяльності підприємства є основні засоби. За їх допомоги, здійснюючи основну діяльність, суб’єкти господарювання виготовляють готову продукцію, здійснюють продаж товарів, робіт та послуг.

Під основними засобами розуміють матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].

Згідно з МСБО 16, основні засоби – це матеріальні об’єкти, які:

а) утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для адміністративних цілей;

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду [2].

Загальні правила обліку основних засобів за міжнародними та національними стандартами дуже схожі, проте водночас зустрічаються істотні відмінності, які слід ураховувати в процесі організації бухгалтерського обліку за МСБО.

Розглядаючи більш детально, що включається до основних засобів згідно  положень П(с)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби».(табл. 1). Можна сказати, що в  П(С)БО 7 детально визначаються об’єкти основних засобів, тоді коли МСБО 16 не уточнює, що є їх об’єктом. Приналежність певних видів майна до основних засобів визначається на підставі професійної думки бухгалтера з урахуванням конкретних обставин і умов експлуатації об’єкта, а в окремих випадках методів нарахування амортизації.

Таблиця 1. Класифікація основних засобів згідно П(с)БО 7 та МСБО 16.

П(с)БО 7

МСБО 16

земляні ділянки

земля

капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

відсутнє

будівлі, споруди та передавальні пристрої

земля та будівлі

машини та обладнання

машини та обладнання

транспортні засоби

розрізняють декілька окремих класів:

1) кораблі

2) літаки

3) автомобілі

інструменти, прилади, інвентар

розрізняють декілька окремих класів:

1) меблі та приладдя

2) офісне обладнання

тварини

відсутнє

багаторічні насадження

відсутнє

інші основні засоби

відсутнє

Складено автором на основі [1] та [2].

Оцінка основних засобів проводиться трьома способами: первинна оцінка, уцінка та дооцінка. Первинна оцінка за обома положеннями має однаковий зміст щодо витрат, які до неї включаються, а також щодо обміну на подібні та неподібні основні засоби [3]. Згідно П(с)БО 7 до первісної вартості об’єкта включається сума витрат (за попередньою оцінкою) на демонтаж, переміщення об’єкта та на відновлення довкілля, що відповідає МСБО 16.

Згідно даних, наведених у табл. 2, можна сказати, що в П(С)БО 7 деталі визначення первісної вартості відсутні, внаслідок чого до первісної вартості об’єкта може потрапити вся сума прогнозованих витрат на демонтаж, а не теперішня вартість цієї суми, тоді коли МСБО 16 визначає, що до первісної вартості об’єкта слід включити теперішню вартість демонтажу (а не всю суму очікуваних майбутніх витрат на демонтаж). Щорічну суму забезпечення слід відносити до витрат на позики (фінансові витрати), а не до первісної вартості об’єкта.

Таблиця 2. Витрати, що включаються  до первісної вартості.

П(с)БО 7

МСБО 16

суми, що сплачують постачальникам активів та  підрядникам  за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків)

ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок

реєстраційні  збори,  державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються  в  зв’язку  з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів

суми ввізного мита

суми непрямих податків у зв’язку  з  придбанням  (створенням) основних     засобів     (якщо     вони     не     відшкодовуються  підприємству/установі)

витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів

будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом

витрати  на  транспортування, установку, монтаж, налагодження основних  засобів

інші  витрати,  безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів  до  стану,  у  якому  вони  придатні  для використання із

запланованою метою.

первісна попередня оцінка витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду

Складено автором на основі [1] та [2].

Порядок нарахування та відображення в обліку зносу й амортизації розглядається як у [1], так і у [2] (таблиця 3). При цьому кількість методів амортизації в МСБО 16 менше, ніж у вітчизняних стандартах обліку. МСБО передбачає можливість застосування прямолінійного методу, методу зменшення залишку та методу суми одиниць продукції. На величину фінансового результату підприємства впливає ліквідаційна вартість об’єкта, і її необхідно враховувати на підставі бухгалтерських документів, які складаються в кінці терміну експлуатації об’єкта. В той же час МСБО 16 рекомендує переглядати ліквідаційну вартість і термін корисної експлуатації активу частіше, наприклад, на кінець кожного фінансового року під час інвентаризації об’єктів основних засобів.

Різниця між положеннями П(С)БО 7 та МСБО 16 полягає також щодо початку нарахування амортизації. П(С)БО 7 визначено, що амортизація нараховується, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання. МСБО 16 передбачає, що амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та знаходиться у стані, в якому він придатний до експлуатації. Це означає, що відповідно до вимог МСБО 16 амортизацію слід нараховувати не тільки за повний, але й за частину місяця, в якому розпочато експлуатацію об’єкта основних засобів.[ 4,c.188]

Таблиця 3. Амортизація: порівняння аспектів

П(с)БО 7

МСБО 16

При визначенні корисного строку експлуатації активу треба брати до уваги всі такі чинники:

очікуване використання  об’єкта підприємством/установою  з урахуванням його  потужності або продуктивності

очікуване використання активу, використання оцінюють, посилаючись на очікувану потужність або фізичну продуктивність активу

фізичний та моральний знос, що передбачається

очікуваний фізичний та моральний знос, залежний від операційних чинників, таких як кількість змін, протягом яких має використовуватися актив, програма ремонту та технічного обслуговування підприємства, а також нагляд за активом та його обслуговування тоді, коли актив не використовують

відсутній

технічний або комерційний знос, який виникає через зміни та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на вироблені активом продукти чи послуги

правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори

правові або подібні обмеження використання активу, такі як закінчення строку пов’язаної з ним оренди.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

1) прямолінійного

1) прямолінійний метод

2) зменшення залишкової вартості

2) метод зменшення залишку

3) прискореного зменшення залишкової вартості

відсутній

4) кумулятивного

відсутній

5) виробничого

3) метод суми одиниць продукції

Метод амортизації обирається підприємством

самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання

який найкраще відображає очікувану форму споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі

нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації

застосовують постійно від періоду до періоду, якщо не трапляється змін в очікуваній формі споживання цих майбутніх економічних вигід.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується

виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання.

коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Складено автором на основі [1] та [2].

Література

  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 « Основні засоби » затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
  • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 « Основні засоби » [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_014.
  • Оніщенко Ірина. Формування первісної вартості основних засобів за міжнародними та національними стандартами: переваги та недоліки.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://konf.amsfo.com.ua/formuvannya-pervisno%D1%97-vartosti-osnovnix-zasobiv-za-mizhnarodnimi-ta-nacionalnimi-standartami-perevagi-ta-nedoliki/?fdx_switcher=true/
  • Король Г.О. Порівняння обліку основних засобів за національними та міжнародними стандартами / Г.О. Король, А.О. Безгодкова, А.М. Галайда // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 9-1. – С. 186 – 189.
Автор:   @   20 Квітень 2016 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 голосів, в середньому: 5.00 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓