1 Липень 2015

Облік фінансової оренди згідно з міжнародними стандартами фінансового обліку

Автор: Ларіонова Вікторія Олександрівна
 
Анотація. Розкрито сутність фінансової оренди. Проаналізовано процес розробки нового стандарту з оренди. Розкрито основні проблеми прийняття нового стандарту з оренди.
                                                                                    
Фінансова оренда є важливим напрямком діяльності для багатьох організацій – чи то державне чи приватне підприємство, або некомерційна організація. Вона є засобом отримання доступу до активів, фінансування та …

1 Липень 2015

Відображення доходів в звітності підприємств, складеній за МСФЗ

Автор: Папко Юлія В’ячеславівна
 
Анотація. Розглянуто шляхи уніфікації та стандартизації національних облікових систем. Здійснено порівняльну характеристику визначення, класифікації та оцінки доходів відповідно до вимог П(С)БО та МСФЗ. Доведено, що структура МСБО 18 є значно ширшою, ніж П(С)БО 15 та існують також відмінності у змісті даних положень.
 
Бухгалтерський облік, як і кожна система знань …

1 Липень 2015

Облік капіталу за міжнародними та національним стандартами

Автор: Плахута Марина Анатоліївна
 
Анотація. Проаналізовано еволюцію терміну “капітал”. Доведено, що капітал розглядається не стільки як результат оцінок минулих подій, скільки як результат сьогоднішніх оцінок поточного стану організації, які більшою мірою, в порівнянні з оцінками минулих подій, можуть служити основою для прийняття інвестиційних рішень, орієнтованих на майбутнє.
 
Капітал – це поняття, яке історично …

1 Липень 2015

Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами

Автор: Бадалова Жанна
 
Анотація. Обґрунтовано необхідність трансформації фінансової звітності. Запропоновано загальну послідовність трансформації фінансової звітності. Надано рекомендації щодо можливих варіантів подання та розкриття статей, наведених у формах фінансових звітів, встановлених П(с)БО
 
Прийняття та запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в окремо взятій країні відбувається в середовищі та під впливом певних економічних, політичних, правових …

1 Липень 2015

Курсовые разницы: анализ требований к представлению в МСФО-отчетности

Аннотация. Рассмотрено понятие курсовых разниц. Проанализированы требования МСФО и МСБУ к отражению курсовх разниц. Обоснован вывод о том, что где бы в финансовой отчетности не отражались курсовые разницы и чем бы они не были обусловлены, МСФО допускают их свернутое представление, с раскрытием более подробной информации в случае ее существенности в …

1 Липень 2015

Аналіз консолідованої звітності за МСФЗ

Автор: Скряга Наталія Олександрівна
 
Анотація. Розглянуто процес та правила складання консолідованої фінансової звітності. Окреслено перелік додаткової інформації, що підлягає розкриттю в консолідованій звітності. Визначено основні цілі аналізу консолідованої фінансової звітності. Доведено, що при аналізі консолідованої звітності застосовують ті ж методи, що і при аналізі річної окремої звітності, але застосування тих же коефіцієнтів, …

1 Липень 2015

Дисконтирование в МСФО

Автор: Череватенко Виктория Владимировна
 
Аннотация. Обоснована роль ставки дисконтирования при формировании отчетности по МСФО. Приведены примеры применения дисконтирования к статьям отчетности по МСФО. Установлено, что выбор должен быть сделан в пользу той процентной ставки, которую можно определить с большей степенью достоверности.
 
При формировании отчетности по МСФО широко применяется процедура дисконтирования будущих денежных …

1 Липень 2015

Впровадження та практичне застосування МСФЗ для складання звітності середніх та малих підприємств України

Автор: Кацель Марія Костянтинівна
 
Анотація. Обґрунтовано необхідність впровадження МСФЗ для МСП в Україні. Встановлено низький рівень застосування МСФЗ на МСП в Україні. Доведено, що перехід до МСФЗ повинен бути поступовим і враховувати усі особливості ведення бухгалтерського обліку та подання звітності на МСП.
 
Ефективне управління підприємством залежить від багатьох чинників, одними із яких …

1 Липень 2015

Банківські установи як «першопрохідці» у впровадженні міжнародних стандартів фінансової звітності

Автор: Бабкова Оксана Сергіївна
 
Анотація. Розглянуті питання, присвячені  процесу запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у практику українських банків, починаючи з 90-тих років, коли було започатковані найперші спроби реформування обліку в банківських  установах згідно вимогам МСФЗ,  до  стану цього процесу в сучасних умовах. Також освітлено зарубіжний досвіт організації  складання фінансової звітності банками, дотримуючись …

1 Липень 2015

Складання фінансової звітності в україні за МСФЗ

Автор: Марухян Эдуард Гарриевич
 
Анотація. Проаналізовані системи складання фінансової звітності за українським законодавством та за міжнародним стандартами фінансової звітності. В результаті чого зроблено висновок, що українські вимоги до складання фінансової звітності поступово наближуються до міжнародних, хоча існують деякі відмінності в принципах складання фінансової звітності.
 
 
Актуальність теми дослідження зумовлена тенденціями, пов’язаними з глобалізацією світової …

 Сторінка 8 з 12  « First  ... « 6  7  8  9  10 » ...  Last » 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть