30 Вересень 2015

Міжнародні стандарти фінансової звітності: управлінський аспект

Автор: Тлучкевич Н.В.
кандидат економічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет
 
Розглянуто питання практичного застосування управлінської звітності відповідно до вимог МСФЗ. Охарактеризовано значення та необхідність застосування методики обліку витрат і калькулювання собівартості  продукції (робіт, послуг) за змінними витратами й відображення її у відповідній формі управлінської звітності.
 
Питання впровадження і застосування методології обліку за Міжнародними …

30 Вересень 2015

Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів в умовах переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності

Євроінтеграційні прагнення України протягом багатьох років крім перебудови економіки та її галузей, зумовлюють ще й необхідність реформування бугалтерського обліку згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, які досить важко важко уніфікувати з вітчизняними. Причому проблема уніфікації носить глобальний характер і властива не лише Україні.
Проблеми обліку виробничих запасів, що існують, в сучасних умовах …

30 Вересень 2015

Облік кредиторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ

Робота присвячена розгляду питання регулювання обліку кредиторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ, а також порівнянню такої заборгованості з метою встановлення спільного та відмінного.
В результаті господарської діяльності на будь-якому підприємстві може виникнути кредиторська заборгованість, яка складається із заборгованості постачальникам за одержані від них товарно-матеріальні цінності, заборгованості перед бюджетом за податковими платежами, …

30 Вересень 2015

Облік дебіторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ

Анотація: Розглянуто та порівняно особливості обліку дебіторської заборгованості  за допомогою П(С)БО та МСФЗ. Проаналізовано загальні риси та суттєві відмінності обліку дебіторської заборгованості.
  
   Проблема обліку дебіторської заборгованості загострюється на підприємстві з кожним роком.
   На сьогоднішній день питання з обліку дебіторської заборгованості, за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та міжнародними …

30 Вересень 2015

Впровадження МСФЗ для малих і середніх компаній

На сьогодні у всьому світі широко розповсюджена тенденція до приближення національних положень бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності.
В період розробки МСФЗ вважалось, що вони можуть використовуватися для всіх компаній, однак через деякий час було визнано, що потреби користувачів фінансової звітності та управлінські рішення значно відрізняються в компаніях різних розмірів. …

30 Вересень 2015

Облік і оцінка бартерних операцій за МСФЗ

Виділяються і описуються характерні особливості обліку бартерних операцій  за міжнародними стандартам. Особливу увагу приділено визнанню та оцінці доходів і витрат за такими операціями.

У сучасних умовах підприємствами часто застосовуються бартерні або обмінні операції, отже вбачається доцільним провести аналіз особливостей обліку та оцінки подібних операцій за міжнародними стандартами.
Питання обліку бартерних операцій досліджували …

28 Вересень 2015

Загальні принципи застосування методики на основі теперішньої вартості для оцінки вартості активів

Нужна О.А.
кандидат економічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет
 
Подано переваги та недоліки підходів до оцінки вартості активу. Розглянуто основні поняття концепції вартості грошей у часі.. Досліджено принципи, якими керуються при оцінці справедливої вартості активу або зобов’язання за методом на основі теперішньої вартості.
 
При розрахунку вартості активу традиційно всі можливі методи оцінки зводяться …

13 Вересень 2015

Бухгалтерський облік операцій з інвестиційною нерухомістю: порівняльних аспект

Автор: Давидюк Т.В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «Харківський політехнічний інститут»
Соавтор: Міронова О.І., директор ООО «Аудиторская фирма «Ольга – Аудит»», аудитор
Проаналізовано положення вітчизняних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо операцій з інвестиційною нерухомістю
Одним із ключових факторів конкурентоспроможності та безперервності …

11 Вересень 2015

Облік витрат за національними та міжнародними стандартами

Автор: Августова О.О.
аспірант
Київський національний торговельно-економічний університет
Анотація. Співставлення поняття  “витрати” за національними та міжнародними стандартами; проведено порівняльну характеристику оцінки та  визнання витрат згідно з П(С)БО та МСБО
За умов загострення економічної кризи облік витрат набуває стратегічного значення для підприємств. Оскільки на кожному  підприємстві, результати його діяльності (прибуток чи збиток) ставляться на перше …

30 Серпень 2015

Моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ

Анотація. Досліджено питання моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ. Висвітлено суттєві питання, що розкриваються в обліковій політиці США, Великобританії, Німеччини та Франції. Запропоновано модель облікової політики українських підприємств, що забезпечує удосконалення методики та організації процесу формування облікової політики підприємства враховуючи як національну нормативно-правову базу бухгалтерського обліку, так і вимоги міжнародних …

 Сторінка 5 з 12  « First  ... « 3  4  5  6  7 » ...  Last » 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть