1 Вересень 2014

Методичні засади формування “Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”: вітчизняна та зарубіжна практика

Анотація. У тезах проаналізовано нормативні документи, якими регламентовано формування Звіту про фінансові результати, надано визначення сукупного доходу та  особливості його розрахунку, проведено порівняння звіту складеного за МСФЗ і П(С)БО. В підсумок наведено шляхи удосконалення методики формування Звіту про фінансові результати.
В умовах інтеграції національної економіки у світову, перехід України на Міжнародні …

1 Вересень 2014

Відкриття Міжнародної інтернет-конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”

1 вересня 2014 року за підтримки Міністерства фінансів України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Агентства з Міжнародних стандартів фінансової звітності, Інтернет-ресурсу “МСФО под ключ” відкрито Міжнародну інтернет-конференцію “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”. 
Особливістю конференції є можливість не тільки розміщувати власні публікації та залучати професійне коло до їх обговорення, але й залишати коментарі до …

1 Вересень 2014

Аналіз досвіду застосування МСФЗ в різних країнах світу – висновки для України

Анотація. У тезах досліджено розвиток бухгалтерського обліку та МСФЗ у світі, детально розглянуто впровадження МСФЗ у США та Росії, визначено основні етапи створення КМСФЗ. Також розглянуто передумови та шляхи переходу України на МСФЗ.
Загальносвітова тенденція створення єдиного економічного простору і цілеспрямований розвиток національних економік ведуть до об’єктивної необхідності уніфікації бухгалтерського обліку та …

1 Вересень 2014

Перше застосування МСФЗ: проблемні аспекти формування аудиторських звітів

Анотація. Розроблено методичні та практичні рекомендації щодо застосування МСА при підготовці аудиторських висновків за результатами аудиту фінансової звітності за періоди, що передують першій фінансовій звітності за МСФЗ.
Впровадження МСФЗ викликає певні труднощі щодо аудиторського підтвердження фінансової звітності, її компонентів, облікових політик та ін. У зв’язку з чим виникає потреба розробки допоміжних …

29 Серпень 2014

Облік придбання основних засобів в контексті МСФЗ

Анотація. У тезах визначено основні нормативні документи, які регламентують облік ОЗ, розглянуто методологію обліку дебіторської і кредиторської заборгованості, порядок обліку капітальних інвестицій.
Придбання основних засобів (ОЗ) є достатньо розповсюдженою операцією, що відображається в бухобліку підприємств. Правила бухобліку придбання ОС в Україні регламентовані П(С)БО 7 «Основні засоби», Методрекомендаціями з бухобліку основних засобів …

29 Серпень 2014

Транспарентність фінансової звітності за МСФЗ

Анотація.У тезах наведено визначення понятття транспарентності фінансової звітності, необхідність її врахування при складанні фінансової звітності, наведено стандартизований перелік розкриття інформації.
Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності є сьогодні державним пріоритетом. Однією з головних ознак фінансової звітності, складеної за МСФЗ, є її транспарентність. Під транспарентністю зазвичай розуміють прозорість, зрозумілість, інтерпретованість даних, їх відкритість, доступність і …

29 Серпень 2014

Досвід країн пострадянського простору у процесах адаптації МСФЗ

Анотація. Досліджено історію розвитку бухгалтерського обліку та МСФЗ у світі, розглянуто досвід впровадження МСФЗ у пострадянських країнах, приведено особливості використання справедливої вартості та похідного фінансового інструменту у міжнародній практиці.
На сьогодні весь світ прагне опанувати єдиний формат спілкування, у тому числі і у сфері бухгалтерського обліку, який за своєю сутністю є …

 Сторінка 12 з 12  « First  ... « 8  9  10  11  12 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть