Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів в умовах переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,016

Євроінтеграційні прагнення України протягом багатьох років крім перебудови економіки та її галузей, зумовлюють ще й необхідність реформування бугалтерського обліку згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, які досить важко важко уніфікувати з вітчизняними. Причому проблема уніфікації носить глобальний характер і властива не лише Україні.

Проблеми обліку виробничих запасів, що існують, в сучасних умовах набувають особливої актуальності в зв’язку з потребою швидкої і достовірної інформації. Система бухгалтерського обліку відповідно реформується з метою наближення до міжнародної практики. У цих умовах у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, вимагають вирішення проблем бухгалтерського обліку виробничих запасів, наблизивши його максимально до міжнародних стандартів. Тому питання удосконалення організації бухгалтерського обліку виробничих запасів у відповідність до вимог ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку є актуальними і потребують дослідження.

Методологічні засади формування інформації про запаси та її розкриття визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО 9 “Запаси”) і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (далі МСБО 2 “Запаси”). Перевагами над національними можна назвати чітку економічну логіку та узагальнення світової практики в сфері бухгалтерського обліку.

Згідно П(С)БО 9 «Запаси», запаси визнаються активами, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням та їх вартість може бути достовірно визначена [1].

Згідно М(С)БО 2 «Запаси» запаси – це активи, які:

а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або

в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг [2].

Питанням теоретичної розробки проблем організації бухгалтерського обліку виробничих запасів, та їх вирішення і гармонізації обліку національних з міжнародними стандартами присвячена велика кількість праць учених-економістів та дослідників в галузі обліку, таких як: Бутинець Ф.Ф., Глібка О.В., Голов С.Ф., Дарманська Г.О., Демяненко М.Я., Карабаза І.А., Кірейцев Г.Г., Костирко І.Г., Малюга Н.М., Михалевич С.Г., Мурашко О.В., Новодворська В.В., Приймачок О.М., Пушкар М.С. тощо.

Для того, щоб правильно організувати облік виробничих запасів, які являються суттєвою частиною активів підприємства, і яка потребує достовірної і повної інформації про рух і наявність на підприємстві, потрібно вияснити, звідки, коли, скільки і на яку суму надійшли запаси; кому, коли і скільки відпущено запасів; як виконується програма виробничого споживання; який залишок окремих видів запасів, наскільки правильно розраховані ліміти використання запасів і як їх дотримуються.

Щоб визначити кількісні та якісні показники господарської діяльності підприємства, застосовують наукові методи їх обчислення. Оцінка запасів ― це вираз їх у грошовому вимірнику. У світовій та вітчизняній літературі є різні підходи відносно оцінок та їх класифікації. В першу чергу застосування різних методів оцінки собівартості запасів залежать від системи їх обліку, прийнятої на підприємстві. Щодо  міжнародної практики, то існує дві системи обліку запасів: періодична і постійна. Коли застосовується періодичний облік запасів, в цьому випадку кількість і собівартість запасів, які вибули, визначається розрахунковим способом, а на підставі проведеної інвентаризації визначаються наявні запаси. При постійній системі обліку запасів у кожний момент відомо, яка кількість одиниць запасів використана і надійшла на підприємство. Облік наявності та руху запасів в Україні здійснюється лише на рахунках у системі постійного обліку запасів [3]

Основним напрямком удосконалення організації обліку виробничих запасів є:

  • - покращення основ фінансового та управлінського обліку виробничих запасів та їх контролю;
  • - автоматизація обліку в управлінні виробничими запасами підприємства[5];
  • - удосконалення процесу документування;
  • - обґрунтування раціональних методів проведення інвентаризації виробничих запасів;
  • - розробка норм витрачання запасів [4].

Даний напрямок може реалізувати правильно організований бухгалтерський облік, який по суті є елементом господарської інформаційної системи. Трансформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку спричинило суттєву перебудову методології організації документообігу та обліку виробничих запасів. Тому підприємствам потрібно звернути увагу на необхідність доопрацьовування та удосконалювання діючої форми документації з оперативного обліку виробничих запасів, тобто їх рух у процесі виробництва – графік документообігу.

Мають місце розбіжності в обліку запасів в Україні та зарубіжних країнах, навіть не дивлячись на те, що національні стандарти побудовані на підставі Міжнародних. Необхідно намагатися гармонізувати П(С)БО з МСФЗ та забезпечувати якісне та належне навчання бухгалтерів.

Отже, проблеми організації бухгалтерського обліку виробничих запасів та шляхи їх вирішення є досить широкими, і не є вичерпними. Проте дані пропозиції щодо покращення організації обліку забезпечать безперебійну роботу облікового апарату та проконтролюють збереження виробничих запасів.

Література

  1. П(С)БО 9 «Запаси» : затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 20.10.1999 №246 – [Електронний ресурс] : / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
  2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси», затверджений Комітетом з міжнародних бухгалтерських стандартів від 01.01.2005 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_021
  3. Бакун Ю. Особливості проведення переоцінки запасів відповідно до П(С)БО [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://http://dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/48/48pr2.html
  4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Бутинець Ф.Ф. – [5-те вид., перероб. і доп.]. – Житомир: ПП «Рута», 2009 – 912с.
  5.  Старик М.В. Особливості обліку виробничих запасів // Управління розвитком. – 2010. – №2(78). – С.120-122
Автор:   @   30 Вересень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓