Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку

Секція: МСФЗ-звітність: особливості аудиту і аналізу Коментарі (0)
Кількість переглядів:  4,333

Основні засоби завжди були важливим елементом, що забезпечує ефективне функціонування діяльності будь-якого підприємства. У більшості підприємств саме основні засоби займають більшу частину активів. Їх стан і вартість цікавить як керівництво, так і інвесторів, засновників, акціонерів. Достовірна оцінка об’єктів основних засобів, виходячи з принципу обачності, дозволяє робити висновки про фінансовий стан та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

У Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку і звітності питання обліку основних засобів розглядаються в МСБО 16 «Основні засоби», метою якого є визначення підходу до обліку основних засобів для забезпечення зрозумілості інформації про інвестиції суб’єкта господарювання в його основні засоби та зміни в цих інвестиціях.

Під впливом багатьох факторів балансова вартість основних засобів може істотно відхилятися від вартості їх відтворення в сучасних умовах. Усунути це відхилення можна за допомогою переоцінки. Таким чином, переоцінка, якщо розглядати її наслідки в комплексі, є досить дієвим механізмом управління показниками фінансового стану організації. Крім того, бухгалтерська звітність в частині подання інформації про наявність основних засобів стає більш достовірною, адже переоцінка дозволяє відобразити реальну вартість основних засобів. Саме тому оцінка основних засобів за міжнародними стандартами є актуальним питанням, особливо за умов продовження економічної кризи.

Інфляція в річному вирахуванні незначна, і її впливом на вартість активів можна знехтувати. Але для об’єктів основних засобів з тривалим терміном корисного використання ефект від інфляції буде накопичуватися з плином часу. Відображення таких основних засобів за їх історичною вартістю призведе (і призводить) до того, що баланс буде являти собою «колекцію різнорідних вартостей». Регулярна переоцінка об’єктів основних засобів з тривалим терміном корисної служби дозволить привести їх балансову вартість до єдиного знаменника, що, як вважається, зробить подання активів у звітності більш достовірним.

В даний час у компаній є вибір між двома способами обліку основних засобів (рис.1). Але в світлі останніх тенденцій поширення обліку за справедливою вартістю для все більшої кількості активів можна очікувати відмови від моделі обліку за собівартістю навіть для основних засобів.

Підприємство згідно МСБО 16 може вибрати одну з двох моделей обліку подальшої оцінки:

1) модель собівартості;

2) модель переоцінки вартості.

оос

Рис. 1 – Моделі обліку подальшої оцінки основних засобів

Модель переоцінки полягає у тому, що після визнання активом, об’єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) слід обліковувати за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. 

Модель переоцінки передбачає два методи оцінки: метод пропорційної переоцінки та метод списання накопиченого зносу. Згідно з методом пропорціональної переоцінки сума накопиченої амортизації на дату переоцінки переоцінюється в тій же пропорції, що і зміна балансової вартості активу до вирахування амортизації; при цьому після переоцінки балансова (залишкова) вартість активу дорівнює його переоціненій вартості.

Облік за переоціненою вартістю вимагає регулярної переоцінки основних засобів з урахуванням їх справедливої вартості. При цьому формується резерв переоцінки, який відображається у складі капіталу. Стандарт дозволяє перенесення частини резерву переоцінки на рахунок нерозподіленого прибутку, що дає ефект збільшення прибутку не пов’язаний з поліпшенням фінансових показників діяльності компанії, а зі збільшенням ринкової вартості активів.

Для визначення того, чи буде знецінюватися актив, застосовується МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів», в якому детально описується перегляд балансової вартості, відновлюваної суми і момент визнання або припинення визнання збитку від знецінення. Питання визначення зміни корисності основних засобів є надзвичайно важливим для обліку на підприємстві, оскільки воно впливає на фінансовий стан самого підприємства (відображаючи у складі власного капіталу суму втрат або вигід від зменшення або відновлення корисності) та виступає механізмом, за допомогою якого дається глибока оцінка ефективності використання активів підприємств в ринкових умовах. Це дозволить підприємству оперативно реагувати на зміну факторів в зовнішньому економічному середовищі, розраховувати ймовірність ризиків його діяльності та дасть змогу найточніше оцінити стан активів в майбутніх періодах, з урахуванням обставин у звітному періоді.

 

 

 

Автор:   @   28 Грудень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓