Облікове забезпечення оцінки ймовірності господарських операцій для складання звітності відповідно до МСФЗ

Секція: МСФЗ-звітність: особливості аудиту і аналізу Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,194

Автор: Колбасюк О.О.

Дуже часто при опрацюванні міжнародних стандартів зустрічається поняття «ймовірність». Однак, ні у вітчизняній обліковій літературі, ні в досліджуваних нами зарубіжних джерелах не зустрічається порядок її визначення або обліку чи принаймні якісь практичні рекомендації для бухгалтерів щодо використання цієї категорії.

Імовірність – це числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Використання ймовірності в якості об’єкта обліку вимагає осмислення господарського життя по-новому, оскільки її врахування зумовлює необхідність відображення не лише тих фактів господарського життя, що вже відбулися чи відбуваються в поточному періоді, але й наслідків тих фактів господарського життя, що в майбутньому за певних умов вплинуть на зміну фінансового стану підприємства.

Науковці звернули увагу на ймовірність подій для цілей обліку при дослідженні умовних фактів господарського життя – це зумовлений певною причиною факт господарського життя, що не має точно визначеного наслідку (результату), оскільки останній зумовлений впливом певних обставин, правил, вимог, подій, даних, тощо.

Дослідження нами всіх МСБО та МСФЗ, які впроваджено до використання в Україні і оприлюднені на сайті Верховної ради, показало, що про ймовірність господарських подій йдеться у 16 стандартах з 44. Відповідно оцінка ймовірності господарських операцій впливає не лише на розкриття інформації у примітках, але й на оцінку основних статей звітності

Умовно всі ці статті можна поділити на два види в залежності від методу оцінки ймовірності:

По-перше, – оцінюється тільки наявність ймовірності (в стандартах чітко не вказується, але з тексту можна зробити висновок, що якщо ймовірність більше 0, то об’єкт слід визнавати). Наприклад, дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних вигід, пов’язаних з операцією; якщо результат операції не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування понесених витрат, дохід не визнається, а понесені видатки визнаються як витрати. Собівартість об’єкта основних засобів слід визнавати активом, якщо і тільки якщо є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до суб’єкта господарювання

По-друге, – необхідно знати рівень ймовірності, оскільки мова йде про більш і менш ймовірніші події (в тексті стандарту вказується, що при більшій ймовірності визнаємо, при меншій – відображаємо поза балансом). Наприклад у разі, коли ймовірніше, що існуюче зобов’язання існувало на кінець звітного періоду, суб’єкт господарювання визнає забезпечення (якщо задоволено критерії визнання); у разі, коли ймовірніше, що існуюче зобов’язання не існувало на кінець звітного періоду, суб’єкт господарювання розкриває інформацію про умовне зобов’язання.

Досліджуючи оцінку та облік ймовірності господарських фактів згідно МСФЗ, ми зосередили наші дослідження на двох основних групах:

  • Забезпечення (відображаються в звіті про фінансовий стан);
  • Умовні активи і умовні зобов’язання (інформація про них розкривається лише в примітках).

Ймовірність впливає на оцінку забезпечення – зобов’язання з невизначеним строком або сумою. Щодо умовних активі і зобов’язань, то ймовірність впливає на те, чи взагалі вони будуть відображатись в обліку.

Вимоги до оцінки і розкриття ймовірності при  визнанні умовних активів, забезпечень і зобов’язань за МСФЗ полягають в наступному:

  1. Інформація про умовні активи і зобов’язання розкривається тільки в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності організації за звітний період в тому випадку, якщо існує висока або дуже висока ймовірність того, що вони відбудуться.
  2. Ступінь імовірності бухгалтер може оцінити або суб’єктивно, спираючись на власний досвід (знання ситуації), або об’єктивно, залучаючи для оцінки інших фахівців (юристів, аналітиків, експертів і т. д.). При цьому особлива точність в оцінці важлива не стільки для цілей бухгалтерського обліку, скільки для прийняття управлінських рішень. Але самої вказівки на ступінь імовірності або величину оцінки умовного активу, інформація про умовні активи в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності організації не повинні містити.
  3. Якщо розкриття інформації може спричинити втрати або інший збиток для організації, то розкривається лише загальний характер умовного факту.
  4. Якщо компанія спільно і порізно відповідальна за зобов’язанням, частина зобов’язання, яку, яку ймовірно, погасять інші сторони, вважається умовними зобов’язанням. По частині зобов’язання, яку повинна погасити дана компанія визнається забезпечення, за винятком випадків, коли не може бути здійснена надійна оцінка.
  5. Суб’єкт господарювання визначає ймовірність подій враховуючи всі наявні свідчення, включаючи, наприклад, висновок експертів

В якості джерел інформації для оцінки ймовірності можуть бути використані дані про аналітичні факти господарської діяльності, висновки незалежних експертів, події після звітної дати, що дозволяють отримати додаткові аналітичні дані. Оцінка результатів і фінансового ефекту визначаються за допомогою судження керівництва компанії, доповненого досвідом аналогічних операцій і, в деяких випадках, звітами незалежних експертів. В закордонних підприємствах оцінкою і аналітичними розрахунками для визначення майбутніх операцій займаються спеціальні експерти, а бухгалтера тільки використовують їх результати для власних суджень. В Україні поки що не розвинуто прогнозування, на більшості підприємствах такі розрахунки не проводяться, не говорячи про залучення незалежних експертів.

Зважаючи на відсутність наукових праць з оцінки досліджуваної категорії в обліковій науці, нами зроблено пошук в споріднених економічних науках, де проводить оцінка ймовірності господарських операцій. Поняття імовірності спостерігається у всіх аспектах господарського життя підприємства, але найбільше при визначенні поняття ризику.

При оцінюванні ризику найголовнішим є простота, ефективність методу та правильність проведення оцінки. Основною проблемою в нашій країні є брак або навіть відсутність необхідної для оцінки ризику інформації, відповідно і для оцінки ймовірності, що вимагає широкого залучення експертів, в якості яких і виступають бухгалтери.

Виникнення та відображення умовних фактів господарського життя – це питання суто бухгалтерських суджень, оскільки бухгалтер самостійно оцінює їх ймовірність і вирішує відображати чи не відображати дані факти в обліку, основне, щоб вони відображались достовірно, а бухгалтери це робили добросовісно, дбаючи насамперед про прийняття ефективних управлінських рішень.

Ми пропонуємо передбачити окреме роз’яснення в складі облікової політики, або окремим документом рекомендації для бухгалтерів щодо обчислення ймовірності господарських операцій, які впливають на оцінку об’єктів обліку.

В структурі документу слід виділити наступні розділи:

  1. Формування сценаріїв розвитку майбутніх подій на підприємстві і джерело даних (звіти аналітичного відділу, висновки експертів і т.д.)
  2. Документальне підтвердження умовних фактів господарського життя, на підставі яких обчислюється ймовірність.
  3. Варіанти розрахунку ймовірності (зазначення конкретних величин).

Слід зазначити, що ця інформація більше буде використовуватись не користувачами звітності, а аудиторами для перевірки правильності представлення показників звітності, формування приміток, дотримання

Автор:   @   28 Грудень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓