Облік витрат за національними та міжнародними стандартами

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  14,508

Автор: Августова О.О.

аспірант

Київський національний торговельно-економічний університет

Анотація. Співставлення поняття  “витрати” за національними та міжнародними стандартами; проведено порівняльну характеристику оцінки та  визнання витрат згідно з П(С)БО та МСБО

За умов загострення економічної кризи облік витрат набуває стратегічного значення для підприємств. Оскільки на кожному  підприємстві, результати його діяльності (прибуток чи збиток) ставляться на перше місце. Достовірно оцінити результати діяльності можливо лише за даними бухгалтерського обліку. Так, в обліку фінансових результатів існує багато спірних питань. Це стосується насамперед, витрат, які формують фінансовий результат діяльності підприємства.

Відповідно до Закону України № 3332-VІ від 12.05.2011р. [1] публічні акціонерні товариства, банки та інші підприємства, визначені відповідним переліком Кабінету Міністрів України зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами. Такий перехід спричиняє необхідність в дослідження відмінностей в  умов визнання, оцінки та класифікації витрат на підприємствах відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку(МСБО).

Проблеми та перспективи удосконалення бухгалтерського обліку в Україні на основі МСБО досліджували такі науковці, як: Бутинець, С. Голов, О. Губачова, В. Костюченко, Ю. Кузьмінський, В. Пархоменко, В. Сопко, В. Швець та інші. Однак ряд важливих питань методології й організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах залишаються не вирішеними повною мірою.

Метою дослідження є проведення порівняльної характеристики визнання, оцінки та класифікації витрат за національними та міжнародними стандартами

Проаналізувавши  нормативно-правові та законодавчі документи України та МСБО, які регламентують процес формування, визнання  та оцінку витрат, насамперед було  виявлено, що поняття «витрати» мають певні відмінності у трактовці.

Так, у п.1 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» витрати визначаються як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок вилучення або розподілення власниками) [2] .

Відповідно до Податкового кодексу України [3] витратами є сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються  (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Так, спостерігається відмінності у трактуваннях, це пояснюється різними цілями систем: бухгалтерського обліку та податкового.

В міжнародній практиці витратам не присвячено окреме МСБО. Певні основи даного поняття розкритті у МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 2 «Запаси», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 18 «Дохід», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 38 «Нематеріальні активи» та ін.

Однак, відповідно до п. 4.25 Концептуальної основи складання і подання фінансових звітів (яка не є міжнародним стандартом бухгалтерського обліку), витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам [4]. Це означає, що національний та міжнародний підходи до оцінки та визначення витрат ідентичні.

МСБО 1 «Подання фінансових звітів» рекомендує здійснювати класифікацію витрат за характером (наприклад, амортизація, придбання матеріалів, транспортні витрати, виплати працівникам, витрати на рекламу), або за функціями як частини «собівартості продажу» (наприклад, витрати на збут або адміністративну діяльність) [5]. Це відповідає класифікації витрат за економічними елементами та статтями калькуляції у вітчизняній практиці, що передбачено ПБО 16 «Витрати» [6].

Під час проведеного дослідження також було виявлено, що у визначенні постійних і змінних загальновиробничих витрат, формуванні їх баз розподілу в П(С)БО 16 «Витрати» та в МСБО 2 «Запаси» немає жодних відмінностей. Лише в П(С)БО 16 «Витрати» наводиться детальний перелік складу загальновиробничих витрат, що значно полегшує працю бухгалтера зі складання їх класифікації на підприємстві. Водночас різниця полягає в тому, що згідно з П(С)БО 16 «Витрати» загальновиробничі витрати включаються до складу виробничої собівартості продукції робіт, послуг, а відповідно до МСБО 2 «Запаси» – до оцінки запасів, а саме до витрат на їх переробку [5,6].

Узагальнюючи викладений вище матеріал, порівняємо умови визнання витрат, наведених у П(С)БО 16  «Витрати» та Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів у таблиці 1.

Таким чином, за результатами критичного аналізу методологічних аспектів обліку процесів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), згідно національних та міжнародних стандартів не виявлено суттєвих відмінностей у підходах до їх оцінки та обліку. Разом з тим, певні питання, що стосуються практичного застосування стандартів дещо відрізняються від прийнятих на міжнародному рівні, оскільки враховують вітчизняну специфіку, тому деякі аспекти обліку доходів та витрат від реалізації продукції (робіт, послуг) за міжнародними стандартами не висвітлюються у ПБО.

Варто також зазначити, що МСБО, так само як і ПБО, не визначають порядок ведення бухгалтерського обліку. Вони описують загальні правила оцінки та подання інформації у фінансових звітах.

 

Таблиця 1

Порівняльна характеристика витрат по МСБО та П(С)БО

Ознака порівняння МСБО П(С)БО
Стандарт який регламентує Єдиного спеціалізованого стандарту немає П(С)БО 16  «Витрати», НП(С)БО       1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Визначення терміну Витрати          – це зменшення економічних вигід протягом звітного періоду, що відбувається  у  формі відтоку  або зменшення  активів або збільшення зобов’язань, які ведуть до зменшення капіталу,не пов’язаних  з його  розподілу  між учасниками акціонерного капіталу Витрати  –  зменшення економічних  вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань,  які  приз-водять до зменшення власного капіталу
Класифікація  та групування витрат МСБО виходять із існування загально-прийнятої практики розмежування в звітності статей витрат, які виникають в процесі звичайної діяльності та статтями витрат, які не пов’язані із звичайною діяльністю Витрати            класифікуються в залежності від  виду  діяльності, від якого вони виникли по економічним елементам і статтям витрат.  А      також виділяють прямі       й непрямі витрати, змінні            й постійні, одноелементні і комплексні, поточні витрати, витрати минулих і майбутніх періодів, продуктивні, не продуктині й надзвичайні витрати
Визнання витрат По       МСБО            витрати визнаються  на основі безпосереднього зіставлення між понесеними  витратами і прибутками     по конкретних статтях доходів,  що припускає одночасне визнання прибутків і витрат, що виникають безпосередньо і спільно від одних        і тих же операцій    або  інших подій Витрати  визнаються  у звітності  в  момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства, на основі систематичного та раціонального їх розподілу протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди
Оцінка витрат У МСФЗ відсутні спеціально викладені в окремому стандарті правила відносно  оцінки витрат організації,але в деяких стандарти, містяться положення, що визначають оцінку відповідних витрат, що визначаються і звіті про прибутки і збитки У П(С)БО відсутні спеціальні, викладені в окремо узятому стандарті,правила відносно оцінки витрат організації,але стандарти указують на деякі особливості оцінки витрат

 

Література:

  • Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Закон України від 12.05.2011 р. № 3332-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3332-17
  • Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]:положення : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
  • Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI // Голос України. – №229-230 (4979-4980) від 04.12.2010 року.
  • Conceptual Framework Financial Reporting 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aasb.com.au/admin/file/content102/ c3/Oct_2010_AP_9.3_Conceptual_Framework_Financial_Reporting_2010.pdf
  • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua /control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408
  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : затв. наказом Міністерства Фінансів України від 31.12.1999 року № 318. – Режим доступу: minfin.gov.ua

 

 

Автор:   @   11 Вересень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓