Облік та оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  5,451

Тесля К.Б.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

 

Досліджено визначення, визнання та оцінку основних засобів відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Підкреслено схожість та виділено неточності і розбіжності у видах вартості основних засобів.

 

Останні десятиліття розвитку бухгалтерської науки характеризуються активним обговоренням проблем уніфікації та стандартизації фінансової звітності. Це пояснюється тим, що наявність єдиних стандартів у цій сфері дасть можливість порівнювати фінансову звітність компаній різних країн, дозволить знизити витрати на її підготовку при одночасному підвищенні якості і, в кінцевому підсумку, призведе до підвищення фактичних та прогнозних оцінок рівня фінансово-господарського розвитку підприємств. На сьогодні найбільш уніфікованими і практично застосовуваними стандартами є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), динамічне впровадження яких (шляхом часткового або повного прийняття) на національному рівні відбувається в багатьох країнах.

Важливим елементом, що забезпечує ефективне функціонування діяльності будь – якого підприємства в будь – якій державі є основні засоби. Вони є основною складовою балансу і значно впливають на фінансовий результат діяльності підприємства, тому правильне ведення їх в обліку та врахування міжнародного досвіду є необхідним.

Методологічну основу формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Однак загальні правила ведення обліку основних засобів відображенні в Міжнародних стандартах фінансової звітності 16 «Основні засоби».

На сьогоднішній день багато науковців приділяють увагу питанням визначення, визнання, оцінки та обліку основних засобів за міжнародних стандартами, серед яких: С.Ф. Голова, В.М. Костюченко, М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій. Питання ведення обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку відображено у роботах Л. Косовиць, Р. Грачова, С. Голов, Н. Крічка, І. Бланк, М. Баканов та ін.

Основним питанням обліку основних засобів за МСБО 16 «Основні засоби» це визнання активів, визначення їхньої балансової вартості, а також відповідних амортизаційних відрахувань і збитків від знецінення, що підлягають визнанню.

Згідно з МСБО 16 «Основні засоби» – це матеріальні активи, які:

(a) призначені для використання в процесі виробництва або постачання товарів та надання послуг, при здачі в оренду або в адміністративних цілях;

(b) використовуватимуть протягом більш ніж одного звітного періоду.

Собівартість об’єкта основних засобів підлягає визнанню як актив тільки в разі, якщо:

(a) існує ймовірність того, що підприємство отримає пов’язані з даним об’єктом майбутні економічні вигоди;

(b) собівартість даного об’єкта може бути достовірно оцінити.

Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» – це матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)

Наступним етапом  дослідження є проведення аналізу видів вартостей, дозволених для застосування в МСФЗ та П(С)БО 7 «Основні засоби» (табл. 1).

 

Таблиця 1

Класифікація вартостей основних засобів

Вид вартості МСБО П(С)БО
Первісна вартість + +
Справедлива вартість + +
Переоцінена вартість + +
Чиста вартість реалізації необоротного активу _ +
Вартість, яка амортизується + +
Ліквідаційна вартість + +
Залишкова вартість _ +
Поточна (відновна) вартість + _
Балансова вартість + _
Можлива ціна продажу + _

 

З таблиці 1 видно, що в ПСБО 7 відсутні такі види вартості основних засобів, які мають місце в МСФЗ, як:

– Можлива ціна продажу (реалізована вартість);

– Поточна (відновна) вартість;

– Балансова вартість

З огляду на те, що національні облікові стандарти розроблені з урахуванням вимог міжнародних стандартів, П(с)БО 7 «Основні засоби» мають ряд відмінностей від МСБО 16 «Основні засоби» :

  • економічні категорії «амортизація» і «знос» основних засобів та нематеріальних активів не можна ототожнювати. Знос виражає втрату основними засобами та нематеріальними активами вартості внаслідок виробничого споживання, а амортизація – це частина вартості об’єктів, перенесена на знов створений продукт, яка при його реалізації створює фінансові умови інвестування і наступне формування нових об’єктів.
  • такого поняття як «Інші необоротні матеріальні активи» в міжнародній практиці немає.

Відповідно до того, що Україна є державою із ринковою економікою та багато українських підприємств , фірм та компаній є учасниками міжнародного співробітництва, торгівлі, краще б було державі перейти до доповнення та вдосконалення П(с)БО 7,  або використовувати МСБО 16 адже, даний стандарт визнаний і використовується багатьма країнами світу.

Автор:   @   30 Вересень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓