Облік капіталу за міжнародними та національним стандартами

Секція: Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України. Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,162

Автор: Плахута Марина Анатоліївна

 

Анотація. Проаналізовано еволюцію терміну “капітал”. Доведено, що капітал розглядається не стільки як результат оцінок минулих подій, скільки як результат сьогоднішніх оцінок поточного стану організації, які більшою мірою, в порівнянні з оцінками минулих подій, можуть служити основою для прийняття інвестиційних рішень, орієнтованих на майбутнє.

 

Капітал – це поняття, яке історично формувалося та досліджувалося багатьма вченими різних країн світу з самого зародження бухгалтерського обліку, проте остаточного єдиного визначення його сутності немає.

Дослідження будь-якої наукової проблеми слід розпочинати з дослідження її еволюції. Історію виникнення капіталу необхідно розглядати у нерозривному зв’язку з історією розвитку суспільних відносин.

Аналіз останніх досліджень показав наявність різних підходів та інтерпретацій сутності капіталу, зокрема, що ускладнює його розуміння та практичне відображення в обліку.

Дослідження загальних теоретичних проблем бухгалтерського обліку капіталу, вивчення особливостей його виникнення, розвитку і перетворення сприятиме раціональному використанню теоретичного надбання у практичній діяльності суб’єктів господарювання. Таким чином, вирішення загальних фундаментальних питань з бухгалтерського обліку капіталу створить стійкий фундамент для розробки ефективного методичного забезпечення на практиці, задасть вірні напрями для подальших наукових досліджень в частині вивчення даного об’єкту.

Спочатку термін “капітал” означав землю, товари, засоби праці, гроші. Арістотель виокремив грошову складову капіталу “купецький капітал”, але різко засуджував такий капітал, уважаючи його неприродним, і надавав перевагу натуральному виробництву. Але з розвитком торгівлі грошовий (купецький) капітал набирає все більшої популярності, стаючи об’єктом дослідження меркантилістів. З розвитком науково-технічного прогресу та виробництва капітал набуває все ширшого значення, вміщує в собі все більше елементів, що приводить до поділу його фізіократами на “основний” та “оборотний”. Подальші дослідження вчених надавали розвиток кожному із цих понять. Звернувши увагу на оборотний капітал, відмітимо, що розвивається не тільки трактування вказаного поняття, але з’являються нові його ознаки: оборотність, одноразовість використання.

В економічній літературі трактування поняття капіталу ( капіталу) як залишкової частки власника ( капіталу) відповідає так званому бухгалтерського підходу, якого дотримувалися німецькі балансоведи початку ХХ століття (Генріх Нікліш (1876-1943 рр.), Іоганн Фрідріх Шер (1846-1924 рр.), Ейген Шмаленбах (1873-1955 рр.),).

Перш за все, відзначимо, що дане визначення відповідає наступному рівнянню балансу:

Активи – Зобов’язання = Капітал.

У найзагальнішому вигляді капітал (і його величина) визначається різницею між сумами бухгалтерських оцінок активів і зобов’язань. Такий підхід дозволяє розглядати баланс не як виключно слідства записів по рахунками протягом звітного періоду, а й як результат вимірювання елементів картини фінансового стану організації (активів і зобов’язань) на звітну дату. Капітал, таким чином, розглядається не стільки як результат оцінок минулих подій , скільки як результат сьогоднішніх оцінок поточного стану організації, які більшою мірою ( в порівнянні з оцінками минулих подій) можуть служити основою для прийняття інвестиційних рішень, орієнтованих на майбутнє.

Саме ця ідея лежить в основі і виправдовує застосування оцінки елементів балансу за справедливою вартістю, їх представлення за дисконтованою вартістю майбутніх грошових потоків.

Представлення капіталу в розрізі складових його статей, тобто виділення елементів капіталу організації, яке демонструють у звітності, визначається інтересами користувачів бухгалтерської інформації. У Принципах МСФЗ відзначається, що хоча капітал і визначений в цілому як залишкова величина, в балансі він може розбиватися на підгрупи.

В даний час світова практика застосовує дві концепції капіталу:

  • фінансову концепцію капіталу;
  • фізичну концепцію капіталу.

Вибір економічним суб’єктом тієї чи іншої концепції капіталу обумовлює, у свою чергу, і вибір концепції підтримки цього капіталу.

Оцінка прибутку і відображення змін капіталу в звітності компаній відповідно до концепції підтримки капіталу є одним з базових відмінностей методології обліку, яка визначається ідеями МСФЗ, від методологічних основ існуючої української бухгалтерської практики .

Існуючі відмінності полягають у тому, що прибуток розглядається не як різниця між номінальними сумами зобов’язань, що виникають в ході реалізації угод звітує компанії, а як величина, що демонструє оцінку зростання реального (з точки зору економічної теорії) добробуту фірми, що дозволяє говорити про отримання власниками доходів від інвестицій в її діяльність .

Такий підхід є більш послідовним в оцінці успішності діяльності компанії від часу її створення до поточного моменту з урахуванням динаміки економічної ситуації, в якій функціонує фірма. При цьому констатація достовірності представлення в звітності динаміки оцінки капіталу багато в чому є наслідком реалізації професійного судження бухгалтера, ступінь відповідності якого фактичному стану справ має бути оцінена в ув’язненні аудиторів фірми .

Не всі фінансові інструменти можна однозначно визнати або капіталом, або зобов’язаннями. Складні фінансові інструменти можуть містити компоненти і капіталу, і зобов’язання. У цьому випадку та частина фінансового інструменту, яка не підлягає погашенню, буде визнана капіталом, а обов’язкові виплати, на які має право власник фінансового інструменту, – зобов’язаннями компанії. Капітал і зобов’язання по одному і тому ж фінансовому інструменту будуть відображатися у звітності окремо: зобов’язання – за справедливою вартістю ( якщо зобов’язання буде погашено через тривалий час, то виплати по ньому необхідно дисконтувати ), а капітал – як залишкова величина.

Автор:   @   1 Липень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓