МСФЗдля МСП: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств

Секція: МСФЗ для малого та середнього бізнесу: міжнародний досвід, впровадження в Україні Коментарі (0)
Кількість переглядів:  2,006

Розглянуто фінансову звітність за  МСФЗ: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств, питання невідповідності чинних форм фінансової звітності до вимог МСФЗ для МСП.

Перехід України на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) є вимогою часу, ринкової системи господарювання й зумовлений прагненням нашої держави увійти у Європейський економічний простір. Важливим напрямом у цьому є удосконалення організації та методики складання фінансової звітності малими та середніми підприємствами (МСП), як найчисленнішої групи суб’єктів господарювання, відповідно до вимог МСФЗ для МСП.

В умовах сьогодення малі та середні підприємства (МСП) відіграють важливу роль у формуванні належного соціально-економічного клімату держави, створюючи додаткові робочі місця, формуючи середній клас, зменшуючи негативний прояв кризових процесів на економіку і, зрештою, нівелюючи руйнівні наслідки кризи минулих років.

МСП значним чином втягнуті в процес інтеграції України у Європейський економічний простір, що вимагає як від держави активних дій, а саме: уніфікації законодавства та нормативно-правового регулювання, вдосконалення національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до загальновизнаних стандартів. Фінансова звітність є основним джерелом інформації про господарську діяльність та фінансовий стан підприємства, яка дає реальну можливість здійснити правильну та достовірну оцінку його вартості. Від ефективності системи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності значним чином залежить можливість виходу вітчизняних МСП на міжнародні ринки, налагодження партнерських зв’язків з іноземними суб’єктами господарювання, залучення іноземних інвестицій, отримання зовнішніх кредитів тощо. Саме тому питання гармонізації та стандартизації фінансової звітності МСП, як запоруки прозорості їх обліку та звітності, у контексті трансформації національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог є актуальними та потребують детального вивчення.

В Україні існує певний вдалий досвід використання міжнародних стандартів при складанні фінансової звітності підприємствами-лідерами ринку, компаніями, які працюють з іноземними інвесторами, виходять на міжнародні ринки та цінують свою ділову репутацію. Це, зокрема, пояснюється і тим, що Міністерство фінансів України постійно удосконалює та вносить зміни в національні П(С)БО, наближуючи їх до міжнародних стандартів з метою скорочення розриву між вітчизняною системою обліку та загальноприйнятою світовою практикою. Тому впровадження МСФЗ у діяльність МСП є справою часу.

На сьогодні в Україні застосовуються як МСФЗ, так і національні П(С)БО. Перелік суб’єктів господарювання, які зобов’язані застосовувати МСФЗ, визначений ч. 2 ст. 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [2]. Всі інші самостійно визначають доцільність використання МСФЗ для підготовки фінансової звітності. Свій початок МСФЗ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) беруть з липня 2000 р. з 17 сесії Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів обліку і звітності, яка виявила низку перешкод, з якими стикнулися малі та середні підприємства, застосовуючи стандарти бухгалтерського обліку, прийняті різноманітними органами як на національному, так і на міжнародному рівні [6, с. 17]. В Україні МСФЗ для МСП були оприлюднені лише 09.07.2009 р. Цей стандарт передбачає спрощення процедур ведення обліку та складання фінансової звітності на МСП, а також забезпечує задоволення потреб зовнішніх користувачів в якісній та об’єктивній інформації на міжнародному рівні, що є особливо важливим в умовах інтеграції вітчизняних МСП у світову економічну спільноту. Вивчення праць вітчизняних науковців, а також аналіз досвіду окремих підприємств, які перейшли на використання МСФЗ, дало можливість нам визначити основні переваги впровадження МСФЗ для МСП, а саме: 1) фінансово-кредитні установи у процесі прийняття рішень щодо надання кредиту, визначення умов та відсоткових ставок, здійснення моніторингу наданих кредитів перш за все віддають перевагу тим підприємствам, фінансова звітність яких складена згідно з вимогами МСФЗ, що забезпечує її надійність, прозорість та порівнянність; 2) підвищення надійності висновків, які побудовані на основі звітності, яка складена згідно з вимогами МСФЗ, що забезпечує прозору та чітку роботу з постачальниками і покупцями, які хочуть оцінити фінансовий стан підприємства та перспективи ділових стосунків; 3) отримання власниками та інвесторами, які не беруть участь у постійному управлінні та контролі підприємством, але хочуть володіти необхідною інформацією, можливості порівнювати показники, які подані у звітності різних суб’єктів господарювання в різних країнах на зіставній основі. В Україні право на застосування МСФЗ мають різні за розміром підприємства, критерії визнання яких подані у Господарському кодексі України. Така класифікація має низку подібних рис до підходів, що застосовуються у країнах Євросоюзу  МСФЗ для МСП в Україні мають право застосовувати тільки середні, малі та мікропідприємства. Проте у МСФЗ для МСП не подано кількісних критеріїв віднесення підприємств до малих та середніх, що ускладнює процес уніфікації, адже у різних країнах такі критерії значно відрізняються. Згідно з п. 12 МСФЗ для МСП малими та середніми підприємствами є суб’єкти господарювання, які: 1. Не є підзвітними громадськості. За п. 1.3. МСФЗ для МСП, підприємство є підзвітним, якщо: – його боргові зобов’язання чи інструменти капіталу перебувають в обігу на публічному ринку або воно знаходиться в процесі випуску таких інструментів для обігу на публічному ринку; – на відповідальному зберіганні у нього знаходяться активи великої групи сторонніх осіб, і таке зберігання є одним з основних видів його діяльності; 2. Оприлюднюють фінансові звіти загального призначення для зовнішніх користувачів. Таким чином, більшість підприємств, які відповідно до вітчизняного законодавства зобов’язані застосовувати МСФЗ  (ПАТ, банки, кредитні спілки, страхові компанії, брокери/дилери цінних паперів, інвестиційні фонди та інвестиційні банки), але належать до малих і середніх підприємств і є підзвітними громадськості, не зможуть застосовувати МСФЗ для МСП. Особливістю використання МСФЗ для МСП є те, що у ньому не передбачено скороченої форми складання фінансової звітності (як при застосуванні П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»), у ньому визначено лише певні особливості обліку, що можуть бути використані МСП. Відмінністю між МСФЗ для МСП та П(С)БО 25 є також вимоги щодо набору фінансових звітів. Так, при застосуванні положень П(С)БО 25 вітчизняні МСП мають складати такі форми звітності: 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові результати», тоді як при використанні МСФЗ для МСП (п. 3.17. розділ 3): 1) звіт про фінансовий стан на дату звітності; 2) звіт про сукупний дохід за звітний період або окремий звіт про прибутки та збитки і окремий звіт про сукупний дохід; 3) звіт про зміни у власному капіталі за звітний період; 4) звіт про рух грошових коштів за звітний період;

Перспективи подальших досліджень з даної тематики полягають у необхідності визначення основних елементів фінансової звітності за національними П(С)БО та МСФЗ для МСП, порівняння якісних характеристик та принципів, спільних та відмінних рис фінансової звітності, складеної за національними П(С)БО та МСФЗ для МСП, визначення форм фінансової звітності для МСП, які будуть адаптовані під вимоги МСФЗ для МСП та потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів фінансової звітності.

Автор:   @   21 Листопад 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓