Моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,784

Анотація. Досліджено питання моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ. Висвітлено суттєві питання, що розкриваються в обліковій політиці США, Великобританії, Німеччини та Франції. Запропоновано модель облікової політики українських підприємств, що забезпечує удосконалення методики та організації процесу формування облікової політики підприємства враховуючи як національну нормативно-правову базу бухгалтерського обліку, так і вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності.

Визначення поняття «облікова політика» із використанням міжнародного досвіду та врахуванням національних облікових особливостей наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Визначення поняття «облікова політика» у зарубіжних та національних нормативно-правових актах

№ з/п Нормативно-правовий акт Визначення
1 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [1] Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.
2 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2] Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
3 Положення про бухгалтерський облік «Облікова політика організації» (ПБО 1/2008) Російської Федерації [3] Під обліковою політикою організації розуміється прийнята нею сукупність способів ведення бухгалтерського обліку – первинного спостереження, вартісної оцінки, поточного групування та підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.
4 Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік та звітність» [171] Облікова політика – сукупність способів і методів ведення бухгалтерського обліку, які використовуються підприємством.

 

Аналізуючи табл. 1 можна сказати, що визначення терміну «облікова політика» обмежується лише складанням та поданням фінансової звітності і не поширюється на питання організації та ведення бухгалтерського обліку.

В умовах переходу на МСФЗ (МСБО) в Україні велике значення має вивчення міжнародної системи формування облікової політики, розгляд міжнародних стандартів з метою адаптації української системи обліку до міжнародних вимог та принципів організації і ведення бухгалтерського обліку, а також складання та подання фінансової звітності. На рис. 1 представлені суттєві питання, що розкриваються в обліковій політиці таких передових країн як США, Великобританія, Німеччини та Франції.

Рис1

Рис. 1. Суттєві питання, що розкриваються в обліковій політиці США, Великобританії, Німеччини та Франції [5, c. 16]

При підготовці фінансової звітності відповідно до МСФЗ велике значення має вибір і застосування облікової політики підприємства. Вибір облікової політики підприємством, що складає фінансову звітність відповідно до МСФЗ, не є довільним, а обмежується положеннями стандартів та їх інтерпретаціями. Тим не менш, завжди буде присутній такий чинник, як необхідність застосування професійного судження. Проведене дослідження дозволило побудувати модель облікової політики українських підприємств, що складають звітність за МСФЗ (рис. 2).

Рис2

Рис. 2. Модель облікової політики українських підприємств, що складають свою звітність за МСФЗ (Розроблено на основі досліджень О. Григорьєвої-Дорофеєвої [6, c. 13])

 

Запропонована модель облікової політики українських підприємств забезпечує удосконалення методики та організації процесу формування облікової політики підприємства враховуючи як національну нормативно-правову базу бухгалтерського обліку, так і вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Література

  1. International accounting standard 8 «Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2015/ias08.pdf.
  2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
  3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/PBU_1_2008_3.doc.
  4. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Республики Беларусь от 18.10.1994 г. № 3321-XII [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=V19403321&p2={NRPA}.
  5. Осипова А.И. Развитие методики формирования учетной политики в сельскохозяйственных организациях: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук: 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / А. И. Осипова. – Ростов-на-Дону, 2012. – 26 c.
  6. Григорьева-Дорофеева О. И. Формирование учетной политики коммерческих организаций в соответствие с МСФО: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук: 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / О. И. Григорьева-Дорофеева. – Казань, 2011. – 22 c.
Автор:   @   30 Серпень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓