Консолідована фінансова звітність: розвиток, особливості складання і подання згідно національних і міжнародних стандартів

Секція: Впровадження МСФЗ в корпоративному секторі України Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,989

Автор: Пригода В. В.

Розглянуто виникнення, розвиток і становлення консолідованої фінансової звітності в різних країнах. Проведений аналіз консолідованої фінансової звітності в розрізі національних і міжнародних стандартів. В тезах наведена нормативна база, яка потрібна для складання звітності, зазначені особливості притаманні НП(С)БО 2 та МСФЗ 10, названі складові звітності, основні принципи консолідації, етапи консолідації звітності, охарактеризовані положення національних та міжнародних стандартів, проведено огляд змін законодавчої бази стандартів в Україні за останні 10 років.

Процеси інтеграції призвели до утворення таких об’єднань підприємств як консолідовані групи підприємств, що здійснюють значний вплив на економічну діяльність в межах країни. Саме тому суспільство потребує інформації про фінансовий стан і фінансовий результат діяльності групи в цілому, зосередженої на відносинах контролю.

В даний час, як у всьому світі, так і в Україні, зростає роль корпоративної звітності особливого виду – консолідованої фінансової звітності. Причини такого зростання є:

  • глобалізація бізнесу;
  • укрупнення корпорацій внаслідок злиття і придбань;
  • подолання державних кордонів;
  • розвиток транснаціональних корпорацій.

Перша консолідована фінансова звітність була складена в кінці ХIХ століття в США. Каталізатором для її складання послужила промислова революція, підсумком якої став розвиток корпоративних структур і, як наслідок, вдосконалення обліку та звітності.

На сьогоднішній день наша країна переживає важливий етап розвитку та входження в нові економічні відносини європейського та світового економічного простору. Саме це питання, в свою чергу, вимагає уваги та розробки щодо організації та структуризації обліку. Тож одним із способів виходу країни на міжнародну арену є перехід, прийняття і удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ). Багато досліджень неодноразово підтвердили корисність і доцільність використання міжнародних стандартів, які підкріпляються підвищенням довіри з боку інвесторів, сприянням зростанню капіталовкладень й економічним розвитком деяких напрямів діяльності.

Ринкові умови господарювання, глобалізація бізнесу, подолання державних кордонів, розвиток транснаціональних корпорацій, процеси інтеграції призвели до утворення таких об’єднань підприємств як консолідовані групи або холдингові підприємства. Ці групи здійснюють значний вплив на економічну діяльність в межах країни. До причин, які спонукають компанії створювати групи можна віднести: зниження економічних ризиків, розширення ринків, зниження вартості поставок та їх стабільність, більш ефективне використання ресурсів, зменшення конкуренції та інші фактори, які є вигідними для компаній.

Інформацію про фінансовий стан і фінансовий результат діяльності групи в цілому, заснованої на відносинах контролю, потребує як суспільство, так і група підприємств, для ефективного функціонування та посилення конкурентоспроможності на ринку. І у зв’язку з цим, група зобов’язана складати консолідовану фінансову звітність.

При складанні НП(С)БО 2 за основу було взято МСФЗ 10. Проте слід відмітити, що НП(С)БО 2 відображає лише основні положення МСФЗ 10, оскільки не розкриває ряду важливих питань щодо керівництва із застосування (додаток Б у МСФЗ), дати набрання чинності та переходу на МСФЗ (додаток В у МФЗ), що є вагомим недоліком.

Загалом метою складання фінансової звітності взагалі та консолідованої фінансової звітності зокрема є її використання як інформаційного ресурсу під час обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Консолідована фінансова звітність має розрахунковий характер та формується на основі індивідуальних фінансових звітів підприємств, складається за всією сукупністю показників контрольованих компаній і повинна відображати майновий фінансовий стан і результати господарської діяльності усіх компаній, які належать до сфери консолідації як єдиного економічного цілого.

Головною проблемою трансформації НП(С)БО в МСФЗ є питання глибокого розуміння міжнародних стандартів, адже ми стикаємось з проблемою обізнаності в даній сфері, чіткій регламентації, відсутності рекомендацій, інтерпретацій, яка б дозволила нам успішно застосовувати вже набуті навики і знання в отриманні бажаних результатів.

Для успішного впровадження МСФЗ в нашій країні, в першу чергу необхідно займатися поліпшенням бізнес-клімату, встановленням партнерських відносин між багатьма службами, інститутами та економічними агентами, призначенням відповідальних за адаптацію і впровадження стандартів, планування інноваційних заходів, які б мали на меті підвищення професійного рівня бухгалтерів на якісній основі.

Впровадження МСФЗ дозволяє вдосконалювати внутрішню систему управління підприємством за рахунок використання єдиних методик обліку з метою управління господарською діяльністю, а також підвищити конкурентоспроможність компанії за рахунок забезпечення надійною та прозорою інформацією зацікавлених користувачів.

У світовому співтоваристві при сучасному зростанні ділової міжнародної активності й обсягів іноземних інвестицій аналіз бухгалтерських стандартів набуває великого значення. Розмаїття стандартів може скоротити інтернаціональні потоки капіталу й у такий спосіб зашкодити економічному розвитку. Україна не повинна стояти осторонь від тих тенденцій, які обумовлюють сьогодні розвиток ринку капіталів. У жодній країні світу фінансовий ринок не може розвиватися у відриві від міжнародного ринку. Тому для залучення іноземних інвестицій, засоби й механізми розкриття фінансової інформації мають відповідали міжнародним нормам.

Переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами дійсно є, і вони незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно з МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий стан організації. У зв’язку з цим цінність МСФЗ суттєва не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів. Це ще раз підтверджує необхідність і корисність процесу впровадження МСФЗ для всіх секторів економіки України.

 

 

 

Автор:   @   28 Грудень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 голосів, в середньому: 3.50 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓