Меню
Категорії
Формування первісної вартості основних засобів за міжнародними та національними стандартами: переваги та недоліки
05.11.2015 МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення

Досліджено формування первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7. Підкреслено відмінні риси за міжнародними та національними стандартами. Зазначено переваги та недоліки обліку первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7.

На сьогоднішній день постає необхідність адаптації національної системи обліку до вимог міжнародної практики.

Важливим елементом, що забезпечує ефективне функціонування діяльності будь-якого підприємства в будь-якій державі є основні засоби. Вони є базовою складовою балансу підприємства, а також здійснюють вагомий вплив на фінансовий результат діяльності підприємства, тому правильність ведення їх обліку та врахування міжнародного досвіду є необхідним.

Оцінка основних засобів проводиться трьома способами: первинна оцінка, уцінка та дооцінка. Первинна оцінка за обома положеннями має однаковий зміст щодо витрат, які до неї включаються, а також щодо обміну на подібні та неподібні основні засоби.

За МСБО 16, як і за П(С)БО 7 (з урахуванням останніх змін) до первісної вартості об’єкта включається сума витрат (за попередньою оцінкою) на демонтаж, переміщення об’єкта та на відновлення довкілля.

Оцінка на дату визнання елементів первісної вартості основних засобів  МСБО 16 та П(С)БО 7 трактують та регламентують таким чином:

  • МСБО 16: До перісної вартості об’єкта слід включити не всю суму очікуваних майбутніх витрат на демонтаж, а теперішню вартість цієї суми. Щорчну суму забезпечення слід відносити до витрат на позики (фінансові витрати), а не до первісної вартості об’єкта;
  • П(С)БО 7: Деталі визначення первісної вартості відсутні, внаслідок чого до первісної вартості об’єкта може потрапити вся сума прогнозованих витрат на демонтаж, а не теперішня вартість цієї суми.

Отже, за П(С)БО 7, елементи первісної вартості основних засобів на дату визнання чітко не визначені, саме тому МСБО 16 має перевагу в цьому аспекті.

На формування первісної вартості основних засобів впливає ряд факторів, одним із критерії таких факторів є – подія внаслідок якої виникли основні засоби конкретного суб’єкта господарювання.

Існують різноманітні події, внаслідок яких виникають основні засоби, залежно від них можна простежити відмінності формування первісної вартості основних засобів за національними та міжнародними стандартами (табл. 1).

Таблиця 1

Формування первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7 внаслідок подій їх виникнення

Події, внаслідок яких виникають основні засоби

МСБО 16

П(С)БО 7

1.

як внесок до статутного капіталу

Не передбачено

Погоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість об’єктів основних засобів

2.

за рахунок пайових інструментів

Якщо за отримані активи компанія розраховується пайовими інструментами, в обліку така операція відображається за дебетом рахунка відповідних активів і за кредитом рахунка акціонерного капіталу; якщо ж грошовими коштами (сума яких еквівалентна вартості запропонованих пайових інструментів) – дебетується також рахунок відповідних активів, але кредитується у такому разі рахунок зобов’язань.

Методики обліку будь-яких операцій, в яких брали б участь пайові інструменти або їх (інструментів) вартість, у національному обліку не опрацьовано. Розрахунки з використанням пайових інструментів (або вартості таких) розглядаються тільки у контексті виплат працівникам

3.

обмін або не грошові операції

Собівартість такого об’єкта основних засобів оцінюється за справедливою вартістю, якщо операція обміну має комерційну сутність та справедливу вартість отриманого активу або відданого активу можна достовірно оцінити. Якщо придбаний об’єкт не оцінюється за справедливою вартістю, його собівартість оцінюють за балансовою вартістю відданого активу.

Справедлива вартість основних засобів на дату отримання (при обміні на неподібний об’єкт). Залишкова вартість переданого основного засобу (при обміні на подібний об’єкт), але якщо вона вища за справедливу вартість отриманого об’єкту, визнається справедлива вартість, а різниця відноситься до витрат звітного періоду

4.

за рахунок грантів

Балансова вартість об’єкта основних засобів може бути зменшена на суму отриманих державних грантів (п.28), якщо таке фінансування було пов’язане з придбанням саме цього об’єкта. Облік отримуваних грантів регулюється МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу». Метод зменшення вартості активів не називається МСБО 20 як єдиний, а висувається лише як альтернативний іншому методу – методувизнання грантів у доходах.

При первісному визнанні придбаних за рахунок урядових грантів (коштів цільового фінансування) об’єктів вартість цих активів на суму отриманих коштів зменшувати не дозволяється.

5.

придбання в кредит

У разі якщо об’єкт надходить за допомогою залучення кредитів, то облік витрат на виплату відсотків здійснюється відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики», залежно від того, чи є цей об’єкт кваліфікованим активом, а також від умов і обставин сплати таких відсотків.

Витрати на виплату відсотків за кредит не включаються до первісної вартості об’єкта.

Таким чином, між вітчизняними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку у аспекті  визнання первісної вартості основних засобів є вагомі відмінності.

Відмінні риси між П(С)БО 7 та МСБО 16 можна пояснити тим, що міжнародний обліковий стандарт носить загальний рекомендаційний характер та не враховує національних особливостей ведення бухгалтерського обліку, в цьому і полягає недолік міжнародного положення.

Саме тому, для вдосконалення МСБО 16 необхідно врахувати специфічні національні особливості ведення бухгалтерського обліку формування первісної вартості основних засобів, що сприятиме оптимізації облікового механізму в цілому.

Із метою уніфікації П(С)БО 7 до МСБО 16 слід узгодити критерії визнання основних засобів у П(С)БО 7 з МСБО 16.

Отже, з вищесказаного, можна зробити висновок, що П(С)БО 7 вимагає змін і доповнень як з боку визначень термінів наведених в ньому, так і збоку сфери його дії.

Для вдосконалення П(С)БО 7  в контексті обліку формуванння первісної вартості основних засобів, необхідно здійснити ряд заходів:

  • Здійснення чіткої регламентації деталей визначення первісної вартості основних засобів;
  • Опрацювання методики обліку будь-яких операцій, в яких брали б участь пайові інструменти або їх (інструментів) вартість;
  • Удосконалення національного стандарту в контексті переваг МСБО 16, тощо.

Вирішення цих проблем дозволить гармонізувати національну систему обліку основних засобів відповідно до міжнародного облікового стандарту, в результаті чого будуть подолані певні неузгодженості в обліку основних засобів щодо їх придбання, використання та оцінки.

Напишіть відгук

Ви маєте бути ви увійшли щоб залишити коментар.

*