Фінансова звітність в контексті міжнародних стандартів

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  4,623

Анотація. У статті досліджено  методику  відображення  і  розкриття  інформації у фінансовій  звітності за міжнародними та національними стандартами, визначено основи аналізу фінансової звітності та визначено шляхи  її  вдосконалення.

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним.

Останнім часом впровадження МСФЗ в практику діяльності господарюючих суб’єктів диктується не тільки потребою міжнародної спільноти, але й їх застосуванням при складанні фінансової звітності. Як  наслідок,  процес  підготовки  та  складання  фінансових  звітів повинен  бути  організований  відповідно  до  законодавства  та  забезпечувати користувачів  повною,  правдивою,  неупередженою  інформацією  про фінансові результати  діяльності  і  фінансовий  стан  підприємства.

Питання щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності настільки широкі і глибинні, що вони були і залишаються актуальними для багатьох наукових пошуків, адже, фінансова звітність є основним джерелом фінансової інформації під час прийняття економічних рішень.

У зв’язку з вищесказаним, а також з процесом гармонізації міжнародних стандартів фінансової звітності та трансформації нових стандартів фінансової звітності в Україні, дослідження питань, пов’язаних з методикою відображення і розкриття інформації у фінансовій звітності, напрямків їх  удосконалення  обумовило актуальність теми дослідження.

Питанням відображення і розкриття інформації у фінансовій звітності приділяли достатньо уваги як  вітчизняні, так і зарубіжні вчені, а також практики  (податківці, бухгалтери та ін.) такі, як Голов С.Ф., Корягін М., Бутинець Ф.Ф., Кислиця О., Маяковський А.І., Пархоменко В.М., Сопко В.В. , Чижевська Л.В., Дж. Блейк, Я. Вільямс, Д. Мітчел та інші. Слід зазначити, що по даній тематиці випущено достатньо підручників, монографій та наукових статей у періодичних виданнях.

Метою роботи є дослідження  методики  відображення  і  розкриття  інформації у фінансовій  звітності за міжнародними та національними стандартами, оволодіння основами аналізу фінансової звітності та визначення шляхів  її  вдосконалення.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

–   дослідити такі  поняття  як  «фінансова звітність», «вимоги до фінансової звітності» та ін.;

–   розглянути призначення, цілі, завдання фінансової звітності;

– розкрити особливості методики складання, подання, затвердження звітності в контексті міжнародних та національних стандартів;

– дослідити процес виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності.

Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи: синтез, аналіз, порівняння, системний підхід та логічні методи аналізу.

Інформаційною  базою  для  написання  роботи  стали  теоретичні  розробки науковців,  періодичні  статті, а також нормативно – правова база, що стосується фінансової звітності як України, так і на міжнародному рівні.

Об’єктом дослідження є процес відображення і розкриття інформації у фінансовій звітності за міжнародними та національними стандартами.

Предметом  дослідження є система теоретичних та методичних аспектів щодо методики відображення і розкриття інформації у фінансовій звітності.

Наукова новизна полягає у вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності України в контексті гармонізації з міжнародними стандартами.  Адже запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності дасть змогу усунути економічні й торговельні бар’єри, активізувати надходження іноземних інвестицій, мати вихід на світові ринки капіталу, формувати конкурентоспроможне ринкове середовище.

В процесі дослідження отримано наступні наукові результати:

–       національна система бухгалтерського обліку в Україні ґрунтується на законодавчих нормах, на відміну від МСФЗ, які ґрунтуються виходячи з конкретних фінансових реалій;

–        при складанні фінансової звітності пріоритет віддається економічному змісту, а не формі, що входить у протиріччя з деякими нормами Податкового кодексу України;

  • у «Звіті про фінансовий стан» відсутні дані щодо первинної вартості дебіторської заборгованості та суми нарахованого резерву сумнівних боргів;
  • нова форма «Звіту про фінансові результати (сукупний дохід)» ще не повною мірою відповідає вимогам МСФЗ, а є тільки спробою поєднання вимог МСФЗ зі структурою звітності, що застосовувалася до прийняття нової редакції НП(С)БО 1;
  • структура «Звіту про рух грошових коштів» не зазнала суттєвої трансформації з позицій її складання, але у цілому форма, затверджена в НП(С)БО 1, цілком відповідає вимогамМСБО 7.
  • у новому форматі «Звіту про власний капітал» відповідно до НП(С)БО 1 сукупний дохід не показаний загальною сумою, а представлений двома статтями окремо: чистим прибутком (збитком) за період та іншим сукупним доходом;
  • обмеженість національних стандартів у порівнянні з міжнародними стосовно облікових підходів і вимог до розкриття інформації;
  • відмінності у назвах окремих звітів, статтях звітів і форматах їх подання у порівнянні з міжнародними стандартами.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробці науково-дослідних рекомендацій, спрямованих на удосконалення теоретичної та методичної основи для вивчення і практичного здійснення гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами.

Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 30 сторінок друкованого тексту включає 2 таблиці, 3 рисунки, список використаних джерел з 18 найменувань та 1 додаток на 8 сторінках.

У вступі обґрунтовано актуальність теми наукової роботи, сформульовано об’єкт і предмет, мету і завдання дослідження, наукову новизну та практичне значення його результатів.

В першому розділі розкрито сутність та призначення фінансової звітності, основні вимоги до її формування та особливості її складання в міжнародному аспекті.

Розглянувши дані питання можна сказати, що найбільш відмінною рисою МСФЗ від національної системи бухгалтерського обліку в Україні є те, що звітність за МСФЗ формується, не ґрунтуючись на законодавчих нормах, а виходячи з конкретних фінансових реалій. Отже, пріоритет віддається економічному змісту, а не формі, що входить у протиріччя з деякими нормами Податкового кодексу України.

В другому розділі описується порядок складання «Звіту про фінансовий стан», «Звіту про сукупний дохід», «Звіту про рух грошових коштів» та «Звіту про власний капітал», які за винятком деяких у цілому відповідають вимогам, які пред’являються до формату звітності міжнародних стандартів фінансової звітності. Однак облік окремих об’єктів має особливості згідно з міжнародними та національними стандартами, зокрема щодо: відмінностей у назвах окремих звітів, статей звітів і форматів їх подання; класифікації активів і зобов’язань на поточні й непоточні; порядку подання суттєвих і несуттєвих статей звітності; періоду складання звітності й порядку наведення порівняльної інформації; обмежень національних стандартів у порівнянні з міжнародними стосовно облікових підходів і вимог до розкриття інформації.

В третьому розділі розглянуто процес виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності, наведені шляхи удосконалення та покращення фінансової звітності, з урахуванням особливостей практичного досвіду впровадження МСФЗ в Україні.

Підбиваючи підсумок наукового дослідження можна стверджувати, що нинішній етап впровадження міжнародних стандартів заклав фундамент нової системи, яка передбачає у перспективі  удосконалення і гармонізацію національних систем обліку до міжнародних, що дозволить забезпечити користувачів якісною фінансовою інформацією, а також оптимізувати ефективність системи внутрішнього та зовнішнього контролю по розподілу коштів підприємства в системі бухгалтерського обліку.

Впроваджуючи Міжнародні стандарти фінансової звітності компанії стають прозорішими. Зокрема, звітність таких підприємств, складена за міжнародними стандартами, дає змогу об’єктивно оцінювати стан фінансовий стан підприємства і ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення, а також сприяє росту довіри потенційних інвесторів до облікових даних звітних форм. Підприємство, яке веде облік за міжнародними стандартами, економить кошти та час на трансформацію фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ.

Автор:   @   22 Грудень 2014 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 голосів, в середньому: 4.50 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
task .
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓