Ви переглядаєте секцію » МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення
1 Липень 2015

Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами

Автор: Бадалова Жанна
 
Анотація. Обґрунтовано необхідність трансформації фінансової звітності. Запропоновано загальну послідовність трансформації фінансової звітності. Надано рекомендації щодо можливих варіантів подання та розкриття статей, наведених у формах фінансових звітів, встановлених П(с)БО
 
Прийняття та запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в окремо взятій країні відбувається в середовищі та під впливом певних економічних, політичних, правових …

20 Березень 2015

Справедливая стоимость как экономическая категория

Соавторы:
к.э.н, доцент Москаленко Е.В.
к.э.н, доцент кафедры Пискунов Р.А.

Аннотация. Исследована справедливая стоимость как экономическая категория, возможность её использования в практике работы предприятий.

 Международный стандарт финансовой отчётности 13 «Оценка справедливой стоимости» посвящён рассмотрению концептуальных основ определения справедливой стоимости. «Ключевыми вопросами МСФО 13 есть определение справедливой стоимости, установление единого методологического подхода для оценки справедливой …

3 Березень 2015

Концептуальні засади складання Звіту про рух грошових коштів: закордонна та вітчизняна практика

Анотація. У тезах проаналізовано нормативні документи, якими регламентовано формування Звіту про рух грошових коштів, надано визначення основних термінів звіту, та особливості його складання. Проведено порівняння звіту за МСФЗ і НП(С)БО, виділено спільні та відмінні риси.
 Україна сьогодні проводить політику гармонізації законодавства з міжнародними стандартами шляхом впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та …

22 Грудень 2014

МСФЗ як базова обліково-аналітична модель для бізнесу України

Анотація.
Актуальність теми визначається тими економічними та державними змінами, що назріли для України та її бізнесу. Першочерговою проблемою виступають питання використання нових джерел економічної ефективності, як зовнішньо, так і внутрішньо економічних. Зовнішньоекономічні джерела пов’язані з європейським вибором щодо економічного розвитку, що неминуче веде до якісних змін в економічних відносинах не лише …

22 Грудень 2014

Фінансова звітність в контексті міжнародних стандартів

Анотація. У статті досліджено  методику  відображення  і  розкриття  інформації у фінансовій  звітності за міжнародними та національними стандартами, визначено основи аналізу фінансової звітності та визначено шляхи  її  вдосконалення.
Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним.
Останнім часом впровадження …

1 Жовтень 2014

Анотація до монографії Валерія Галасюка «Про формування справедливої вартості об’єктів в угодах купівлі-продажу та угодах міни»

Враховуючи те, що з 1 січня 2012 року набули чинності Міжнародні стандарти оцінки 2011 року, в яких використовується поняття «справедливої вартості» (зокрема, в МСО 300 «Оцінка для фінансової звітності»), а також те, що з 1 січня 2013 року набрав чинності новий МСФЗ 13 «Оцінка справедливої ​​вартості», автор сподівається, що викладені …

3 Вересень 2014

Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів за П(С)БО та МСФЗ

Анотація. Досліджено особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів підприємства за П(С)БО та МСФЗ. Виділено деякі особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів, які на нашу думку, помірно відрізняють їх облік за національними стандартами від міжнарожних.
 В умовах постінформаційного розвитку суспільства та впливу як вітчизняних, так і міжнародних інституцій, процеси стандартизації, уніфікації та гармонізації бухгалтерського …

1 Вересень 2014

Бухгалтерський облік операцій з оплати праці: напрями гармонізації міжнародних та вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Анотація. У тезах визначено переваги складання фінансової звітності, розглянуто законодавчу базу бухгалтерського обліку заробітної плати в Україні, наведено статистику впровадження МСФЗ усвіті. Велика увага приділяється порівнянню П(С)БО 26 та МСФЗ 19.
 
Бухгалтерський облік, як і кожна система знань постійно розвивається. Виходячи з того, що система бухгалтерського обліку характеризується різними аспектами – …

1 Вересень 2014

Методичні засади формування “Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”: вітчизняна та зарубіжна практика

Анотація. У тезах проаналізовано нормативні документи, якими регламентовано формування Звіту про фінансові результати, надано визначення сукупного доходу та  особливості його розрахунку, проведено порівняння звіту складеного за МСФЗ і П(С)БО. В підсумок наведено шляхи удосконалення методики формування Звіту про фінансові результати.
В умовах інтеграції національної економіки у світову, перехід України на Міжнародні …

29 Серпень 2014

Облік придбання основних засобів в контексті МСФЗ

Анотація. У тезах визначено основні нормативні документи, які регламентують облік ОЗ, розглянуто методологію обліку дебіторської і кредиторської заборгованості, порядок обліку капітальних інвестицій.
Придбання основних засобів (ОЗ) є достатньо розповсюдженою операцією, що відображається в бухобліку підприємств. Правила бухобліку придбання ОС в Україні регламентовані П(С)БО 7 «Основні засоби», Методрекомендаціями з бухобліку основних засобів …

 Сторінка 4 з 5 « 1  2  3  4  5 »
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть