Ви переглядаєте секцію » МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення
30 Вересень 2015

Облік і оцінка бартерних операцій за МСФЗ

Виділяються і описуються характерні особливості обліку бартерних операцій  за міжнародними стандартам. Особливу увагу приділено визнанню та оцінці доходів і витрат за такими операціями.

У сучасних умовах підприємствами часто застосовуються бартерні або обмінні операції, отже вбачається доцільним провести аналіз особливостей обліку та оцінки подібних операцій за міжнародними стандартами.
Питання обліку бартерних операцій досліджували …

28 Вересень 2015

Загальні принципи застосування методики на основі теперішньої вартості для оцінки вартості активів

Нужна О.А.
кандидат економічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет
 
Подано переваги та недоліки підходів до оцінки вартості активу. Розглянуто основні поняття концепції вартості грошей у часі.. Досліджено принципи, якими керуються при оцінці справедливої вартості активу або зобов’язання за методом на основі теперішньої вартості.
 
При розрахунку вартості активу традиційно всі можливі методи оцінки зводяться …

11 Вересень 2015

Облік витрат за національними та міжнародними стандартами

Автор: Августова О.О.
аспірант
Київський національний торговельно-економічний університет
Анотація. Співставлення поняття  “витрати” за національними та міжнародними стандартами; проведено порівняльну характеристику оцінки та  визнання витрат згідно з П(С)БО та МСБО
За умов загострення економічної кризи облік витрат набуває стратегічного значення для підприємств. Оскільки на кожному  підприємстві, результати його діяльності (прибуток чи збиток) ставляться на перше …

30 Серпень 2015

Моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ

Анотація. Досліджено питання моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ. Висвітлено суттєві питання, що розкриваються в обліковій політиці США, Великобританії, Німеччини та Франції. Запропоновано модель облікової політики українських підприємств, що забезпечує удосконалення методики та організації процесу формування облікової політики підприємства враховуючи як національну нормативно-правову базу бухгалтерського обліку, так і вимоги міжнародних …

11 Серпень 2015

Переоценка основных средств по МСФО: актуальные требования

Аннотация. Рассмотрены требования МСБУ 16 «Основные средства» к проведению переоценки основных средств. Проанализированы актуальные изменения в переоценке основных средств. Раскрыты особенности методов индексирования и аннулирования, используемые при переоценке основных средств.
 
МСБУ 16 «Основные средства» является достаточно стабильным стандартом и нечасто подвергался изменениям и поправкам, чего не скажешь про последние несколько лет. Поправки …

17 Липень 2015

Oсoбливoстi буxгaлтеpськoгo oблiку oплaти пpaцi зa П(С)БO тa МСФЗ

Автори: Мельянкoвa Л.В., Кoтiк O.П.
 
Aнoтaцiя. Дoслiдженo oсoбливoстi буxгaлтеpськoгo oблiку oплaти пpaцi зa П(С)БO тa МСФЗ. Видiленo деякi oсoбливoстi буxгaлтеpськoгo oблiку oплaти пpaцi, якi пoмipнo вiдpiзняють oблiк зa нaцioнaльними стaндapтaми вiд мiжнapoжниx.
 
 
Oплaтa пpaцi – це екoнoмiчнa кaтегopiя, щo вiдoбpaжaє вiднoсини мiж влaсникoм пiдпpиємствa i нaймaним пpaцiвникoм з пpивoду poзмipу дoxoду, це елемент …

17 Липень 2015

МСБО 16 «Основні засоби» в контексті національних стандартів і податкового законодавства

Автор: Кучеренко Т.Є.
 
Анотація. Проаналізовано сучасні підходи до визначення, визнання, оцінки основних засобів відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» та П(С)БО 7 «Основні засоби» і чинного податкового законодавства щодо оподаткування прибутку підприємства.
 
Глобалізація світового економічного простору поступово перетворює МСФЗ на уніфікатора бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які уможливлюють реформування національної системи обліку за …

16 Липень 2015

Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності

Анотація. Досліджено порядок відображення виплати працівникам за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності вітчизняних підприємств
 
Захист соціальних інтересів суспільства в контексті сталого розвитку України забезпечує новий формат економічних відносин. Бухгалтерський облік стає інструментом генерування такої (соціально важливої) інформації, а його продукт звітність ‒ виступає джерелом інформації для широкого кола зацікавлених …

1 Липень 2015

Визначення та визнання витрат у фінансових звітах суб’єктів господарювання, сформованих за МСФЗ

Автор: Пилипчак Максим Юрійович
 
Анотація. Доведено актуальність дослідження проблем трансформації до МСФЗ витрат підприємства, оскільки їх відображення в обліку та звітності є неоднозначним та суперечливим. Розкрито методичні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її у фінансовій звітності в Україні. Проведено порівняльний аналіз П(С)БО 16 «Витрати» та МСФЗ …

1 Липень 2015

Облік фінансової оренди згідно з міжнародними стандартами фінансового обліку

Автор: Ларіонова Вікторія Олександрівна
 
Анотація. Розкрито сутність фінансової оренди. Проаналізовано процес розробки нового стандарту з оренди. Розкрито основні проблеми прийняття нового стандарту з оренди.
                                                                                    
Фінансова оренда є важливим напрямком діяльності для багатьох організацій – чи то державне чи приватне підприємство, або некомерційна організація. Вона є засобом отримання доступу до активів, фінансування та …

 Сторінка 3 з 5 « 1  2  3  4  5 »
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть