Ви переглядаєте секцію » МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення
28 Грудень 2015

Термінологічний аналіз понять «резерв» та «забезпечення»

Для забезпечення стійкості діяльності підприємств використовують різні механізми та інструменти, найпоширенішим серед яких є резервування. Незважаючи на те, що резервування є чи не найкращим методом захисту підприємства від ризиків, трактування поняття “резерви” і сьогодні залишається досить не визначеним. Широка різноманітність термінологічного апарату та його неоднозначність призводить до хибних джерел формування …

5 Листопад 2015

Формування первісної вартості основних засобів за міжнародними та національними стандартами: переваги та недоліки

Досліджено формування первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7. Підкреслено відмінні риси за міжнародними та національними стандартами. Зазначено переваги та недоліки обліку первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7.
На сьогоднішній день постає необхідність адаптації національної системи обліку до вимог міжнародної практики.
Важливим елементом, що …

30 Жовтень 2015

Виплати працівникам згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності

Соавтор: Дурунда О. В.
У тезах розглядаються особливості виплат працівникам за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Проаналізовано складові виплат працівникам за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
У сучасних умовах господарювання облік заробітної плати та інших виплат працівникам на підприємствах різних видів економічної діяльності займає провідне місце в системі бухгалтерського обліку. Праця є найважливішим елементом витрат виробництва. …

18 Жовтень 2015

Розкриття майбутніх подій в звітності за МСФЗ

Згруповано ряд положень, які націлені на фіксацію і оцінку майбутніх подій для фінансової звітності. Запропоновано рекомендації щодо формування відповідного облікового забезпечення майбутніх подій.

Умовно облік, в залежності від періоду часу відображеного в ньому, можна класифікувати на перспективний, оперативний та ретроспективний, по аналогії з видами економічного аналізу. Ретроспективний облік використовується з метою …

30 Вересень 2015

Пов’язані особи: розкриття у фінансовій звітності за міжнародними стандартами

Боярова О.А.
канд.екон.наук, дoцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Проведено повіряння вимог до розкриття у звітності вітчизняних підприємств  інформації про пов’язаних осіб відповідно до національних та міжнародних стандартів.
Для вітчизняних підприємств дієвим інструментом у залученні додаткових інвестицій, виходу на міжнародні ринки, пошуку іноземних партнерів по бізнесу є формування …

30 Вересень 2015

Облік та оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку

Тесля К.Б.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
 
Досліджено визначення, визнання та оцінку основних засобів відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Підкреслено схожість та виділено неточності і розбіжності у видах вартості основних засобів.
 
Останні десятиліття розвитку бухгалтерської науки характеризуються активним обговоренням проблем уніфікації та стандартизації фінансової звітності. …

30 Вересень 2015

Міжнародні стандарти фінансової звітності: управлінський аспект

Автор: Тлучкевич Н.В.
кандидат економічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет
 
Розглянуто питання практичного застосування управлінської звітності відповідно до вимог МСФЗ. Охарактеризовано значення та необхідність застосування методики обліку витрат і калькулювання собівартості  продукції (робіт, послуг) за змінними витратами й відображення її у відповідній формі управлінської звітності.
 
Питання впровадження і застосування методології обліку за Міжнародними …

30 Вересень 2015

Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів в умовах переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності

Євроінтеграційні прагнення України протягом багатьох років крім перебудови економіки та її галузей, зумовлюють ще й необхідність реформування бугалтерського обліку згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, які досить важко важко уніфікувати з вітчизняними. Причому проблема уніфікації носить глобальний характер і властива не лише Україні.
Проблеми обліку виробничих запасів, що існують, в сучасних умовах …

30 Вересень 2015

Облік кредиторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ

Робота присвячена розгляду питання регулювання обліку кредиторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ, а також порівнянню такої заборгованості з метою встановлення спільного та відмінного.
В результаті господарської діяльності на будь-якому підприємстві може виникнути кредиторська заборгованість, яка складається із заборгованості постачальникам за одержані від них товарно-матеріальні цінності, заборгованості перед бюджетом за податковими платежами, …

30 Вересень 2015

Облік дебіторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ

Анотація: Розглянуто та порівняно особливості обліку дебіторської заборгованості  за допомогою П(С)БО та МСФЗ. Проаналізовано загальні риси та суттєві відмінності обліку дебіторської заборгованості.
  
   Проблема обліку дебіторської заборгованості загострюється на підприємстві з кожним роком.
   На сьогоднішній день питання з обліку дебіторської заборгованості, за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та міжнародними …

 Сторінка 2 з 5 « 1  2  3  4  5 »
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть