Ви переглядаєте секцію » МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення
18 Грудень 2017

Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності за МСФЗ

Під час складання фінансової звітності виникають помилки, що вимагають виправлень, оскільки їх ігнорування призводить до спотворення інформації за звітні періоди, унеможливлює відображення правдивого фінансового стану та результатів діяльності суб’єкта господарювання. В сукупності це і обумовлює необхідність дослідження виправлення помилок у фінансовій звітності суб’єктів господарювання, складеній за МСФЗ, та доводить актуальність …

23 Грудень 2016

Проблеми вибору облікової політики щодо списання запасів

Коли мова заходить про облікову політику, майже не першим приходить на думку вибір методів списання (визначення собівартості) запасів. А чи дійсно в цьому питанні є вибір? До речі це питання зараз в полі зору Ради з МСФЗ і можна сподіватися на позитивні зміни, спрямовані на полегшення процесу складання фінансової звітності, …

22 Грудень 2016

Трансформація фінансової звітності українських підприємств в звітність за міжнародними стандартами

Багато організацій Західної Європи, які лістингуються, ведуть бухгалтерський облік з використанням Міжнародних стандартів фінансової звітності та  бухгалтерського обліку. Це спричинено тим фактором, що набагато легше мати одну, стандартизовану систему ведення обліку, з метою подальшого спрощення перевірки та порівняння звітності в тій або іншій галузі.
Поширення МСФЗ також пояснюється тим, що фінансова …

22 Грудень 2016

Вплив змін валютних курсів в міжнародній системі обліку (МСБО 21)

В умовах глобалізаційних перетворень показником підвищення рівня економіки будь-якої країни є розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Специфіка такої діяльності визначає необхідність проведення розрахунків із закордонними контрагентами в іноземній валюті. Ці операції знаходять облікове відображення із врахуванням вимог національних положень стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності залежно від того, яке рішення …

20 Грудень 2016

МСБО 37: теорія і методика впровадження

Ефективне управління економікою підприємств і держави в цілому, значною мірою залежить від достовірності, повноти, доречності та своєчасності облікової інформації. Гармонізація вітчизняних нормативно-правових облікових актів та процес впровадження МСФЗ у вітчизняний підприємницький простір вимагає розробки програми, яка регламентуватиме зміни до облікової політики та етапи такого переходу. Однією зі складових частин облікової …

20 Грудень 2016

Інтелектуальний капітал: методичні аспекти відображення в обліку та звітності в умовах застосування МСФЗ

Досліджено місце інтелектуального капіталу у МСФЗ та здійснено порівняльну характеристику з П(С)БО. Розглянуто фінансову звітність вітчизняних промислових підприємств на предмет повноти розкриття інформації щодо облікових елементів інтелектуального капіталу. Проведено оцінку інтелектуальної складової активів промислових підприємств на основі звітності, складеної за міжнародними стандартами. Розроблено та запропоновано до використання «Звіт про інтелектуальний …

17 Грудень 2016

Теоретичні та методичні аспекти обліку доходів і витрат від будівельних контрактів за МСФЗ

На сьогоднішній день в Україні дедалі більше стають важливими правила ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами. Це спричинене її інтеграцією до світового економічного простору. Ведення обліку за міжнародними стандартами привертає увагу потенційних інвесторів до українських підприємств, що матиме позитивний вплив на їх економічний розвиток.
Відповідно до п. 22 МСБО 11 «Будівельні …

20 Квітень 2016

Порівняння ключових характеристик П(с)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби»

Анотація: Проаналізовано основні положення  та виокремлено відмінності у П(с)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби». Досліджено  характеристики первісної вартості та амортизації згідно міжнародних та українських стандартів.
Виклад основного матеріалу. Основою господарської діяльності підприємства є основні засоби. За їх допомоги, здійснюючи основну діяльність, суб’єкти господарювання виготовляють готову продукцію, здійснюють продаж …

5 Січень 2016

Переоцінка основних засобів: вимоги П(С)БО та МСФЗ

Досліджено питання переоцінки основних засобів згідно П(С)БО та МСФЗ. Охарактеризовано нормативно-правові документи з бухгалтерського обліку переоцінки основних засобів за П(С)БО та МСФЗ.
 
Відповідно до п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби» [1] та п. 34 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів [2] підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість …

28 Грудень 2015

Оптимізація обліку резерву сумнівних боргів за допомогою міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Автор: Крута Л.С.
Ключовими питаннями при управлінні резервами сумнівних боргів (далі – РСБ) являються, по-перше, характеристика дебіторської заборгованості, на яку має бути нарахований резерв, по-друге, метод визначення суми РСБ, по-третє, відповідність бухгалтерського і податкового обліку при нарахуванні витрат на створення РСБ, по-четверте, принципи відображення у фінансовій звітності РСБ, особливості розкриття приміток …

 Сторінка 1 з 5  1  2  3  4  5 »
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть