Ви переглядаєте секцію » Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України.
1 Липень 2015

Відображення доходів в звітності підприємств, складеній за МСФЗ

Автор: Папко Юлія В’ячеславівна
 
Анотація. Розглянуто шляхи уніфікації та стандартизації національних облікових систем. Здійснено порівняльну характеристику визначення, класифікації та оцінки доходів відповідно до вимог П(С)БО та МСФЗ. Доведено, що структура МСБО 18 є значно ширшою, ніж П(С)БО 15 та існують також відмінності у змісті даних положень.
 
Бухгалтерський облік, як і кожна система знань …

1 Липень 2015

Облік капіталу за міжнародними та національним стандартами

Автор: Плахута Марина Анатоліївна
 
Анотація. Проаналізовано еволюцію терміну “капітал”. Доведено, що капітал розглядається не стільки як результат оцінок минулих подій, скільки як результат сьогоднішніх оцінок поточного стану організації, які більшою мірою, в порівнянні з оцінками минулих подій, можуть служити основою для прийняття інвестиційних рішень, орієнтованих на майбутнє.
 
Капітал – це поняття, яке історично …

1 Липень 2015

Курсовые разницы: анализ требований к представлению в МСФО-отчетности

Аннотация. Рассмотрено понятие курсовых разниц. Проанализированы требования МСФО и МСБУ к отражению курсовх разниц. Обоснован вывод о том, что где бы в финансовой отчетности не отражались курсовые разницы и чем бы они не были обусловлены, МСФО допускают их свернутое представление, с раскрытием более подробной информации в случае ее существенности в …

1 Липень 2015

Бюджетування на основі міжнародних стандартів фінансової звітності: уроки для України

Автор: Липова Анастасія Сергіївна
 
Анотація. Охарактеризовано бюджетування як ефективний інструмент фінансового управління в діяльності будь-якого підприємства. Доведено необхідність конвергенції згідно МСФЗ системи управлінського обліку та бюджетування як  прогресивної управлінської технології, що  сприяє забезпеченню раціонального управління фінансовими результатами, рухом грошових коштів, активами та пасивами, удосконаленню аналізу та контролю діяльності різноманітних суб’єктів господарювання України  …

1 Липень 2015

Проблеми, перспективи та можливості складання звітності згідно МСФЗ в Україні

Автор: Семенюк Марія Олегівна
 
Анотація. Висвітлено основні підходи до застосування МСФЗ, сформульовано основні перешкоди для ведення звітності та обліку за МСФЗ в України. Сформульовано результати впровадження МСФЗ в Україні.
 
У зв’язку з прагненням України вступити до Європейського Союзу з’явилась необхідність переведення існуючої в нашій країні системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність …

1 Липень 2015

Переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами

Автор: Корчак Віра Сергіївна
 
Анотація. Окреслено завдання зробити ведення бухгалтерського обліку відповідним до світових стандартів. Доведено необхідність для вітчизняних підприємств застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, так як вони надають максимально можливу гармонізацію різних стандартів бухгалтерського обліку та облікових політик країн. Сформульовано переваги складання фінансових звітів за міжнародними стандартами.
 
Останнім часом Україна досить активно …

1 Липень 2015

Застосування МСФЗ в країнах світу

Автор: Нікітіна Леся Валентинівна
 
Анотація. Виокремлено можливі форми застосування МСФЗ. Розподілено країни за формами застосування МСФЗ.  Доведено, що в Україні національні стандарти розробляються окремо, хоча при цьому використовуються основні концепції МСФЗ.
 
У передмові до МСФЗ зазначається, що метою діяльності РМСБО є розробка системи зрозумілих, прийнятних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку високої якості, які …

1 Липень 2015

Застосування МСФЗ в країнах пострадянського простору: досвід для України

Автор: Корюкова Тетяна Сергіївна
 
Анотація. Узагальнено досвід пострадянських країн (Естонії, Латвії, Литви, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Росії, Білорусії, Азейбарджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Туркменістану), що дає змогу уникнути помилок, які було виявлено в даних країнах при запровадженні МСФЗ. Адже спільним для цих країн є те, що всі вище перелічені країни є активними учасниками …

22 Грудень 2014

Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України

Анотація. У статті проаналізовано організацію та методологію розробки МСФЗ; визначено склад фінансової звітності за системою GAAP та методику проведення трансформації звітності;  розкрито особливості обліку та аналізу окремих сторін ісламської економіки у світлі вивчення міжнародних принципів.
Актуальність теми. У сучасних умовах економічної глобалізації практично перед кожним українським підприємством постає питання міжнародної співпраці. Глобалізація …

24 Жовтень 2014

Впровадження МСФЗ в Україні: класифікація основних засобів за П(С)БО 7 та МСБО 16

Анотація. Проведено аналіз теоретичних визначень поняття «основних засобів», розглянута класифікація основних засобів для цілей бухгалтерського обліку згідно П(С)БО порівняно з МСБО.
Стратегічний вибір України на користь євроінтеграційного курсу є обґрунтованим і закономірним, тому вимагає відповідних змін у нормативно-законодавчій базі України до стандартів складання фінансової звітності.
Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні  стандарти, …

 Сторінка 2 з 3 « 1  2  3 »
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть