Бюджетування на основі міжнародних стандартів фінансової звітності: уроки для України

Секція: Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України. Коментарі (0)
Кількість переглядів:  2,236

Автор: Липова Анастасія Сергіївна

 

Анотація. Охарактеризовано бюджетування як ефективний інструмент фінансового управління в діяльності будь-якого підприємства. Доведено необхідність конвергенції згідно МСФЗ системи управлінського обліку та бюджетування як  прогресивної управлінської технології, що  сприяє забезпеченню раціонального управління фінансовими результатами, рухом грошових коштів, активами та пасивами, удосконаленню аналізу та контролю діяльності різноманітних суб’єктів господарювання України  в умовах активізації євроінтеграційних процесів.

 

Бюджетування є ефективним інструментом фінансового управління в діяльності будь-якого підприємства. Основою бюджетування, зокрема його якості та інформативності, є управлінський облік, що призначений для прийняття внутрішніх  управлінських  рішень.

Наразі в Україні існує об’єктивна потреба в переході до міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ), що викликана процесами глобалізації та необхідністю виходу компаній на світові фінансові ринки.  Усі ці фактори вказують на актуальність проблеми дослідження взаємозв’язку між принципами бюджетування й принципами ведення управлінського обліку, який повинен враховувати   норми   національного законодавства в сфері обліку й фінансової звітності та міжнародні стандарти обліку. Тому необхідна конвергенція згідно МСФЗ системи управлінського обліку та бюджетування як  прогресивної управлінської технології, що  сприяє забезпеченню раціонального управління фінансовими результатами, рухом грошових коштів, активами та пасивами, удосконаленню аналізу та контролю діяльності різноманітних суб’єктів господарювання України  в умовах активізації євроінтеграційних процесів.

У сучасних умовах управлінський облік в Україні сильно інтегрований з бухгалтерським. Таким чином, в системі бухгалтерського обліку виділяються статті, які дають можливість формувати управлінську звітність.

На сьогодні розроблено на базі міжнародних стандартів та затверджено наказами Мінфіну 32 національних положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). Основне завдання стандартів – визначення єдиного порядку підготовки та подання фінансової звітності, в тому числі вироблення критеріїв визнання окремих статей та операцій, їх класифікація та порядок відображення у звітності; методи оцінки, обсяг інформації, що підлягає розкриттю у звітності та опису в примітках [1].

Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998р. № 1706, передбачено запровадження міжнародних стандартів шляхом їх адаптації до економіко-правового середовища і ринкових відносин в Україні. Мета введення цих стандартів – забезпечити порівнянність і зрозумілість для міжнародних інвесторів звітів суб’єктів господарської діяльності різних країн світу. Стандарти мають певну гнучкість, що дозволяє враховувати особливості національних економік – вони містять не чітко прописані форми і правила, а лише загальні принципи і підходи до відображення операцій і розкриття інформації. При цьому стандарти постійно допрацьовуються і доповнюються, виходячи зі зміни ситуації на світових ринках [1].

Міжнародні стандарти широко використовуються у всьому світі. Для успішного впровадження МСФЗ в Україні, необхідно в першу чергу реалізувати наступні  пункти: призначення відповідальних за адаптацію і впровадження стандартів, визначення  переліку суб’єктів, які зобов’язані надавати звітність за МСФЗ, планування заходів по навчанню кадрів. Перелік суб’єктів господарювання, які зобов’язані застосовувати МСФЗ, позначений ч. 2 ст. 121 Закону «Про бухгалтерський облік»:

 1. за 2012 рік: публічні і акціонерні товариства;банки; страхові компанії.
 2. з 01.01.2013: всі компанії, наступних видів діяльності: надання фінансових послуг; недержавне пенсійне забезпечення.
 3. з 01.01.2014: компанії, що надають допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування [2].

Завдяки цим нормативно-правовим актам частина великих вітчизняних компаній веде звітність за міжнародними стандартами. Серед них – ВАТ «Укртелеком», ЗАТ «Утел», ВАТ «Укрнафта», корпорація «Інтерпайп», ПрАТ «Філіп Морріс Україна»  і багато інших [7].

Найбільш суттєва відмінність МСФЗ від ПСБО – увага до деталей. Крім форм фінансової звітності, практично ідентичних вітчизняним, МСФЗ передбачає велику кількість приміток, що детально розкривають суть операцій [8].

Керівнику підприємства необхідно обрати стратегію впровадження МСФЗ. Існує два основних підходи до вирішення цього питання: 1) трансформація бухгалтерської звітності – звітність, складена за національними стандартами, у кінці періоду коригується відповідно до МСФЗ; 2)  конверсія – ведення обліку паралельно за національними та міжнародними стандартами [10].

Необхідність переходу України на міжнародні стандарти фінансової звітності є вимогою часу, ринкової системи господарювання й зумовлена потребою виконання договірних зобов’язань України з метою інтеграції до Європейського Союзу. Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні була прийнята від 24 жовтня 2007 р. № 911-р для розвитку міжнародного співробітництва,  залучення  іноземних інвестицій в економіку України, успішного виходу вітчизняних підприємств на міжнародні ринки та поглиблення їхньої участі у сфері відносин міжнародного розподілу та виробничої кооперації [7].

Таким чином, позитивними сторонами застосування МСФЗ як для суб’єктів господарювання: можливість отримання великої кількості необхідної надійної інформації для прийняття управлінських рішень; забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність; можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки; престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;  прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також численними поясненнями до звітності. Але в той же час існує низка труднощів, пов’язаних з оновленням, перекладанням та тлумаченням міжнародних стандартів та забезпеченням кваліфікованим персоналом [4].

Інформаційною основою бюджетування як управлінської технології діяльності різноманітних суб’єктів господарювання є бухгалтерський облік, який, крім того, що надає необхідну інформацію як для бюджетного планування, так і для подальшого контролю та аналізу виконання бюджетів, є однією зі складових бюджетного процесу [3].

Закордонні підходи до бюджетування зорієнтовані на удосконалення та оптимізацію бюджетування з метою підвищення його ролі у реалізації довгострокових цілей розвитку суб’єктів господарювання. В той час, в Україні ж на сучасному етапі розуміння сутності бюджетування в системі управлінні підприємством залишається дещо штучно звуженим, позбавленим стратегічних орієнтирів [9].

Детальніше зв’язок бюджетування та бухгалтерського (управлінського) обліку в системі управління підприємствами зображено на рис. 1.

 

рис1

 

Рис. 1. Зв’язок бюджетування та бухгалтерського (управлінського) обліку в системі управління підприємствами [3]

В умовах глобалізації до прийняття обов’язкового використання МСФЗ усіма країнами світу в окремих підприємств, особливо транснаціональних корпорацій, виникає питання, яких облікових стандартів дотримуватись у своїй діяльності. Якщо корпорація хоче бути дійсно повноправним членом міжнародної спільноти, то вона повинна надавати перевагу МСФЗ над європейськими і національними стандартами [5].

Безумовно, планування і управлінський облік у межах системи бюджетування повинні бути взаємопов’язані, що необхідно, насамперед,  для того, щоб порівняння план-факту було осмисленим. Отже, говорячи про обґрунтування приведення системи бюджетування у відповідність до МСФЗ, виділяються такі необхідні етапи: рекласифікація рахунків;  ведення управлінського обліку на основі рекласифікації рахунків [6].

За допомогою впровадження у практичну діяльність вищезазначених кроків можна досягти зіставлення бюджетних та управлінських форм звітності, що значно полегшить і оптимізує весь бюджетний процес. Особливо цінним моментом є підвищення прозорості процедури контролю виконання бюджету, оскільки управлінська і фінансова звітність будуватимуться на однакових принципах обліку, а також зникне необхідність у перегрупуванні окремих статей [6].

 

Література

 1. Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. - [Електронний ресурс]. – Офіц. веб-сайт. – Верховна Рада. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99
 2. Біда, С. О. Організаційно-методичний механізм впровадження управлінського обліку на вітчизняних підприємствах / С. О. Біда // Ефективна економіка. — 2014. — № 6. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3103
 3. Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посібник –Львів: “Магнолія-2006”, 2009. – 744 с.
 4. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності: краща світова практика, українські реалії та досвід країн СНД. - [Електронний ресурс]. – Офіц. веб-сайт. – Незалежна асоціація банків України. – Режим доступу: http://www.nabu.com.ua/Analitics/MSFO.pdf
 5. Григорів О.О. Роль бюджетування і бухгалтерського (управлінського) обліку у системі управління вищими навчальними закладами / О.О. Григорів // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 234. — С. 27-29. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59033/08-Grygoriv.pdf?sequence=1
 6. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах: Підручник / О.М.Губачова, С.І.Мельник // – К.:Центр учбової літератури, 2008. – 432с.
 7. Дубінська Т. Л. Вдосконалення національних стандартів бухгалтерського обліку до відповідності міжнародним стандартам бухгалтерського обліку // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». – Вип. 9(33), ч. 1. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2012_9_1/52.pdf
 8. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
 9. Зайцева, І. П. Бюджетування на основі міжнародних стандартів фінансової звітності в банках / І. П. Зайцева // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / ДВНЗ УАБС. – Суми, 2013. – Вип. 36. – С. 172-179.
 10. Ілюхіна, Н.П. Адаптація національної системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності до міжнародних стандартів в сучасних умовах / Н.П. Ілюхіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 38. – 2010. – 404 с.
 11. Касич, А. О. Проблеми впровадження МСФЗ в Україні та шляхи їх вирішення [Текст] / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Облік і фінанси = Accounting & Finance. – 2013. – N 1. – С. 22-27.
 12. Коблянська О. І. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / О. І. Коблянська, С. Огреба // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: сер.:Економіка. – 01/2010 . – Вип.117 . – С. 20-23.
 13. Марченко О. І. Бюджетування у системі фінансового планування на підприємстві: стан, перспективи розвитку / О. І. Марченко, Г. Б. Погріщук // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки . – 2013. – Вип. 2. – С. 49-57. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvbdfa_2013_2_8.pdf
 14. Мисько Н.С. Проблеми запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / Н.С. Мисько // Управління розвитком. – 2013. – №13. – С. 13 – 15
 15. Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – К. : ЦУЛ, 2013. – Книга. – 504 с.
 16. Поліщук С. В. Історичні аспекти розвитку теоретичних підходів до бюджетування [Електронний ресурс] / С. В. Поліщук // Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” . – 2013. – № 10. – С. 230-235. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_39.pdf
 17. Сас Л. С. Упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову систему України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — Івано-Франківськ, 2012. — Вип. 8, т. 2. — С. 197–202.
 18. Сенишин О. Використання зарубіжного досвіду ділового планування в організації планової діяльності підприємств корпоративного сектора України / О. Сенишин// Вісник Львів. ун-ту. – Серія екон. – 2008. – Вип. 39. – С.494-499. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/ekonom/Visnyk_Econom/2008_39/93.pdf
 19. Чабанова Л. О. Переваги та проблеми впровадження і застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Чабанова // Управління розвитком . – 2013. – № 23. – С. 36-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_23_17.pdf
  1. Шишина А.О. Стратегія застосування МСФЗ в Україні / А.О. Шишина // - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/46739.doc.htm


Автор:   @   1 Липень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓