Бухгалтерський облік придбання бізнесу згідно МСБО

Секція: Впровадження МСФЗ в корпоративному секторі України Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,614

Автор: Камінська Т. Г.

 

Анотація. Досліджено проблеми оцінки та мінімізації ризиків при об’єднанні бізнесу або придбанні активу в системі управлінського обліку. Мета статті полягає у висвітленні тенденцій розвитку об’єднання чи придбання бізнесу та їх відображенні в управлінському обліку. За результатами дослідження запропоновано методи та прийоми зниження ризиків при придбанні активів або об’єднанні бізнесу з використанням інструментарію бухгалтерського управлінського обліку.

 

Умови нестабільності та коливань, у яких діє національна та світова економіка нині створюють серйозні загрози для розвитку бізнесу з одного боку, а з іншого – надають нові можливості та дозволяють розкрити приховані резерви. На переконання більшості сучасних науковців період економічної рецесії створює сприятливі умови для започаткування нового бізнесу або придбання діючого. Придбання потенційно високоприбуткових, і водночас недооцінених підприємств для здійснення інвестицій у їх розвиток дозволяє посилити свої конкуренті переваги на ринку, але разом із цим вимагає значної аналітичної роботи, оцінки різних за своєю природою факторів та прийняття виважених управлінських рішень.

Відповідно до досліджень В. Є. Волохатої та Ю. П. Пащенко ринок злиттів і поглинань в Україні у 2014 р. знизився майже наполовину, оскільки закордонні інвестори остерігаються від значних вливань в економіку України через неекономічні причини. Також це виступає свідченням відтоку капіталу із України. Однак до 2014 р. обсяги угод щодо злиття і придбання бізнесу демонстрували стійке зростання. Середня вартість однієї угоди складала 190 – 260 млн. дол. США, за рік у середньому укладалося близько 40 угод. 68% таких угод укладалися в секторі телекомунікацій та ЗМІ, 17% – у секторі фінансових послуг, 8% припало на споживчий сектор та роздрібну торгівлю і 7% на сільське господарство [1].

Питанням обліку активів і ризиків, пов’язаних із придбанням бізнесу, їх оцінкою та визнанням, займалися багато відомих вчених, зокрема, О. М. Брадул та М. О Юнацький, Ф.Ф. Бутинець, В. Є. Волохата, О. В. Тарасова, Л. В. Чижевська, Л. С. Шатковська, а серед зарубіжних С. Нобс (C. Nobes, 2008) та Р. Паркер (R. Parker, 2008).

У процесі розширеного відтворення менеджмент підприємств націлений на приріст основного капіталу чи одержання чистого доходу (чистого прибутку), який також може бути використаний на приріст основного капіталу. У цьому випадку менеджери говорять про збільшення акти­вів і приріст основного майна (виробничих основних засобів і тих, які використовуються у виробничій діяльності нематеріальних активів), а бухгалтери відображають на рахунках рух грошових коштів, пов’язаних з інвестиціями в основний капітал [2].

Основна причина укладення угод із використанням інструментів і механізмів, пов’язаних із поглинанням із злиттям – це функціонування конкурентного середовища, яке ставить перед підприємцями завдання пошуку можливостей для посилення своїй позицій на ринку, завоювання більшої його частки.

За умов гострої економічної конкуренції та значних ринкових коливань дуже важливо керуватись мотивами, які ґрунтуються на реальному аналізі і максимально об’єктивній думці експертів. Одним з найважливіших чинників успішної реалізації проекту придбання бізнесу виступає інформація та можливості оперування нею. За умов її недостовірності, викривлення або обмеженого доступу неможливо провести повний ґрунтовний аналіз даних та вважати їх достатньою основою для прийняття рішення про придбання, що може викликати виникнення проблем із бізнесом у майбутньому. Тому важливою частиною розгляду проекту придбання є отримання точної, достовірної інформації про об’єкт угоди  у вирішенні цього питання є підвищення точності інформації про об’єкт придбання що дозволить знизити можливі ризики в майбутньому [5].

Для попередньої оцінки проекту придбання бізнесу або активів розроблено ряд інструментів передінвестиційних досліджень, що мають на меті детальне дослідження діяльності компаній, виставлених на продаж. Головними із них є аналіз фінансового стану, а також визначення податкових ризиків, розгляд юридичних аспектів діяльності компанії, комплексна оцінка виробничого та технологічного підрозділів, а також інших сторін діяльності, які можуть мати значний вплив у майбутньому, зокрема, екологічних, організаційних чи маркетингових.

Початкову оцінку діяльності компанії, що є об’єктом угоди, починають із юридичної експертизи установчих документів до яких відносяться статут, установчий договір, виписка із Єдиного реєстру підприємств і організацій, свідоцтво платника ПДВ, ліцензії на здійснення діяльності тощо. Обов’язково необхідно відмітити відповідність проваджуваної підприємством діяльності та прописаної в установчих документів, переконатися у правомочності установчих зборів, рішень ради директорів, учасників, акціонерів. Також важливою частиною оцінки є вивчення діяльності кінцевих бенефіціарних власників, що стає об’єктом особливої уваги зі сторони регулюючих державних органів останнім часом [6].

Детального дослідження потребує звітність компанії, складена відповідно до національних чи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку чи фінансової звітності. Керівництво підприємство зобов’язане відображати у відкритих джерелах і звітності інформацію про кінцевих бенефіціарів компанії, зокрема, Примітки до фінансової звітності повинні містити данні про пов’язані сторони. Порядок відображення інформації про пов’язані сторони в бухгалтерській звітності підприємств та організацій встановлений згідно МСБО 24 «Розкриття сторін про пов’язані сторони» [4].

У більшості літературних джерел ризик розглядають як подію, яка може відбутись або не відбутись, внаслідок чого можливий негативний, нульовий або позитивний результат. Ризик є наслідком невизначеності господарської ситуації, яка виникає під впливом багатьох факторів і випадковостей, неповноти інформації, а також людського фактору, тобто ризик має об’єктивне і суб’єктивне походження. Ризик також характеризують як втрати, понесені в результаті прийняття хибних управлінських рішень або настання неочікуваних природно-технічних надзвичайних подій [3]. Для оцінки існуючих ризиків для управлінського персоналу доцільно використовувати прийоми SWOT-аналізу, адаптовані для оцінки ризиків. На рис. 1. наведені деякі критерії оцінки ризиків за пов’язаними сторонами.

image001

 

Рис 1. Оцінка управлінським персоналом ризиків пов’язаних сторін підприємства, яке планується придбати

Джерело: власна розробка автора.

Ґрунтуючись на даних фінансової звітності підприємства  необхідно здійснити комплексний аналіз фінансового стану, який має включати аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, а також ринкової чутливості.

Крім того, варто визначити способи оцінки активів підприємства, визначені в його обліковій політиці. МСБО 16 та П(С)БО 7 «Основні засоби» [4] дозволяють проводити оцінку основних засобів двома способами: за фактичною (історичною) собівартістю або за переоціненою справедливою вартістю. При цьому, перевага надається оцінці за справедливою вартістю. Найпоширеніші проблеми щодо активів підприємства, які виникають при придбанні зібрані на рис. 2.

image003

 

Рис. 2. Оцінка управлінським персоналом ризиків оцінки активів підприємства, яке планується придбати

Джерело: власна розробка автора.

При прийнятті рішення про покупу підприємства також слід перевірити статті капітальних інвестицій та незавершеного будівництва, оскільки, в бухгалтерському обліку за даними формулюваннями можуть відображатися об’єкти або витрати, які мають бути списані у зв’язку з неможливістю подальшої реалізації проектів відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів» [4]. Варто також відмітити, що в національних стандартах питання знецінення активів майже не розглядається.

Ще однією зоною суттєвого ризику, яка вимагає підвищеної уваги інвестора, – фінансові активи, зокрема фінансові інвестиції та дебіторська заборгованість. В частині фінансових вкладень варто зосередити особливу увагу на ті вкладення, умови яких суттєво відрізняються від ринкових або які надані на надмірно тривалий термін. Виявлення таких фактів може свідчити про низьку ефективність управління, а також про виведення активів із компанії.

В обліку знецінення фінансових активів регламентується МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [4].

У разі, якщо активи не знецінені, створення резерві не потрібне, однак, варто провести аналіз ліквідності відповідних активів: індикаторами ризиків виступає переведення високоліквідних активів (грошові кошти, короткострокові цінні папери) в низько ліквідні (безвідсоткові позики, внески до статутного капіталу збиткових підприємств). В сучасних умовах також варто приділяти увагу вкладенням в банки, ліцензії яких були відкликані останнім часом, у яких спостерігаються проблеми, що відомо із відкритих джерел. Для зниження ризиків, пов’язаних із дебіторською заборгованістю, обов’язковим є проведення звірки розрахунків, що слугуватиме ще одним юридичним підтвердженням наявності заборгованості. Приклади ризиків, пов’язаних з дебіторською заборгованістю, наведені на рис. 3.

image005

 

Рис. 3. Оцінка управлінським персоналом ризиків фінансових активів підприємства, яке планується придбати

Джерело: власна розробка автора.

Ще однією частиною передінвестиційних досліджень є експертиза умов надання позик та відстрочок за умовами договорів з основними постачальниками і клієнтами. Питання створення відповідних резервів регулюються МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи» [4]. Ризики, пов’язані з кредиторською заборгованістю наведені на рис. 4.

image007

 

Рис. 4. Оцінка ризиків кредиторської заборгованості

Джерело: власна розробка автора.

Придбання діючого бізнесу або капітальних активів умовах економічної рецесії приховує в собі як широкі перспективи, так і значні загрози. Для визначення їх співвідношення краще скористатися послугами фінансових консультантів і незалежних оцінювачів. Останнім часом спостерігається яскраво виражена тенденція підвищення якості наданої інформації про підприємства та організації, які залучають інвестиції.

 

Література

  1. Волохата В.Є. Реорганізація та реструктуризація банків в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів / В. Є. Волохата, Ю.П. Пащенко // Молодий вчений. – 2014. – №11 – С. 46 –
  2. Камінська Т. Г. Активізація кругообороту капіталу: обліково-контрольний аспект [монографія] / [Камінська Т. Г., Царук Н. Г., ІльчакО. В. та ін.] – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 416 с.
  3. Камінська Т. Г. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах [монографія] / [Камінська Т. Г., Шатковська Л. С., Шиш А. М. та ін.] / За ред. Т. Г. Камінської. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 329 с.
  4. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=408095&cat_id=408093&ctime=1423500775962
  5. Шевченко А. П. Объединение бизнеса или приобретение актива: на что обратить внимание при покупке компании / А. П. Шевченко. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://finacademy.net/materials/article/ob-edinenie-biznesa-ili-priobretenie-aktiva
  6. Nobes C. Comparative international accounting / C. Nobes, R. Parker. – 10th ed. – Pearson Education Limited, Harlow, 2008. – 632 р.
Автор:   @   17 Липень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓