Аналіз термінології П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» та його міжнародного аналогу

Секція: Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України. Коментарі (0)
Кількість переглядів:  2,660

Анотація. Досліджено питання аналізу термінології П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» та його міжнародного аналогу. Висвітлено 13 термінів, що містить П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», які в повній чи частковій формі висвітлені в МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність». В результаті проведеного аналізу термінології, зроблено висновок, що такі поняття як «дата угоди», «злиття», «немонетарний актив», «дата обміну», «чисті активи», що наведені в П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» у МСФЗ відсутні.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (надалі П(С)БО) 19 «Об’єднання підприємств» [1] визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об’єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбанні, а також розкриття інформації про об’єднання підприємств та/або видів їх діяльності.

Проаналізована термінологія (табл. 1), що використовується в П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [1] та МСФЗ [2; 3]. П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» містить 13 термінів, які в повній чи частковій формі висвітлені в: а) МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» [2]; б) МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» [3].

На думку М. Чумаченка, стандартизація бухгалтерського обліку полягає в запровадженні єдиної термінології з метою спрощення взаємовідносин між різними учасниками економічного життя, а також виключенням двозначності інтерпретації та непорозумінь з приводу двох ідентичних явищ господарської діяльності [4].

Всього П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [1] налічує 13 термінів, а саме: 1) гудвіл; 2) дата придбання; 3) дочірнє підприємство; 4) дата угоди; 5) злиття; 6) ідентифіковані активи та зобов’язання; 7) контроль; 8) материнське (холдингове) підприємство; 9) немонетарні активи; 10) дата обміну; 11) об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності; 12) cправедлива вартість; 13) чисті активи.

Як свідчить аналіз табл. 1 розкриття термінів «дата угоди», «злиття», «немонетарний актив», «дата обміну», «чисті активи», що наведені у П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [1] у МСФЗ [2; 3] відсутні.

Таблиця 1

Термінологія П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» та міжнародних стандартів фінансової звітності

№ з/п

П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [1]

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» [2]

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» [3]

Термін

Визначення

1

Гудвіл

перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання

Актив, який втілює у собі майбутні економічні вигоди, що виникають від інших активів, придбаних в об’єднанні бізнесу, які неможливо індивідуально ідентифікувати та окремо визнати

X

2

Дата придбання

дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця

Дата, на яку покупець отримує контроль за об’єктом придбання

X

3

Дочірнє підприємство

підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства

X

Суб’єкт господарювання, який контролюється іншим суб’єктом господарювання

4

Дата угоди

дата досягнення домовленості між учасниками про об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності

Х

Х

5

Злиття

об’єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної особи, або приєднання підприємств до головного підприємства), в результаті якого власники (акціонери) підприємств, що об’єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об’єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від об’єднання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначена як покупець

Х

Х

6

Ідентифіковані активи та зобов’язання

придбані активи та зобов’язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу

Актив є ідентифікованим, якщо він:

а) є відокремлюваним, тобто може від’єднуватися чи відокремлюватися від суб’єкта господарювання і бути проданим, переданим, ліцензованим, орендованим чи обміненим, окремо чи разом з відповідним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має суб’єкт господарювання намір зробити це, або
б) виникає внаслідок договірних чи інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть передаватися чи відокремлюватися такі права від суб’єкта господарювання або від інших прав та обов’язків.

Х

7

Контроль

вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від його діяльності

Повноваження управляти фінансовими та операційними політиками суб’єкта господарювання з метою одержання вигід від його діяльності.

Інвестор контролює об’єкт інвестування, якщо інвестор має право щодо змінних результатів діяльності об’єкта інвестування або зазнає пов’язаних з ними ризиків та здатний впливати на ці результати через свої власні повноваження щодо об’єкта інвестування.

8

Материнське (холдингове) підприємство

підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств

Х

Суб’єкт господарювання, який контролює одного або декількох суб’єктів господарювання.

9

Немонетарні активи

всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей

Х

Х

10

Дата обміну

дата придбання, якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності досягається в одній операції обміну. Якщо таке об’єднання здійснюється більш ніж за однією операцією обміну (зокрема, коли об’єднання здійснюється поетапно шляхом послідовного придбання пакетів акцій), датою обміну вважається дата, на яку кожна окрема фінансова інвестиція відображена покупцем у бухгалтерському обліку

Х

Х

11

Об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності

поєднання окремих підприємств та/або видів їх діяльності в одне підприємство з метою одержання доходів, зниження витрат або отримання економічних вигод у інший спосіб. Поєднання може відбуватися шляхом приєднання одного підприємства (його компонента) до іншого, придбання всіх чистих активів (деяких чистих активів), прийняття зобов’язань або придбання капіталу іншого підприємства з метою одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. Якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності контролюється тією самою стороною (сторонами) до і після поєднання і цей контроль не є тимчасовим, то це не є об’єднанням підприємств та/або видів їх господарської діяльності.

Операція чи інша подія, в якій покупець отримує контроль за одним або кількома бізнесами. Операції, що їх іноді називають “істинними злиттями” або “злиттями рівних”, також є об’єднанням бізнесу в тому значенні, в якому цей термін вжито в цьому МСФЗ.

Х

12

Справедлива вартість

сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату.

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами

Х

13

Чисті активи

активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань

Х

Х

За результатами проведеного дослідження визначено, що термінологія, яка наведена в П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [1] є ширшою, аніж в МСФЗ [2; 3]. Як свідчить аналіз табл. 1 поняття, що наведені в П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» та МСФЗ [2; 3] в цілому відображають один і той самий зміст.

Література

  1. 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO19.aspx.
  2. 2. International financial report standard 3 «Business Combinations» [Electronic resource]. – Mode of access: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2016/ifrs03.pdf.
  3. 3. International financial report standard 10 «Consolidated Financial Statements» [Electronic resource]. – Mode of access: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2016/ifrs10.pdf.
  4. 4. Чумаченко Н. Г. Бухгалтерский учет: прошлое, настоящее… будущее?! / Н. Г. Чумаченко // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 1. С. 2 – 6.
Автор:   @   6 Червень 2016 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓