Аналіз консолідованої звітності за МСФЗ

Секція: МСФЗ-звітність: особливості аудиту і аналізу Коментарі (0)
Кількість переглядів:  4,115

Автор: Скряга Наталія Олександрівна

 

Анотація. Розглянуто процес та правила складання консолідованої фінансової звітності. Окреслено перелік додаткової інформації, що підлягає розкриттю в консолідованій звітності. Визначено основні цілі аналізу консолідованої фінансової звітності. Доведено, що при аналізі консолідованої звітності застосовують ті ж методи, що і при аналізі річної окремої звітності, але застосування тих же коефіцієнтів, не дає ефективного і точного аналізу. Запропоновано коефіцієнти для аналізу консолідованої звітності.

 

В умовах формування принципово нових вимог до інформатизації суспільства, надзвичайно актуальними виявилися питання щодо розробки та впровадження ефективної методики складання консолідованої фінансової звітності для сприяння розвитку соціально орієнтованої економіки.

Консолідація звітності – це процес коригування й агрегування фінансової інформації індивідуальних фінансових звітів материнського товариства і його дочірніх, асоційованих і спільних компаній таким чином, щоб об’єднаний фінансовий звіт представляв інформацію про фінанси консолідованої групи підприємств, як про єдиного цілого господарюючого суб’єкта. Консолідований баланс повинен окремо відображати сукупність капіталу й резервів «меншості» (Minority interests) на початок і кінець звітного періоду. Ця сума повинна відповідати сукупній вартості активів за винятком вартості зобов’язань дочірніх компаній, тобто їхньої частки в чистих активах консолідованої групи.

Консолідована фінансова звітність складається відповідно до МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» та  МСФЗ (IFRS) 10  «Консолідована фінансова звітність».

Існують певні правила складання звітів групи компаній:

 • прибутки всіх компаній групи слід підсумовувати;
 • активи і зобов’язання всіх компаній групи слід складати;
 • для складання консолідованої фінансової звітності потребуються консолідаційні коригування;
 • в складі капіталу консолідованої компанії відбивається частка неконтролюючих акціонерів (ДНА) – та частина нерозподіленого прибутку та резервів, яка не належить акціонерам материнської компанії;
 • внутрішньогрупові операції між компаніями групи елімінуються, як і внутрішньогрупові залишки;
 • консолідована звітність відображає результати операцій тільки з третіми сторонами, тому виключається можливість «паперового» збільшення фінансового результату.

Консолідація – це заміщення «первісної вартості інвестицій» в звітності материнської компанії тим, що ці інвестиції реально уявляють, тобто :

 • Часткою материнської компанії в чистих активах компанії на звітну дату і залишком гудвілу, який виник на дату придбання.
 • Крім того, до складу нерозподіленого прибутку материнської компанії слід включити її частку в прирості чистих активів дочірньої компанії з дати придбання, і, таким чином, збалансувати активи і пасиви балансу.

Додаткова інформація, що підлягає розкриттю в консолідованій звітності повинна відображати наступні моменти:

 • перелік дочірніх компаній, включаючи назву, країну реєстрації або знаходження, частку участі або відсоток приналежних материнській компанії акцій із правом голосу, якщо останній відрізняється від частки участі;
 • облікова дата (дата включення в консолідований звіт) кожної організації групи;
 • облікова дата зміни в членстві групи;
 • в окремій фінансовій звітності материнської компанії – опис методу, який використовувався для обліку інвестицій в дочірні компанії.

У консолідованій фінансовій звітності доречно вказати:

– причини, з яких дочірня компанія не включається у консолідовану звітність;

– характер відносин між материнською компанією й дочірньою, у якій материнська компанія не володіє прямо або побічно через дочірні компанії більш, ніж половиною акцій, що мають право голосу.

– назва компанії, у якій головної компанії належить прямо або побічно через інші дочірні компанії більше половини акцій, що мають право голосу, але яка не є дочірньою через відсутність контролю над нею;

– вплив придбання й відчуження дочірньої компанії на фінансове становище на звітну дату, результати діяльності за звітний період і відповідні суми за попередній період.

Міжнародна практика розробила певні методи аналізу фінансового стану, які ґрунтуються на різноманітних абсолютних та відносних типових показниках, що дають можливість не тільки проводити аналіз статей балансу підприємства, але й порівнювати підприємства окремої галузі господарства або таких, що займаються аналогічними видами діяльності. Такі співставлення звичайно проводяться не тільки за звітний період, але і за ряд років, що відображає доволі тривалий період діяльності підприємства. Це дозволяє визначати тенденції розвитку підприємства на перспективу, що має велике значення в практичній діяльності, оскільки підприємства здійснюють як довгострокове, так і середньострокове та поточне планування своєї діяльності.

Прибуткова діяльність материнського підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці залежить від оцінки реальності досягнень поставлених цілей шляхом періодичного огляду її господарських операцій. Розуміння минулої діяльності групи є якісною основою для складання та оцінювання прогнозів на майбутнє.

Основним джерелом надання інформації для аналізу є консолідована фінансова звітність групи. Консолідована фінансова звітність надає для аналізу більше інформації, ніж окрема фінансова звітність материнського та дочірніх підприємств.

Аналіз консолідованої фінансової звітності – це виявлення взаємозв’язку та взаємозалежності різноманітних показників діяльності групи, включених у консолідовану фінансову звітність. Основою методу такого аналізу є отримання невеликої кількості ключових параметрів, які дають об’єктивну і точну картину фінансового стану, фінансових результатів і грошових потоків материнського підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної групи.

Аналіз публікацій зарубіжних вчених та аналіз оприлюднених консолідованих фінансових звітів свідчить, що, подібно до окремого підприємства, найпоширенішими напрямами аналізу консолідованої фінансової звітності є:

▪ горизонтальний аналіз;

▪ вертикальний (структурний) аналіз;

▪ аналіз трендів;

▪ аналіз коефіцієнтів.

Горизонтальний аналіз показників фінансової звітності – оцінка фінансової діяльності компаній здійснюється на основі аналізу їхніх фінансових звітів. За допомогою такого аналізу інвестори, кредитори, менеджери та інші зацікавлені особи оцінюють минулий, поточний та очікуваний фінансовий стан фірми.

Аналіз трендів – це порівняння кожної позиції консолідованої звітності з попередніми періодами і визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів та індивідуальних особливостей окремих періодів.

Структурний (вертикальний) аналіз показників фінансової звітності.   Вертикальний аналіз – структурний аналіз балансу та звіту про прибутки, він дає змогу вивчити структуру активів підприємства, тобто частину оборотних коштів, основних засобів, нематеріальних активів в загальній сумі активів балансу.

Аналіз фінансових коефіцієнтів передбачає розрахунок співвідношень між різними статтями різних форм консолідованої звітності, щоб визначити взаємозв’язки відповідних показників.

З усього вище зазначеного, можна зробити висновок, що консолідація фінансової звітності – одна з найскладніших облікових процедур.

Складання консолідованих звітів в Україні є обов’язковим для суб’єктів господарювання, що мають дочірні підприємства. Основним критерієм необхідності представлення консолідованої фінансової звітності материнським підприємством групи є наявність контролю над дочірніми підприємствами.

Порядок складання консолідованої фінансової звітності включає кілька етапів:

1) виключення балансової вартості фінансової інвестиції материнського підприємства та його частки в капіталі дочірнього підприємства; визначення статутного капіталу групи;

2) визначення суми гудвілу на дату складання консолідованого балансу; визначення частки меншості; визначення нерозподіленого прибутку (збитку) групи;

3) виключення внутрішньогрупових залишків за розрахунками; оцінка нереалізованих прибутків (збитків); оцінка групових залишків запасів та залишкової вартості основних засобів групи;

4) безпосереднє складання консолідованої фінансової звітності: постатейне підсумовування показників фінансової звітності дочірніх підприємств з аналогічними показниками фінансової звітності материнського підприємства

Аналіз консолідованої звітності проводиться на основі аналізу річної окремої фінансової звітності. Тобто, при аналізі консолідованої звітності застосовують ті ж методи, що і при аналізі річної окремої звітності. Застосування тих же коефіцієнтів, не дає ефективного і точного аналізу. Тому, крім вище перелічених напрямів аналізу консолідованої звітності необхідно внести і порівняльний аналіз.

Також, доречно запропонувати для аналізу консолідованої звітності наступні коефіцієнти: частка фінансових інвестицій в компанії групи в загальній сумі активів; доля гудвілу (GW); доля НКДВ в капіталі; 1грн GW/1 грн чистих активів.

Автор:   @   1 Липень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 голосів, в середньому: 5.00 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓