23 Грудень 2016

Проблеми вибору облікової політики щодо списання запасів

Коли мова заходить про облікову політику, майже не першим приходить на думку вибір методів списання (визначення собівартості) запасів. А чи дійсно в цьому питанні є вибір? До речі це питання зараз в полі зору Ради з МСФЗ і можна сподіватися на позитивні зміни, спрямовані на полегшення процесу складання фінансової звітності, …

22 Грудень 2016

Трансформація фінансової звітності українських підприємств в звітність за міжнародними стандартами

Багато організацій Західної Європи, які лістингуються, ведуть бухгалтерський облік з використанням Міжнародних стандартів фінансової звітності та  бухгалтерського обліку. Це спричинено тим фактором, що набагато легше мати одну, стандартизовану систему ведення обліку, з метою подальшого спрощення перевірки та порівняння звітності в тій або іншій галузі.
Поширення МСФЗ також пояснюється тим, що фінансова …

22 Грудень 2016

Вектор лонгітюдного аналізу програмного забезпечення для ведення обліку за МСФЗ

З допомогою впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ (IFRS, GAAP), компанії стають прозорішими й ефективніше. Автоматизація бізнес-процесів та фінансової діяльності підвищує ефективність управління підприємством, покращує умови проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту, сприяє зростанню інвестиційної привабливості компанії.
 
В Україні застосовування Міжнародних стандартів фінансової звітності розглядали і досліджували такі вчені, як В. Костюченко, …

22 Грудень 2016

Вплив змін валютних курсів в міжнародній системі обліку (МСБО 21)

В умовах глобалізаційних перетворень показником підвищення рівня економіки будь-якої країни є розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Специфіка такої діяльності визначає необхідність проведення розрахунків із закордонними контрагентами в іноземній валюті. Ці операції знаходять облікове відображення із врахуванням вимог національних положень стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності залежно від того, яке рішення …

20 Грудень 2016

МСБО 37: теорія і методика впровадження

Ефективне управління економікою підприємств і держави в цілому, значною мірою залежить від достовірності, повноти, доречності та своєчасності облікової інформації. Гармонізація вітчизняних нормативно-правових облікових актів та процес впровадження МСФЗ у вітчизняний підприємницький простір вимагає розробки програми, яка регламентуватиме зміни до облікової політики та етапи такого переходу. Однією зі складових частин облікової …

20 Грудень 2016

Інтелектуальний капітал: методичні аспекти відображення в обліку та звітності в умовах застосування МСФЗ

Досліджено місце інтелектуального капіталу у МСФЗ та здійснено порівняльну характеристику з П(С)БО. Розглянуто фінансову звітність вітчизняних промислових підприємств на предмет повноти розкриття інформації щодо облікових елементів інтелектуального капіталу. Проведено оцінку інтелектуальної складової активів промислових підприємств на основі звітності, складеної за міжнародними стандартами. Розроблено та запропоновано до використання «Звіт про інтелектуальний …

17 Грудень 2016

Теоретичні та методичні аспекти обліку доходів і витрат від будівельних контрактів за МСФЗ

На сьогоднішній день в Україні дедалі більше стають важливими правила ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами. Це спричинене її інтеграцією до світового економічного простору. Ведення обліку за міжнародними стандартами привертає увагу потенційних інвесторів до українських підприємств, що матиме позитивний вплив на їх економічний розвиток.
Відповідно до п. 22 МСБО 11 «Будівельні …

17 Грудень 2016

Використання фінансових показників на мікро- та макрорівні згідно з МСФЗ

Досліджено використання фінансових показників на мікро- та макрорівні згідно з МСФЗ за основними напрямами аналізу: майновий стан, ліквідність, платоспроможність, фінансова незалежність, рентабельність, ділова та ринкова активність. Виявлено переваги й недоліки даного методу дослідження. Запропоновано удосконалення існуючих методичних підходів до визначення фінансових показників на мікро- та макрорівні.
 
Фінансові показники є основою статистичної …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть