28 Грудень 2015

Оптимізація обліку резерву сумнівних боргів за допомогою міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Автор: Крута Л.С.
Ключовими питаннями при управлінні резервами сумнівних боргів (далі – РСБ) являються, по-перше, характеристика дебіторської заборгованості, на яку має бути нарахований резерв, по-друге, метод визначення суми РСБ, по-третє, відповідність бухгалтерського і податкового обліку при нарахуванні витрат на створення РСБ, по-четверте, принципи відображення у фінансовій звітності РСБ, особливості розкриття приміток …

28 Грудень 2015

Консолідована фінансова звітність: розвиток, особливості складання і подання згідно національних і міжнародних стандартів

Автор: Пригода В. В.
Розглянуто виникнення, розвиток і становлення консолідованої фінансової звітності в різних країнах. Проведений аналіз консолідованої фінансової звітності в розрізі національних і міжнародних стандартів. В тезах наведена нормативна база, яка потрібна для складання звітності, зазначені особливості притаманні НП(С)БО 2 та МСФЗ 10, названі складові звітності, основні принципи консолідації, етапи консолідації звітності, …

28 Грудень 2015

Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку

Основні засоби завжди були важливим елементом, що забезпечує ефективне функціонування діяльності будь-якого підприємства. У більшості підприємств саме основні засоби займають більшу частину активів. Їх стан і вартість цікавить як керівництво, так і інвесторів, засновників, акціонерів. Достовірна оцінка об’єктів основних засобів, виходячи з принципу обачності, дозволяє робити висновки про фінансовий стан …

28 Грудень 2015

Облікове забезпечення оцінки ймовірності господарських операцій для складання звітності відповідно до МСФЗ

Автор: Колбасюк О.О.
Дуже часто при опрацюванні міжнародних стандартів зустрічається поняття «ймовірність». Однак, ні у вітчизняній обліковій літературі, ні в досліджуваних нами зарубіжних джерелах не зустрічається порядок її визначення або обліку чи принаймні якісь практичні рекомендації для бухгалтерів щодо використання цієї категорії.
Імовірність – це числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, …

28 Грудень 2015

Термінологічний аналіз понять «резерв» та «забезпечення»

Для забезпечення стійкості діяльності підприємств використовують різні механізми та інструменти, найпоширенішим серед яких є резервування. Незважаючи на те, що резервування є чи не найкращим методом захисту підприємства від ризиків, трактування поняття “резерви” і сьогодні залишається досить не визначеним. Широка різноманітність термінологічного апарату та його неоднозначність призводить до хибних джерел формування …

28 Грудень 2015

Інтегрована звітність в системі управління підприємств

Автор: Чумак О. В.,  к.е.н., доцент, Салатська О. А.
Інтегрована звітність в Україні поступово почала формуватися на підприємствах, але вона як і всі види звітності має як переваги, так і недоліки. Труднощі у застосуванні інтегрованої звітності вітчизняними підприємствами полягають в тому, що існуюча система звітності не завжди має внутрішні взаємозв’язки і вимагає …

16 Грудень 2015

Конвергенція міжнародних стандартів обліку і звітності: стан і перспективи

Анотація. Розглянуто ключові віхи у формуванні єдиних глобальних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, надано коротку порівняльну характеристику систем МСФЗ та ЗПБО США у контексті їх конвергенції та перспектив взаємопроникнення.
 
Процес гармонізації систем бухгалтерського обліку на глобальному рівні, що спостерігається останнім часом, передусім націлений на  забезпечення прозорості звітності і відображенні реальної економічної ситуації …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть