30 Вересень 2015

Облік дебіторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ

Анотація: Розглянуто та порівняно особливості обліку дебіторської заборгованості  за допомогою П(С)БО та МСФЗ. Проаналізовано загальні риси та суттєві відмінності обліку дебіторської заборгованості.
  
   Проблема обліку дебіторської заборгованості загострюється на підприємстві з кожним роком.
   На сьогоднішній день питання з обліку дебіторської заборгованості, за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та міжнародними …

30 Вересень 2015

Впровадження МСФЗ для малих і середніх компаній

На сьогодні у всьому світі широко розповсюджена тенденція до приближення національних положень бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності.
В період розробки МСФЗ вважалось, що вони можуть використовуватися для всіх компаній, однак через деякий час було визнано, що потреби користувачів фінансової звітності та управлінські рішення значно відрізняються в компаніях різних розмірів. …

30 Вересень 2015

Облік і оцінка бартерних операцій за МСФЗ

Виділяються і описуються характерні особливості обліку бартерних операцій  за міжнародними стандартам. Особливу увагу приділено визнанню та оцінці доходів і витрат за такими операціями.

У сучасних умовах підприємствами часто застосовуються бартерні або обмінні операції, отже вбачається доцільним провести аналіз особливостей обліку та оцінки подібних операцій за міжнародними стандартами.
Питання обліку бартерних операцій досліджували …

28 Вересень 2015

Загальні принципи застосування методики на основі теперішньої вартості для оцінки вартості активів

Нужна О.А.
кандидат економічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет
 
Подано переваги та недоліки підходів до оцінки вартості активу. Розглянуто основні поняття концепції вартості грошей у часі.. Досліджено принципи, якими керуються при оцінці справедливої вартості активу або зобов’язання за методом на основі теперішньої вартості.
 
При розрахунку вартості активу традиційно всі можливі методи оцінки зводяться …

13 Вересень 2015

Бухгалтерський облік операцій з інвестиційною нерухомістю: порівняльних аспект

Автор: Давидюк Т.В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «Харківський політехнічний інститут»
Соавтор: Міронова О.І., директор ООО «Аудиторская фирма «Ольга – Аудит»», аудитор
Проаналізовано положення вітчизняних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо операцій з інвестиційною нерухомістю
Одним із ключових факторів конкурентоспроможності та безперервності …

11 Вересень 2015

Облік витрат за національними та міжнародними стандартами

Автор: Августова О.О.
аспірант
Київський національний торговельно-економічний університет
Анотація. Співставлення поняття  “витрати” за національними та міжнародними стандартами; проведено порівняльну характеристику оцінки та  визнання витрат згідно з П(С)БО та МСБО
За умов загострення економічної кризи облік витрат набуває стратегічного значення для підприємств. Оскільки на кожному  підприємстві, результати його діяльності (прибуток чи збиток) ставляться на перше …

 Сторінка 2 з 2 « 1  2 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть