30 Вересень 2015

Проблеми консолідації МСФЗ-звітності

Потреба в даних консолідованої фінансової звітності пояснюється об’єктивними процесами глобалізації та інтеграції господарських зв’язків, а також утворенням об’єднань підприємств. Тому, в умовах формування принципово нових вимог до інформатизації суспільства, надзвичайно актуальними виявилися питання щодо розробки та впровадження ефективної методики складання консолідованої фінансової звітності для сприяння розвитку соціально орієнтованої економіки.
 
Варто зазначити, …

30 Вересень 2015

Досвід впровадження МСФЗ в Великобританії

Розглянуто впровадження МСФЗ у Великобританії, розбіжності між британськими стандартами та міжнародними стандартами фінансової звітності.
 
Великобританія має найстаріші професійні бухгалтерські організації, створені ще в минулому столітті, такі, як Інститут дипломованих бухгалтерів Шотландії (Institute of Chartered Accountants of Schotland – 1854), Інститут дипломованих бухгалтерів Англії і Уельсу (Institute of Chartered Accountants of England and …

30 Вересень 2015

Співвідношення вимог П(С)БО і МСФЗ щодо подання та складання фінансової звітності

Стратегія реформування системи бухгалтерського обліку, яка відбувається в Україні, передбачає застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, що характерно для більшості країн з розвиненою інфраструктурою ринкових відносин. Максимальна інтеграція та приведення бухгалтерського обліку в Україні до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів є необхідною умовою її активної співпраці з усіма цивілізованими зарубіжними країнами …

30 Вересень 2015

Переваги застосування МСФЗ для різних категорій користувачів

Однією з актуальних проблем теперішнього часу є організація впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Тому що стратегія реформування системи бухгалтерського обліку, яка існує в Україні на теперішній час, передбачає застосування (МСФЗ), що характерно для більшості країн з розвиненою інфраструктурою ринкових відносин.
 
Питання впровадження МСФЗ в Україні висвітлювалось у працях таких відомих …

30 Вересень 2015

Методологія аналізу впливу переходу на складання МСФЗ-звітності на оцінку фінансового стану компаній

Доведено вплив переходу на складання МСФЗ-звітності на оцінку фінансового стану та запропоновано інтегральний показник визначення такого впливу.
 
Перехід на складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами вимагає застосування широкого комплексу обліково-аналітичних процедур, які включають визнання активів та зобов’язань, які не визнавалися за П(С)БО, невизнання активів та зобов’язань, які визнавалися за П(С)БО, але …

30 Вересень 2015

Пов’язані особи: розкриття у фінансовій звітності за міжнародними стандартами

Боярова О.А.
канд.екон.наук, дoцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Проведено повіряння вимог до розкриття у звітності вітчизняних підприємств  інформації про пов’язаних осіб відповідно до національних та міжнародних стандартів.
Для вітчизняних підприємств дієвим інструментом у залученні додаткових інвестицій, виходу на міжнародні ринки, пошуку іноземних партнерів по бізнесу є формування …

30 Вересень 2015

Облік та оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку

Тесля К.Б.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
 
Досліджено визначення, визнання та оцінку основних засобів відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Підкреслено схожість та виділено неточності і розбіжності у видах вартості основних засобів.
 
Останні десятиліття розвитку бухгалтерської науки характеризуються активним обговоренням проблем уніфікації та стандартизації фінансової звітності. …

30 Вересень 2015

Міжнародні стандарти фінансової звітності: управлінський аспект

Автор: Тлучкевич Н.В.
кандидат економічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет
 
Розглянуто питання практичного застосування управлінської звітності відповідно до вимог МСФЗ. Охарактеризовано значення та необхідність застосування методики обліку витрат і калькулювання собівартості  продукції (робіт, послуг) за змінними витратами й відображення її у відповідній формі управлінської звітності.
 
Питання впровадження і застосування методології обліку за Міжнародними …

30 Вересень 2015

Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів в умовах переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності

Євроінтеграційні прагнення України протягом багатьох років крім перебудови економіки та її галузей, зумовлюють ще й необхідність реформування бугалтерського обліку згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, які досить важко важко уніфікувати з вітчизняними. Причому проблема уніфікації носить глобальний характер і властива не лише Україні.
Проблеми обліку виробничих запасів, що існують, в сучасних умовах …

30 Вересень 2015

Облік кредиторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ

Робота присвячена розгляду питання регулювання обліку кредиторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ, а також порівнянню такої заборгованості з метою встановлення спільного та відмінного.
В результаті господарської діяльності на будь-якому підприємстві може виникнути кредиторська заборгованість, яка складається із заборгованості постачальникам за одержані від них товарно-матеріальні цінності, заборгованості перед бюджетом за податковими платежами, …

 Сторінка 1 з 2  1  2 »
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть