1 Липень 2015

Банківські установи як «першопрохідці» у впровадженні міжнародних стандартів фінансової звітності

Автор: Бабкова Оксана Сергіївна
 
Анотація. Розглянуті питання, присвячені  процесу запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у практику українських банків, починаючи з 90-тих років, коли було започатковані найперші спроби реформування обліку в банківських  установах згідно вимогам МСФЗ,  до  стану цього процесу в сучасних умовах. Також освітлено зарубіжний досвіт організації  складання фінансової звітності банками, дотримуючись …

1 Липень 2015

Складання фінансової звітності в україні за МСФЗ

Автор: Марухян Эдуард Гарриевич
 
Анотація. Проаналізовані системи складання фінансової звітності за українським законодавством та за міжнародним стандартами фінансової звітності. В результаті чого зроблено висновок, що українські вимоги до складання фінансової звітності поступово наближуються до міжнародних, хоча існують деякі відмінності в принципах складання фінансової звітності.
 
 
Актуальність теми дослідження зумовлена тенденціями, пов’язаними з глобалізацією світової …

1 Липень 2015

Досвід і проблеми складання фінансової звітності підприємствами за МСФЗ

Анотація. Проведений аналіз  розбіжностей  між Міжнародними  та Національними стандартами бухгалтерського обліку і звітності. Сформульовані основні проблеми, що виникають у підприємств, які приймають участь у лістингу  та складають фінансову звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і звітності.
 
Cформована система бухгалтерського обліку, яка ґрунтується на міжнародних стандартах, враховує правові норми, що  методологічно і …

1 Липень 2015

Бюджетування на основі міжнародних стандартів фінансової звітності: уроки для України

Автор: Липова Анастасія Сергіївна
 
Анотація. Охарактеризовано бюджетування як ефективний інструмент фінансового управління в діяльності будь-якого підприємства. Доведено необхідність конвергенції згідно МСФЗ системи управлінського обліку та бюджетування як  прогресивної управлінської технології, що  сприяє забезпеченню раціонального управління фінансовими результатами, рухом грошових коштів, активами та пасивами, удосконаленню аналізу та контролю діяльності різноманітних суб’єктів господарювання України  …

1 Липень 2015

Проблеми, перспективи та можливості складання звітності згідно МСФЗ в Україні

Автор: Семенюк Марія Олегівна
 
Анотація. Висвітлено основні підходи до застосування МСФЗ, сформульовано основні перешкоди для ведення звітності та обліку за МСФЗ в України. Сформульовано результати впровадження МСФЗ в Україні.
 
У зв’язку з прагненням України вступити до Європейського Союзу з’явилась необхідність переведення існуючої в нашій країні системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність …

1 Липень 2015

Переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами

Автор: Корчак Віра Сергіївна
 
Анотація. Окреслено завдання зробити ведення бухгалтерського обліку відповідним до світових стандартів. Доведено необхідність для вітчизняних підприємств застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, так як вони надають максимально можливу гармонізацію різних стандартів бухгалтерського обліку та облікових політик країн. Сформульовано переваги складання фінансових звітів за міжнародними стандартами.
 
Останнім часом Україна досить активно …

1 Липень 2015

Застосування МСФЗ в країнах світу

Автор: Нікітіна Леся Валентинівна
 
Анотація. Виокремлено можливі форми застосування МСФЗ. Розподілено країни за формами застосування МСФЗ.  Доведено, що в Україні національні стандарти розробляються окремо, хоча при цьому використовуються основні концепції МСФЗ.
 
У передмові до МСФЗ зазначається, що метою діяльності РМСБО є розробка системи зрозумілих, прийнятних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку високої якості, які …

1 Липень 2015

Застосування МСФЗ в країнах пострадянського простору: досвід для України

Автор: Корюкова Тетяна Сергіївна
 
Анотація. Узагальнено досвід пострадянських країн (Естонії, Латвії, Литви, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Росії, Білорусії, Азейбарджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Туркменістану), що дає змогу уникнути помилок, які було виявлено в даних країнах при запровадженні МСФЗ. Адже спільним для цих країн є те, що всі вище перелічені країни є активними учасниками …

 Сторінка 3 з 3 « 1  2  3 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть