20 Березень 2015

Справедливая стоимость как экономическая категория

Соавторы:
к.э.н, доцент Москаленко Е.В.
к.э.н, доцент кафедры Пискунов Р.А.

Аннотация. Исследована справедливая стоимость как экономическая категория, возможность её использования в практике работы предприятий.

 Международный стандарт финансовой отчётности 13 «Оценка справедливой стоимости» посвящён рассмотрению концептуальных основ определения справедливой стоимости. «Ключевыми вопросами МСФО 13 есть определение справедливой стоимости, установление единого методологического подхода для оценки справедливой …

3 Березень 2015

Концептуальні засади складання Звіту про рух грошових коштів: закордонна та вітчизняна практика

Анотація. У тезах проаналізовано нормативні документи, якими регламентовано формування Звіту про рух грошових коштів, надано визначення основних термінів звіту, та особливості його складання. Проведено порівняння звіту за МСФЗ і НП(С)БО, виділено спільні та відмінні риси.
 Україна сьогодні проводить політику гармонізації законодавства з міжнародними стандартами шляхом впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть