18 Вересень 2014

Полоцький державний університет став партнером конференції

Полоцький державний університет розглянув відкритий лист-пропозицію Організаційного комітету Міжнародної інтернет-конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація” та висловлює свій намір виступити партнером конференції враховуючи важливість розвитку Міжнародних стандартів фінансової звітності для еконоімк країн світу. Дана домовленість підтверджується Листом від 17.09.2014 р.

11 Вересень 2014

Мінфін виступив співорганізатором конференції

1 вересня 2014 стартував проект «Відкрита Міжнародна інтернет-конференція« МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація». Так, в рамках співпраці, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України підтримав ініціативу Агентства з МСФЗ в реалізації даного проекту і виступив одним з організаторів конференції. Досягнення даної домовленості затверджено Листом Міністерства фінансів …

3 Вересень 2014

Консалтинг та вимоги незалежності у аудиті фінансової звітності підприємств

Анотація. У тезах проведено аналіз ринку аудиторських послуг, розглянуто поняття “аудиторський супровід” та “аудиторське обслуговування”. Велику увагу було приділено передумовам для забезпечення незалежності на рівні аудиторської фірми і виконання завдання. 
Сьогодні, у зв’язку з евроінтеграційними устрімленнями України відбувається сплеск інтересу до ведення обліку за міжнародними стандартами. Процес адаптації національних стандартів бухгалтерського …

3 Вересень 2014

Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів за П(С)БО та МСФЗ

Анотація. Досліджено особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів підприємства за П(С)БО та МСФЗ. Виділено деякі особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів, які на нашу думку, помірно відрізняють їх облік за національними стандартами від міжнарожних.
 В умовах постінформаційного розвитку суспільства та впливу як вітчизняних, так і міжнародних інституцій, процеси стандартизації, уніфікації та гармонізації бухгалтерського …

2 Вересень 2014

Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України

Анотація. Досліджено сутність, зміст, причини виникнення МСФЗ, проведено порівняння досвіду впровадження МСФЗ в Україні і світі, надано рекомендації щодо вдосконалення практики застосування МСФЗ в Україні.
Глобалізація світової економіки, розвиток підприємництва, банківських та інших фінансових установ призвели до актуалізації питання входження нашої країни до європейського та світового економічного простору. Це питання, в …

1 Вересень 2014

Бухгалтерський облік операцій з оплати праці: напрями гармонізації міжнародних та вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Анотація. У тезах визначено переваги складання фінансової звітності, розглянуто законодавчу базу бухгалтерського обліку заробітної плати в Україні, наведено статистику впровадження МСФЗ усвіті. Велика увага приділяється порівнянню П(С)БО 26 та МСФЗ 19.
 
Бухгалтерський облік, як і кожна система знань постійно розвивається. Виходячи з того, що система бухгалтерського обліку характеризується різними аспектами – …

1 Вересень 2014

Методичні засади формування “Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”: вітчизняна та зарубіжна практика

Анотація. У тезах проаналізовано нормативні документи, якими регламентовано формування Звіту про фінансові результати, надано визначення сукупного доходу та  особливості його розрахунку, проведено порівняння звіту складеного за МСФЗ і П(С)БО. В підсумок наведено шляхи удосконалення методики формування Звіту про фінансові результати.
В умовах інтеграції національної економіки у світову, перехід України на Міжнародні …

1 Вересень 2014

Відкриття Міжнародної інтернет-конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”

1 вересня 2014 року за підтримки Міністерства фінансів України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Агентства з Міжнародних стандартів фінансової звітності, Інтернет-ресурсу “МСФО под ключ” відкрито Міжнародну інтернет-конференцію “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”. 
Особливістю конференції є можливість не тільки розміщувати власні публікації та залучати професійне коло до їх обговорення, але й залишати коментарі до …

1 Вересень 2014

Аналіз досвіду застосування МСФЗ в різних країнах світу – висновки для України

Анотація. У тезах досліджено розвиток бухгалтерського обліку та МСФЗ у світі, детально розглянуто впровадження МСФЗ у США та Росії, визначено основні етапи створення КМСФЗ. Також розглянуто передумови та шляхи переходу України на МСФЗ.
Загальносвітова тенденція створення єдиного економічного простору і цілеспрямований розвиток національних економік ведуть до об’єктивної необхідності уніфікації бухгалтерського обліку та …

1 Вересень 2014

Перше застосування МСФЗ: проблемні аспекти формування аудиторських звітів

Анотація. Розроблено методичні та практичні рекомендації щодо застосування МСА при підготовці аудиторських висновків за результатами аудиту фінансової звітності за періоди, що передують першій фінансовій звітності за МСФЗ.
Впровадження МСФЗ викликає певні труднощі щодо аудиторського підтвердження фінансової звітності, її компонентів, облікових політик та ін. У зв’язку з чим виникає потреба розробки допоміжних …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть