29 Серпень 2014

Облік придбання основних засобів в контексті МСФЗ

Анотація. У тезах визначено основні нормативні документи, які регламентують облік ОЗ, розглянуто методологію обліку дебіторської і кредиторської заборгованості, порядок обліку капітальних інвестицій.
Придбання основних засобів (ОЗ) є достатньо розповсюдженою операцією, що відображається в бухобліку підприємств. Правила бухобліку придбання ОС в Україні регламентовані П(С)БО 7 «Основні засоби», Методрекомендаціями з бухобліку основних засобів …

29 Серпень 2014

Транспарентність фінансової звітності за МСФЗ

Анотація.У тезах наведено визначення понятття транспарентності фінансової звітності, необхідність її врахування при складанні фінансової звітності, наведено стандартизований перелік розкриття інформації.
Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності є сьогодні державним пріоритетом. Однією з головних ознак фінансової звітності, складеної за МСФЗ, є її транспарентність. Під транспарентністю зазвичай розуміють прозорість, зрозумілість, інтерпретованість даних, їх відкритість, доступність і …

29 Серпень 2014

Досвід країн пострадянського простору у процесах адаптації МСФЗ

Анотація. Досліджено історію розвитку бухгалтерського обліку та МСФЗ у світі, розглянуто досвід впровадження МСФЗ у пострадянських країнах, приведено особливості використання справедливої вартості та похідного фінансового інструменту у міжнародній практиці.
На сьогодні весь світ прагне опанувати єдиний формат спілкування, у тому числі і у сфері бухгалтерського обліку, який за своєю сутністю є …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть